(Ne)postojanje obaveze izdavanja radne dozvole direktoru strancu

Da li postoji obaveza pribavljanja radne dozvole za direktora stranca koji obavlja poslove u Republici Srbiji van radnog odnosa?

Pitanja od značaja za zapošljavanje i rad stranaca u Republici Srbiji regulisana su Zakonom o zapošljavanju stranaca (u daljem tekstu: Zakon).

Član 3. stav 3. tačka 1) Zakona:

“Uslovi za zapošljavanje stranca utvrđeni ovim zakonom ne primenjuju se i na stranca čiji boravak u Republici ne traje duže od 90 dana u roku od šest meseci od dana prvog ulaska u Republiku, i to na stranca koji:

  1. je vlasnik, osnivač, zastupnik ili član organa pravnog lica registrovan u Republici, u skladu sa zakonom, ako nije u radnom odnosu u tom pravnom licu.”

Prema navedenom, direktoru strancu koji je angažovan u Srbiji nije potrebna radna dozvola pod sledećim uslovima:

  • da obavlja poslove direktora van radnog odnosa;
  • da njegov boravak u Republici ne traje duže od 90 dana u roku od šest meseci od dana prvog ulaska u Republiku.

Dakle, direktor stranac koji je u Srbiji angažovan van radnog odnosa ili osnivač stranac koji u Srbiji obavlja poslove direktora, van radnog odnosa, i čiji boravak u Republici ne traje duže od 90 dana u roku od šest meseci od dana prvog ulaska u Republiku, nije potrebno da pribavi radnu dozvolu.

Napominjemo da obaveza plaćanja poreza i doprinosa za direktore odnosno osnivače strance nije propisana ovim Zakonom, te da činjenica da se u ovim slučajevima ne pribavlja radna dozvola nije od uticaja na eventualno izuzimanje od poreskih obaveza.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: