Elektronska registracija ugovora o finansijskom lizingu biće omogućena od 1. januara 2020. godine

Dana 14. decembra stupa na snagu Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o sadržini Registra finansijskog lizinga i dokumentaciji potrebnoj za registraciju (“Službeni glasnik RS”, broj 86/2019, od 6. decembra 2019), na osnovu koga će biti omogućeno podnošenje prijava za registraciju ugovora o finansijskom lizingu elektronskim putem od 1. januara 2020. godine.

Pomenutim Pravilnikom, od 1. januara 2021. godine biće omogućeno i podnošenje elektronske prijave za izmenu i/ili dopunu registrovanih podataka, registraciju i brisanje zabeležbe, registraciju prestanka i brisanje podataka o registrovanom ugovoru.

Pravilnikom je propisano da se popunjavanje i podnošenje elektronske prijave vrši preko posebnog aplikativnog sistema Registra, dok se potpisivanje elektronske prijave vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak registracije u Agenciji za privredne registre.

Dokumentacija, koja će se prilagati uz registracionu prijavu koja će se podnositi elektronskim putem, dostavljaće se u formi elektronskog dokumenta, na čiju se izradu, overu i potvrdu autentičnosti primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje elektronski dokument.

Osim navedenog, najznačajnije izmene i dopune Pravilnika, koje stupaju na snagu 14. decembra 2019. godine, odnose se na propisivanje mogućnosti registracije, u okviru podataka koje Registar sadrži, podataka o posebnom ovlašćenju koje davalac lizinga daje primaocu lizinga u pogledu držanja i korišćenja predmeta lizinga i mogućnosti dostavljanja u postupku registracije izjave davaoca lizinga kao dokaza o datumu isporuke predmeta lizinga, koji se utvrđuje prilikom registracije ugovora o finansijskom lizingu ili drugog dokumenta iz kojeg se taj podatak može utvrditi.

Precizirane su odredbe Pravilnika koje se odnose na podatke koje Registar sadrži o ugovornim stranama (davaocu i primaocu lizinga) i podatke o isporučiocu predmeta lizinga.

Dopunjena je i precizirana odredba Pravilnika kojom se uređuje dokumentacija koja se dostavlja uz registracionu prijavu za upis prestanka, tako što je propisano da se u slučaju raskida ugovora zbog neplaćanja lizing naknade prilaže dokument iz kojeg se može utvrditi da je primaocu lizinga ostavljen primeren naknadni rok za ispunjenje obaveze sa dokazom o uručenju u skladu sa zakonom i obaveštenje o jednostranom raskidu ugovora zbog neplaćanja lizing naknade.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: