Izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku

Poreski obveznik je obavezan da podatke o transakcijama sa povezanim licima iskaže u poreskom bilansu. Detaljnije informacije o ovim transakcijama obezbeđuje poreskoj upravi putem izveštaja o transfernim cenama. Cilj je utvrđivanje cene transakcija među povezanim licima.

Izveštaj o transfernim cenama u punom obimu sadrži veliki broj podataka pa je omogućeno obveznicima da, uz ispunjenje nekih preduslova, podnose izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku. Ova mogućnost je precizno definisana članom 60. Zakona o porezu na dobit i Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima.

Uslovi za podnošenje izveštaja o transfernim cenama u skraćenom obliku

Članom 2. Pravilnika je propisano da obveznik uz poreski bilans podnosi izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku za transakcije sa povezanim licima, osim za zajmove i kredite, koje ispunjavaju jedan od sledeća dva uslova:

 • da je transakcija sa povezanim licem jednokratna u godini za koju se podnosi poreski bilans i da njena vrednost nije veća od 8.000.000 dinara;
 • da ukupna vrednost transakcija sa jednim povezanim licem u toku godine za koju se podnosi poreski bilans nije veća od 8.000.000 dinara.

Obveznici koji ispunjavaju ove uslove obavezni su da iskažu podatke na odgovarajućim poljima u poreskom bilansu koji su informativnog karaktera (nema korekcije poreske osnovice) i da dostave izveštaj u skraćenom obliku uz poreski bilans.

Izveštaj u skraćenom obliku (Obrazac PDP) sadrži podatke o svakoj od transakcija sa povezanim licem i to:

 • opis transakcije;
 • vrednost transakcije;
 • povezano lice sa kojim je transakcija izvršena.

Transakcije sa povezanim licima

Transakcijom sa povezanim licima se smatra bilo kakva promena u sredstvima i obavezama u odnosima između povezanih lica kao što su nabavka, prodaja, finansijski i operativni lizing i ostale vrste prometa dobara i usluga.

Izveštaj u skraćenom obliku se podnosi za sve transakcije sa povezanim licima, izuzev zajmova i kredita. Na primer, ukoliko obveznik daje zajam povezanom licu sa ugovorenom kamatom, bez obzira da li je vrednost veća ili manja od 8.000.000 dinara, podnosi se potpuni izveštaj o transfernim cenama.

Obveznik koji je primio zajam od povezanog lica bez kamate ne treba da sastavlja nikakav izveštaj o transfernim cenama, niti u skraćenom, niti u punom obimu.

Prilikom utvrđivanja vrednosnog kriterijuma od 8.000.000 dinara uzima se u obzir vrednost transakcije iskazane u poslovnim knjigama obveznika. U vrednost transakcije ne uključuju se:

 • kamate po osnovu zajmova i kredita;
 • dati i primljeni avansi;
 • vrednost PDV-a.

Prilikom utvrđivanja ukupne vrednosti transakcija sa povezanim licima ulazne i izlazne transakcije se ne mogu međusobno prebijati, već se sabiraju.

Ukupna vrednost od 8.000.000 odnosi se na transakcije sa pojedinačnim povezanim licem. Na primer, obveznik ima 5 povezanih lica i ostvario je ukupnu vrednost transakcija sa istima u iznosu od 35.000.000 dinara. Međutim, ukupna vrednost transakcije sa svakim od povezanih lica pojedinačno iznosi 7.000.000 dinara, što je manje od vrednosnog kriterijuma, pa se iz tog razloga podnosi izveštaj u skraćenom obliku.

Nije moguće podnošenje izveštaja u skraćenom obliku kod prodaje kapitalne imovine povezanom licu, jer je shodno članu 28. stav 1. Zakona propisano da se za svrhu određivanja kapitalnog dobitka, u slučaju prodaje povezanom licu, prodajnom cenom smatra tržišna cena, ako je ugovorena cena niža od tržišne. Dakle, neophodno je utvrditi tržišnu cenu kapitalne imovine i uporediti je sa ugovorenom cenom.

Iskazivanje podataka u poreskom bilansu

Prihodi i rashodi po osnovu transakcija sa povezanim licima za koje se podnosi izveštaj u skraćenom obliku iskazuju se u poreskom bilansu i isključivo su informativnog karaktera, što znači da ne koriguju poresku osnovicu.

Redni broj 47 Obrasca PB1 – iznos obračunatih troškova (osim kamata na zajmove, odnosno kredite) po transfernim cenama, koje je obveznik dužan da, u skladu sa članom 59. i članom 60. stav 1. Zakona, posebno prikaže u poreskom bilansu.

Redni broj 48 Obrasca PB1 – iznos ukupno obračunatih troškova (osim kamata na zajmove, odnosno kredite) po transfernim cenama, za koji se, saglasno Pravilniku o transfernim cenama, podnosi izveštaj u skraćenom obliku, pri čemu je iznos iskazan na ovom rednom broju sadržan u iznosu iskazanom pod rednim brojem 47. Iskazuju se obračunati troškovi iskazani u klasi 5 nastali po osnovu transakcija sa povezanim licima.

Redni broj 49 Obrasca PB1 – iznos obračunatih prihoda (osim kamata na zajmove, odnosno kredite) po transfernim cenama koje je obveznik dužan da, u skladu sa članom 60. stav 1. Zakona, posebno prikaže u poreskom bilansu.

Redni broj 50 Obrasca PB1 – iznos ukupno obračunatih prihoda (osim kamata na zajmove, odnosno kredite) po transfernim cenama za koji se, saglasno Pravilniku o transfernim cenama podnosi izveštaj u skraćenom obliku, pri čemu je iznos iskazan na ovom rednom broju sadržan u iznosu iskazanom pod rednim brojem 49. Iskazuju se obračunati prihodi iskazani u klasi 6 nastali po osnovu transakcija sa povezanim licima.

Za kraj napominjemo da ukoliko ste obveznik izrade izveštaja o transfernim cenama, u punom ili skraćenom obimu, naš stručni tim Vam može pomoći da svoju zakonsku obavezu izvršite u skladu sa propisima i u zakonskom roku. U slučaju da želite našu ponudu obratite nam se telefonski ili putem imejla.

Milena
Milena Kovačević, AKTIVA sistem

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: