Da li se obveznik smatra povezanim licem sa druga dva privredna društva pri čemu je direktor obveznika istovremeno i vlasnik privrednih društava?

Da li se obveznik smatra licem povezanim sa druga dva privredna društva u slučaju kada su vlasnici privrednog društva – obveznika tri fizička lica (međusobno rodbinski povezana) od kojih dva lica poseduju po 45%, a jedno lice poseduje 10% učešća u kapitalu obveznika, a direktor predmetnog obveznika (lice rodbinski povezano sa vlasnicima) istovremeno je osnivač i 100% vlasnik druga dva privredna društva?

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 430-00-00234/2014-04 od 26.08.2014. godine)

left-quote

Kako se navodi u podnetom zahtevu, vlasnici privrednog društva – obveznika su tri fizička lica (međusobno rodbinski povezana) od kojih dva lica poseduju po 45%, a jedno lice poseduje 10% učešća u kapitalu obveznika. Direktor istog privrednog društva (lice rodbinski povezano sa vlasnicima) istovremeno je osnivač i 100% vlasnik druga dva privredna društva. Sa tim privrednim društvima predmetni obveznik ne smatra se povezanim licem pod uslovom da osnivač i vlasnik tih društava (posredno ili neposredno) ne poseduje više od 25% glasova u organima upravljanja obveznika tj. društva u kome je direktor.

U skladu sa članom 59. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, transfernom cenom smatra se cena nastala u vezi sa transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licima.

Saglasno stavu 2. istog člana Zakona, licem povezanim sa obveznikom smatra se ono fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke.

Prema stavu 3. istog člana Zakona, u slučaju posrednog ili neposrednog posedovanja najmanje 25% akcija ili udela smatra se da postoji mogućnost kontrole nad obveznikom.

Mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke postoji, pored slučaja predviđenog u stavu 3. ovog člana i kada lice posredno ili neposredno poseduje najmanje 25% glasova u obveznikovim organima upravljanja (član 59. stav 4. Zakona).

Saglasno stavu 5. istog člana Zakona, licem povezanim sa obveznikom smatra se i ono pravno lice u kome, kao i kod obveznika, ista fizička ili pravna lica neposredno ili posredno učestvuju u upravljanju, kontroli ili kapitalu, na način predviđen u st. 3. i 4. ovog člana.

Prema stavu 6. istog člana Zakona, licima povezanim sa obveznikom smatraju se bračni ili vanbračni drug, potomci, usvojenici i potomci usvojenika, roditelji, usvojioci, braća i sestre i njihovi potomci, kao i braća i sestre i roditelji bračnog ili vanbračnog druga, lica koje je sa obveznikom povezano na način predviđen u st. 3. i 4. ovog člana.

right-quote

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: