Godišnji popis imovine i obaveza

Obaveza vršenja popisa propisana je članom 20. Zakona o računovodstvu.

Pravno lice, odnosno preduzetnik vrši popis imovine i obaveza i usklađuje stanje po knjigama sa stanjem po popisu na datum bilansa. Dakle, vrši se obavezan godišnji popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra godine za koju se vrši popis.

Često iz organizacionih razloga nije moguće da se popis uradi tačno na dan 31. decembar. Zato se popis radi nekoliko dana pre ili posle. U tom slučaju se u popisne liste unose promene nastale u periodu vršenja popisa pre i posle 31. decembra radi svođenja na stanje na dan 31. decembar.

Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem definisan je način organizacije popisa.

Član 4. Pravilnika propisuje da pravno lice:

 • obrazuje potreban broj stalnih ili povremenih komisija za popis imovine i obaveza;
 • određuje period u kome će komisije vršiti popis i vreme za popis;
 • određuje rokove dostavljanja izveštaja o izvršenom popisu nadležnom organu pravnog lica.

Odgovorno lice donosi odluku o vršenju godišnjeg popisa koja sadrži prethodno navedene elemente.

Za organizaciju i pravilnost popisa odgovoran je zakonski zastupnik pravnog lica, odnosno preduzetnik.

U komisiju za popis ne mogu biti određena lica koja rukuju imovinom, odnosno koja su zadužena za imovinu koja se popisuje.

Popis imovine i obaveza kod mikro pravnog lica i preduzetnika može vršiti jedno lice koje nije zaduženo za imovinu koja se popisuje.

Lica koja rukuju imovinom i njihovi neposredni rukovodioci dužni su da, najkasnije do dana određenog za početak popisa, izvrše neophodne pripreme radi što lakšeg, bržeg i pravilnijeg popisivanja.

Pripremne radnje za obavljanje popisa uključuju:

 • usklađivanje prometa i stanja glavne knjige sa dnevnikom;
 • usklađivanje prometa i stanja pomoćnih knjiga sa glavnom knjigom;
 • da lica koja rukuju imovinom (npr. magacioner) i njihovi neposredni rukovodioci (npr. rukovodilac magacina) izvrše neophodne pripreme (npr. slaganje zaliha, sortiranje zaliha, odvajanje tuđe robe, odvajanje zastarelih i oštećenih zaliha i sl.);
 • usaglašavanje potraživanja i obaveza;
 • usaglašavanje stanja na tekućim računima sa bankama i
 • druge poslove u cilju lakšeg, bržeg i pravilnijeg popisivanja imovine i obaveza.

Komisija za popis je dužna da pre početka popisa sačini plan rada po kome će vršiti popis.

Podaci iz knjigovodstva, odnosno iz odgovarajućih evidencija o količinama, ne mogu se davati komisijama za popis pre upisivanja stvarnog stanja u popisne liste i pre nego što članovi popisnih komisija potpišu te liste.

Napominjemo da sve računovodstvene evidencije treba da budu prethodno međusobno usklađene, proverene i ažurirane, što znači da treba izvršiti usklađivanje prometa i stanja glavne knjige sa dnevnikom i pomoćnih knjiga sa glavnom knjigom pre popisa.

Izveštaj o izvršenom popisu

O izvršenom popisu sastavlja se izveštaj koji sadrži:

 • stvarno i knjigovodstveno stanje imovine i obaveza;
 • razlike između stvarnog stanja utvrđenog popisom i knjigovodstvenog stanja;
 • uzroke neslaganja između stanja utvrđenog popisom i knjigovodstvenog stanja;
 • predloge za likvidaciju utvrđenih razlika (prebijanje manjkova i viškova nastalih po osnovu zamena, način naknađivanja manjkova i prihodovanja viškova, otpisivanja zastarelih potraživanja, prihodovanja zastarelih obaveza i dr.);
 • način knjiženja;
 • primedbe i objašnjenja lica koji rukuju, odnosno koja su zadužena materijalnim i novčanim vrednostima o utvrđenim razlikama, kao i druge primedbe i predloge komisije za popis.

Izveštaj se dostavlja nadležnom organu pravnog lica, internom revizoru, nadzornom odboru ili odboru revizora, ako ga ima, a ako pravno lice podleže zakonskoj reviziji i društvu za reviziju, najkasnije 60 dana pre isteka roka za dostavljanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, odnosno najkasnije 30 dana po izvršenom popisu u toku godine.

Za tačnost popisa i izveštaja o popisu odgovorni su članovi komisije za popis.

Nadležni organ pravnog lica, odnosno preduzetnik razmatra izveštaj o izvršenom popisu u prisustvu predsednika komisije, internog revizora, nadzornog odbora ili odbora revizora, ako ga ima, kao i lica kome je povereno vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja i odlučuje o predlozima komisije za popis.

Organ upravljanja pravnog lica, odnosno preduzetnik donosi odluku o usvajanju izveštaja o izvršenom popisu najkasnije 60 dana pre isteka roka za dostavljanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, odnosno najkasnije 30 dana po izvršenom popisu u toku godine.

Izveštaj o izvršenom popisu, zajedno sa popisnim listama i odlukama nadležnog organa pravnog lica, odnosno preduzetnika dostavlja se na knjiženje radi usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.

Krajnji rok za predaju izveštaja o redovnom popisu na usvajanje i krajnji rok za donošenje odluke o usvajanju izveštaja o izvršenom redovnom popisu za 2023. godinu je 31. januar 2024. godine. Za PDV obveznike ovaj datum je važan jer utiče na period u kom će se obračunati PDV na eventualne manjkove utvrđene popisom. To znači da je za mesečne obveznike u pitanju januarski PDV obračun, dok će se kod tromesečnih obveznika PDV na manjak obračunati u prvom tromesečju 2023. godine.

Na stranici Obrasci možete naći obrazac Elaborat o popisu.

Autor: AKTIVA sistem

Povezani tekst:

Povezani propisi:

Povezani obrasci:

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: