Poreski informator

za preduzetnike
od osnivanja preduzetničke radnje do njenog zatvaranja

jun 2018.

Sadržaj

Gde se registruju preduzetnici

Preduzetnici samostalnu delatnost kojom žele da se bave registruju u Agenciji za privredne registre (APR). Postupak registracije počinje podnošenjem Jedinstvene registracione prijave (JRPPS). Ovu prijavu možete podneti elektronskim putem posredstvom portala APR, kao i neposredno u sedištu APR koje se nalazi u Beogradu, Brankova br. 25, nekoj od 13 organizacionih jedinica APR-a ili opštinskih kancelarija koje se nalaze u opštinama sa kojima APR ima zaključen sporazum o prijemu dokumentacije. Na ovim mestima, preko info centra APR-a, telefon 011 20 23 350, kao i na veb-sajtu www.apr.gov.rs možete se informisati o potrebnoj dokumentaciji za registraciju i dobiti druge informacije važne za registrovanje.

Prilikom popunjavanja JRPPS posebno vodite računa da unesete broj telefona i adresu za prijem elektronske pošte u deo "kontakt podaci za Poresku upravu", jer ukoliko to ne učinite neće vam biti dodeljen PIB.

Ako se opredelite za paušalno oporezivanje

U JRPPS vam je omogućeno da se odmah opredelite za paušalno oporezivanje. Ukoliko se u JRPPS ne opredelite za paušalno oporezivanje, imate rok od 15 dana od dana donošenja rešenja u APR-u o upisu samostalne delatnosti u APR-u da podnesete zahtev za paušalno oporezivanje filijali Poreske uprave prema vašem sedištu.

Ukoliko se u JRPPS ne opredelite za paušalno oporezivanje, niti podnesete poseban zahtev u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja u APR-u o upisu samostalne delatnosti u APR-u, moraćete da vodite poslovne knjige, a tek naredne kalendarske godine moći ćete da ostvarite pravo na paušalno oporezivanje. U tom slučaju zahtev za paušalno oporezivanje podnosite do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu.

Po zahtevu za paušalno oporezivanje filijala Poreske uprave donosi rešenje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Vaša obaveza je da u roku od 15 dana od dana upisa u registar, tj. od datuma početka obavljanja delatnosti, podnesete Poreskoj upravi, poresku prijavu - PPDG-1R (obrazac možete pronaći na našoj stranici Obrasci u delu Poreska uprava), u elektronskom obliku preko portala ePorezi. Za podnošenje prijave neophodno je da posedujete kvalifikovani elektronski sertifikat sa čipom izdatim od strane jednog od sertifikacionih tela u Republici. U tu svrhu možete koristiti i internet kioske koji postoje u svim filijalama Poreske uprave.

Ko nema pravo na paušalno oporezivanje

Ne možete ostvariti pravo na paušalno oporezivanje:

 1. ukoliko ste se registrovali za neku od delatnosti razvrstanih u sledeće oblasti, grane, odnosno grupe:
  OblastGranaGrupa
  41 - izgradnja zgradaSve graneSve grupe
  42 - izgradnja ostalih građevinaSve graneSve grupe
  45 - trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala45.1 - trgovina motornim vozilimaSve grupe
  45.2 - održavanje i popravka motornih vozilaSve grupe
  45.3 - trgovina delovima i priborom za motorna vozilaSve grupe
  45.4 - trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motociklaSve grupe
  46 - trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklama46.1 - trgovina na veliko za naknaduSve grupe
  46.2 - trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i životinjamaSve grupe
  46.3 - trgovina na veliko hranom, pićima i duvanomSve grupe
  46.4 - trgovina na veliko predmetima za domaćinstvoSve grupe
  46.5 - trgovina na veliko informacionokomunikacionom opremomSve grupe
  46.6 - trgovina na veliko ostalim mašinama, opremom i priboromSve grupe
  46.7 - ostala specijalizovana trgovina na velikoSve grupe
  46.9 - nespecijalizovana trgovina na velikoSve grupe
  47 - trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklimasve grane osim 47.8 - trgovina na malo na tezgama i pijacama i 47.9 - trgovina na malo van prodavnica, tezgi i pijacaSve grupe osim 47.81, 47.82, 47.89, 47.91, 47.99
  55 - smeštajSve graneSve grupe
  56 - delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pićaSve graneSve grupe osim 56.10 - obavljanja trgovinske ili ugostiteljske delatnosti u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu
  64 - finansijke usluge, osim osiguranja i penzijskih fondovaSve graneSve grupe
  65 - osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranjaSve graneSve grupe
  66 - pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranjuSve graneSve grupe
  68 - poslovanje nekretninamaSve graneSve grupe
  69 - pravni i računovodstveni poslovi69.2 - računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanjeSve grupe
  73 - reklamiranje i istraživanje tržištaSve graneSve grupe
 2. ukoliko u vašu delatnost ulažu i druga lica;
 3. ukoliko planirate da vaš ukupan promet bude veći od 6.000.000 dinara;
 4. ukoliko se evidentirate kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Uslovi, kriterijumi i elementi za utvrđivanje
visine paušalnog oporezivanja

Radi utvrđivanja visine paušalnog prihoda, kao osnovice poreza na prihode od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: porez), preduzetnici se razvrstavaju u skladu sa Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti, po kriterijumima profitabilnosti i obima prometa, odnosno prema vrstama delatnosti, u sedam grupa.

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda po grupama određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom ostvarenu u Republici, gradu, opštini, u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez. Podatak o prosečnoj mesečnoj zaradi po zaposlenom objavljuje Republički zavod za statistiku.

Na visinu polazne osnovice za utvrđivanje visine paušalnog oporezivanja utiču i sledeći elementi:

 • mesto na kome se radnja nalazi;
 • broj zaposlenih radnika;
 • tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja;
 • površina lokala;
 • starost preduzetnika i njegova radna sposobnost;
 • visina prihoda obveznika koji pod istim ili sličnim uslovima obavljaju istu ili sličnu delatnost;
 • ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti (vremenski period obavljanja delatnosti, velike elementarne nepogode i sl., duža bolest preduzetnika, duže odsustvo preduzetnika zbog trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta).

Podaci o mestu na kome se radnja nalazi, broju zaposlenih radnika, površini lokala, starosti preduzetnika, sadržani su u obrascu PPDG-1R (obrazac možete pronaći na našoj stranici Obrasci u delu Poreska uprava) koji ste bili dužni da podnesete nakon izvršene registracije.

Obradom podataka iskazanih u PPDG-1R nadležna filijala Poreske uprave donosi rešenje o utvrđivanju poreza na paušalni prihod za tu godinu, kao i rešenje o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Utvrđene obaveze po rešenjima se plaćaju u roku od 15 dana po isteku svakog meseca.

Uplatni računi, kao i poziv na broj, na koje uplaćujete porez i doprinose navedeni su u rešenju u kojem vam je utvrđena poreska obaveza.

Gubitak prava na paušalno oporezivanje

Ako vam je poreski organ utvrdio pravo na paušalno oporezivanje, ono traje dok se ne utvrdi da:

 • je u registru APR-a promenjena delatnost za koju se ne odobrava pravo na paušalno oporezivanje (npr. računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje...);
 • je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez veći od 6.000.000 dinara;
 • ste se evidentirali kao obveznik PDV-a.

Ako postoji neki od navedenih razloga preduzetnik je dužan da o tome obavesti Poresku upravu podnošenjem prijave PPDG-1R za utvrđivanje konačne obaveze na paušalno utvrđeni prihod i prijavu PPDG-1S, za utvrđivanje akontacione obaveze na stvarni prihod.

Takođe, kada poreski organ utvrdi da postoji neki od navedenih razloga, a preduzetnik je propustio da podnese navedene prijave, donosi rešenje kojim se preduzetniku nalaže vođenje poslovnih knjiga. U zavisnosti od toga kada su nastali zakonski razlozi zbog kojih preduzetnik više ne može da bude u sistemu paušalnog oporezivanja, rešenjem poreskog organa se određuje da je dužan da poslovne knjige vodi od polovine tekuće godine ili od početka naredne godine.

Ukoliko u delatnost kojom se bavite ulažu i druga lica, prestaje vam svojstvo preduzetnika i delatnost se obavlja u privrednom društvu koje ima neku od formi propisanih Zakonom o privrednim društvima.

Obaveze paušalno oporezivih preduzetnika

Preduzetnici koji porez na dohodak građana plaćaju na paušalno utvrđen prihod vode poslovnu knjigu na obrascu KPO – Poslovna knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika.

Preduzetnik koji porez plaća na paušalni prihod, kome se u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje poreza značajnije izmeni obim poslovanja, odnosno prometa i drugi uslovi od uticaja na ostvarivanje prava na paušalno oporezivanje i visinu poreske obaveze, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG–1R ukoliko ostaje u sistemu paušalnog oporezivanja, odnosno prijave PPDG-1R i PPDG-1S ukoliko prelazi na sistem samooporezivanja najkasnije do 31. januara godine za koju se utvrđuje porez.

U prijavi PPDG-1R prikazuje planirani prihod do kraja godine, a u PPDG-1S daje procenu prihoda i rashoda za kalendarsku godinu ili deo kalendarske godine, na osnovu čega utvrđuje akontacionu mesečnu obavezu poreza na stvarni prihod za odgovarajući period.

Poreske prijave PPDG-1R i PPDG-1S podnose se isključivo u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave ePorezi.

Preduzetnici koji vode poslovne knjige

Ako spadate u neku kategoriju koja ne može biti paušalno oporezovana, dužni ste da vodite poslovne knjige. Takođe, i ako ne spadate u neku od navedenih kategorija, a niste podneli zahtev za paušalno oporezivanje dužni ste da poslovne promene iskazujete u poslovnim knjigama.

Zavisno od vrste delatnosti, složenosti i obima posla, kao i broja zaposlenih radnika, sami se opredeljujete da li ćete voditi poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana ili dvojnog knjigovodstva u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Od 01.01.2019 godine:

 • preduzetnik koji porez plaća na stvarni prihod, vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
 • preduzetnik poljoprivrednik i preduzetnik drugo lice, vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva, u skladu sa zakonom o porezu na dohodak građana;
 • preduzetnik paušalac dužan je da vodi samo poslovnu knjigu o ostvarenom prometu.

Poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva

Poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva vode se na propisanim obrascima, i to:

 1. PK-1 - Poslovna knjiga prihoda i rashoda;
 2. PK-2 - Knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara.

Pored poslovnih knjiga, u zavisnosti od delatnosti koju obavljate, sastavljate i pojedinačne pomoćne evidencije, iz kojih se odgovarajući podaci knjiže u poslovnoj knjizi, i to na obrascima:

 1. KL - Kalkulacija prodajne cene broj ___ ;
 2. DPU - List dnevnog prometa ugostitelja;
 3. PM - Evidencija o kupovini, preradi, proizvodnji i prometu proizvoda od plemenitih metala i dragog kamenja, čiji je sastavni deo PM - 1 - Potvrda o kupovini i zameni plemenitih metala i dragog kamenja;
 4. GP - Evidencija o gotovim proizvodima;
 5. KR - Prijemni - evidencioni list komisione robe, čiji je sastavni deo obrazac KR - 1 - Evidencija prodate, isplaćene i vraćene komisione robe.

Poreskoj upravi dužni ste da dostavite:

 • poresku prijavu PPDG-1S i
 • poreski bilans Obrazac PB 2

za 2018. godinu najkasnije do 15. marta 2019. godine, a počev za 2019. godinu rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa je 15. april 2020. godine, odnosno godine koja sledi godini za koju se utvrđuje porez.

Poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva

Poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva preduzetnici vode u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje računovodstvo: dnevnik, glavna knjiga, knjiga ulaznih faktura, knjiga izlaznih faktura, knjiga troškova, knjiga izvoda iz tekućih računa i pomoćne evidencije.

Poreskoj upravi dužni ste da dostavite:

 • poresku prijavu PPDG-1S i
 • poreski bilans Obrazac PB 2

za 2018. godinu najkasnije do 15. marta 2019. godine, a počev za 2019. godinu rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa je 15. april 2020. godine, odnosno godine koja sledi godini za koju se utvrđuje porez.

Preduzetnici i tekući račun

Dužni ste da otvorite tekući račun kod pružaoca platnih usluga (banka), da vodite novčana sredstva na tom računu i vršite platne transakcije preko tog računa. Možete imati više od jednog tekućeg računa kod istog pružaoca platnih usluga i tekuće račune kod više pružalaca platnih usluga. Takođe, imate obavezu da dinare primljene u gotovom novcu uplatite na svoj tekući račun u roku od sedam radnih dana.

Poreska uprava vrši nadzor nad primenom Zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost, te ukoliko ne ispunite vaše obaveze utvrđene ovim zakonom predviđene su novčane kazne.

Preduzetnici i izdavanje računa

Bez obzira na to da li ste u sistemu paušalnog oporezivanja ili ste u sistemu samooporezivanja, a pružate usluge ili vršite promet dobara fizičkim licima, dužni ste da evidentirate promet preko fiskalne kase. U skladu sa tim, imate obavezu da na vidnom mestu u objektu u kome vršite promet dobara na malo, tj. pružate usluge fizičkim licima, istaknete obaveštenje o izdavanju fiskalnih isečaka – računa. Takođe, ako ste prema Uredbi oslobođeni izdavanja fiskalnih isečaka, imate obavezu da za izvršeni promet izdate račun (nefiskalni) shodno propisima kojima se reguliše zaštita potrošača.

Ako obavljate neku od sledećih delatnosti nemate obavezu izdavanja fiskalnih računa:

Šifra
delatnosti
Opis
47.91Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta
47.99Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca: prodaja preko automata; prodaja preko putujućih prodavnica (ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe) – kolporteri
49.10Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni
49.20Železnički prevoz tereta
49.31Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
49.32Taksi prevoz
49.39Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
49.41Drumski prevoz tereta
49.42Usluge preseljenja
50.30Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
50.40Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putem
51.10Vazdušni prevoz putnika
51.21Vazdušni prevoz tereta
52.21Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
53Poštanske aktivnosti
55.90Ostali smeštaj - studentski i đački smeštaj
59.14Delatnost prikazivanja kinematografskih dela
61Telekomunikacije
64Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
65Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja
66Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranja
69.10Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja
75.00Veterinarske delatnosti
81.21Usluge redovnog čišćenja zgrada
81.22Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme
81.29Usluge ostalog čišćenja
84.30Obavezno socijalno osiguranje
85Obrazovanje
86Zdravstvena delatnost
87Socijalna zaštita sa smeštajem
88Socijalna zaštita bez smeštaja
90Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti
91Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti
92Kockanje i klađenje
93Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti
95.23Popravka obuće i predmeta od kože
95.24Održavanje i popravka nameštaja
95.25Popravka satova i nakita
96.09Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti - aktivnosti čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila

Delatnostima za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase smatraju se i delatnosti koje obavlja preduzetnik koji plaća porez na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod i koji nije obveznik poreza na dodatu vrednost, i to:

Šifra
delatnosti
Opis
33.11Popravka metalnih proizvoda
33.12Popravka mašina
33.13Popravka elektronske i optičke opreme
33.14Popravka električne opreme
33.15Popravka i održavanje brodova i čamaca
33.17Popravka i održavanje druge transportne opreme
33.19Popravka ostale opreme
37Uklanjanje otpadnih voda
38.11Skupljanje otpada koji nije opasan
43.11Rušenje objekata
43.12Priprema gradilišta
43.13Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
43.21Postavljanje električnih instalacija
43.22Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
43.29Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
43.31Malterisanje
43.32Ugradnja stolarije
43.33Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34Bojanje i zastakljivanje
43.39Ostali završni radovi
43.91Krovni radovi
43.99Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
45.20Održavanje i popravka motornih vozila
74.20Fotografske usluge
81.10Usluge održavanja objekata
81.30Usluge uređenja i održavanje okoline
95.11Popravka računara i periferne opreme
95.12Popravka komunikacione opreme
95.21Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu
95.22Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme
95.24Održavanje i popravka nameštaja
95.29Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo
96.01Pranje i hemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
96.02Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona
96.03Pogrebne i srodne delatnosti

Delatnostima za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase smatraju se i:

 • poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata, osim kamenorezačkog zanata,
 • isporuka hrane i pića i prigodnih suvenira na kulturnim i sportskim manifestacijama, muzičkim festivalima, sajmovima, izložbama, vašarima i sličnim manifestacijama kod kojih se plaćanje dobara i usluga vrši internim karticama izdatim od strane organizatora manifestacije, pod uslovom da se podaci o vrsti dobra, količini, maloprodajnoj ceni i poreskoj stopi obezbeđuju elektronskim putem.

Isplata lične zarade

Ukoliko ste preduzetnik možete da se prilikom podnošenja JRPPS opredelite za isplatu lične zarade. Ukoliko se ne opredelite za isplatu lične zarade prilikom podnošenja registracione prijave, u roku od 15 dana od dana registracije možete nadležnoj filijali Poreske uprave prema vašem sedištu podneti obaveštenje u pisanom obliku u kome ćete se opredeliti za isplatu lične zarade. U istom roku po registraciji ovo obaveštenje Poreskoj upravi može podneti preduzetnik poljoprivrednik. Opredeljenje da ćete vršiti isplatu lične zarade ne možete menjati tokom godine.

Lična zarada je mesečni novčani iznos koji sami opredeljujete kao lično primanje i kao takvo ga evidentirate u poslovnim knjigama.

Na opredeljeni iznos lične zarade vršite obračun i uplatu pripadajućih poreza i doprinosa.

Osnovicu za obračun poreza na zaradu predstavlja bruto lična zarada umanjena za neoporeziv iznos, a osnovicu za obračun doprinosa predstavlja bruto lična zarada. Ukoliko je opredeljeni iznos lične zarade niži od najniže propisane osnovice doprinosa, obračun doprinosa vršite na najnižu mesečnu osnovicu. Ukoliko je opredeljeni iznos lične zarade viši od najviše mesečne osnovice doprinosa obračun doprinosa vršite na najvišu mesečnu osnovicu. Podatak o iznosu najniže, odnosno najviše mesečne osnovice, godišnje objavljuje ministar nadležan za poslove finansija.

Stope po kojima obračunavate i plaćate poreze i doprinose su:

 • porez na zarade 10%,
 • doprinos za PIO 26%,
 • doprinos za zdravstveno osiguranje 10,30%,
 • doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 1,50%.

Ukoliko ste u radnom odnosu kod poslodavca, a registrovani ste i za obavljanje samostalne delatnosti, prilikom isplate lične zarade niste obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti, jer se ovi doprinosi za vas plaćaju kod poslodavca kod kojeg ste u radnom odnosu.

U slučaju da ne isplatite ličnu zaradu do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec, prema Zakonu o doprinosima za obavezno osiguranje, dužni ste da do tog roka obračunate i uplatite doprinose za obavezno socijalno osiguranje na najnižu važeću mesečnu osnovicu za obračun doprinosa.

Obračun poreza i doprinosa na ličnu zaradu prijavljujete podnošenjem poreske prijave PPP-PD, u elektronskom obliku preko portala ePorezi. Za podnošenje ove poreske prijave neophodno je da imate elektronski sertifikat, a za podnošenje prijave možete koristiti internet kioske koji postoje u filijalama Poreske uprave.

Lična zarada je isplata za koju se preduzetnik i preduzetnik poljoprivrednik opredeljuju po svojoj volji, dakle nije obavezna.

Ako u toku poslovanja odlučite da prestanete sa isplatom lične zarade dužni ste da o tome obavestite nadležnu filijalu Poreske uprave prema sedištu do 15. decembra tekuće godine, i u tom slučaju niste u obavezi da od 1. januara naredne godine vršite isplatu lične zarade.

Ako se niste opredelili za isplatu lične zarade

Ako vodite poslovne knjige i niste se opredelili za isplatu lične zarade dužni ste da u roku od 15 dana od dana registracije u APR-u Poreskoj upravi podnesete obrazac PPDG-1S u elektronskom obliku. Za podnošenje ove poreske prijave neophodno je da imate elektronski sertifikat, a za podnošenje prijave možete koristiti internet kioske koji postoje u filijalama Poreske uprave.

U navedenom obrascu ste u obavezi da iskažete procenu prihoda i rashoda za period od dana osnivanja do 31. decembra tekuće godine. Razlika između procenjenih prihoda i rashoda iskazanih u poreskoj prijavi predstavlja procenjenu dobit. Mesečnu osnovicu za obračun akontacije poreza dobijate deljenjem procenjene dobiti sa brojem meseci, a mesečnu osnovicu za obračun akontacije doprinosa dobijate deljenjem procenjene dobiti sa brojem dana i meseci u periodu od početka obavljanja delatnosti do kraja prve poslovne godine.

U broj meseci obavljanja delatnosti uračunava se svaki mesec u kojem je obveznik obavljao delatnost bez obzira na broj dana obavljanja delatnosti u tom mesecu.

Kada je period za koji se obračunava doprinos kraći od mesec dana, a ispunjeni su uslovi za primenu najniže mesečne osnovice doprinosa, obračun doprinosa se vrši na srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa.

Kada zaposleni radi sa skraćenim radnim vremenom po osnovu invalidnosti u skladu sa rešenjem nadležne organizacije za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, a ispunjeni su uslovi za primenu najniže mesečne osnovice doprinosa po osnovu zarade i drugih primanja, obračun doprinosa vrši se na srazmeran iznos najniže mesečne osnovice doprinosa.

Srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje se od najniže mesečne osnovice doprinosa srazmerno broju dana, odnosno broju časova rada u mesecu za koji postoji obaveza obračuna doprinosa.

Ukoliko je opredeljeni iznos mesečne osnovice doprinosa niži od najniže propisane osnovice doprinosa, obračun doprinosa vršite na najnižu mesečnu osnovicu. Ukoliko je opredeljeni iznos mesečne osnovice doprinosa viši od najviše mesečne osnovice doprinosa obračun doprinosa vršite na najvišu mesečnu osnovicu.

Podatak o iznosu najniže, odnosno najviše mesečne osnovice doprinosa, objavljuje se godišnje, od strane ministra za poslove finansija.

Stope po kojima se obračunavaju i plaćaju porez i doprinosi su:

 • porez na prihod od samostalne delatnosti 10%,
 • doprinos za PIO 26%,
 • doprinos za zdravstveno osiguranje 10,30%,
 • doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 1,50%.

Ukoliko delatnost obavljate iz radnog odnosa, prilikom obračuna akontacije doprinosa niste obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti, jer se ovi doprinosi za vas plaćaju kod poslodavca kod kojeg ste u radnom odnosu.

Ako se u toku poslovanja odlučite da ćete ubuduće isplaćivati ličnu zaradu dužni ste da o tome obavestite nadležnu filijalu Poreske uprave prema sedištu, do 15. decembra tekuće godine. Isplatu lične zarade vršite od 1. januara naredne godine.

Ako u tekućoj godini dođe do značajnijih promena u vašem poslovanju, promene poreskih instrumenata ili drugih okolnosti koje bitno utiču na visinu mesečne akontacije poreza/doprinosa možete podneti poresku prijavu sa poreskim bilansom u kojoj ćete iskazati podatke za izmenu mesečne akontacije. Prijavu kojom menjate akontaciju podnosite u roku od 30 dana po isteku perioda za koji se sastavlja poreski bilans.

Zapošljavanje radnika

Ako ste preduzetnik, preduzetnik paušalac ili preduzetnik poljoprivrednik, imate mogućnost da u skladu sa vašim potrebama zapošljavate radnike i obavezu da vršite obračun i uplatu zarada za njih. Angažovanje zaposlenih za rad u radnom odnosu vrši se zaključenjem ugovora o radu na određeno i neodređeno vreme. Ugovor o radu predstavlja saglasnost volja ugovornih strana u pisanoj formi i treba da sadrži sve elemente definisane Zakonom o radu. Pored zaposlenih koji su u radnom odnosu, možete angažovati određena lica i za rad van radnog odnosa, zaključenjem ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o dopunskom radu i drugo.

Osnovicu za obračun poreza predstavlja bruto zarada umanjena za neoporeziv iznos, a osnovicu za obračun doprinosa predstavlja bruto zarada.

Ukoliko je opredeljeni iznos zarade niži od najniže mesečne osnovice doprinosa, obračun i uplatu doprinosa vršite na najnižu mesečnu osnovicu. Ukoliko je opredeljeni iznos zarade viši od najviše mesečne osnovice doprinosa, obračun i uplatu doprinosa vršite na najvišu mesečnu osnovicu. Podatak o iznosu najniže, odnosno najviše mesečne osnovice objavljuje godišnje ministar nadležan za poslove finansija.

Stope po kojima se obračunavaju i plaćaju porez i doprinosi su:

 • porez na zarade 10%,
 • doprinos za PIO 26%,
 • doprinos za zdravstveno osiguranje 10,30%,
 • doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 1,50.

Prilikom isplate zarade zaposlenima dužni ste da pre svake isplate zarade podnesete poresku prijavu, na obrascu PPP-PD. U prijavu PPP-PD unosite tražene podatke, o isplatiocu prihoda, visini zarade, obračunatom porezu i obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na teret zaposlenog i teret poslodavca, kao i datum kada nameravate da izvršite uplatu (polje 1.4. PPP-PD - Datum plaćanja).

Plaćanje obračunatog poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje dužni ste da izvršite najkasnije na dan koji ste u PPP-PD prijavi naveli kao datum isplate prihoda.

Ukoliko to ne učinite, na iznos obračunatog poreza i doprinosa obračunava se kamata.

PPP-PD podnosite u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, ePorezi. Na portalu Poreske uprave nalazi se i upustvo za popunjavanje obrasca prijave (u delu Pravna lica/Objedinjena naplata/Poreski propisi). Elektronskim putem vam se dostavlja obaveštenje o uspešnom podnošenju PPP-PD prijave u kome se nalazi broj dodeljen poreskoj prijavi, kao i BOP- broj odobrenja za plaćanje koji upisujete u nalogu za prenos.

Angažovanje poslovođe i članova porodice

Vaše poslove možete prepustiti drugom poslovno sposobnom fizičkom licu, odnosno poslovođi. Poslovođa može obavljati sve vaše poslove koje ste mu poverili ili samo određene.

Ukoliko su za obavljanje delatnosti propisani posebni uslovi u pogledu ličnih kvalifikacija preduzetnika, poslovođa mora da ispunjava te uslove.

Poslovođa ima svojstvo zakonskog zastupnika i zato se registruje u skladu sa zakonom o registraciji. Poslovođa mora biti u radnom odnosu kod vas.

Ukoliko ste imenovali poslovođu dužni ste da pre svake isplate zarade podnesete poresku prijavu na obrascu PPP-PD na isti način kao kod isplate zarade za zaposlenog, bez obzira da li ste u sistemu paušalno oporezovanih obveznika ili vodite poslovne knjige.

Član porodičnog domaćinstva preduzetnika može biti radno angažovan po osnovu ugovora o radu i u tom smislu ima svojstvo zaposlenog, te obračun poreza i doprinosa, za tog člana porodičnog domaćinstva, vršite kao i za ostale zaposlene. Članovi porodičnog domaćinstva su: bračni drug, deca, usvojenici i roditelji.

Član porodičnog domaćinstva preduzetnika, takođe, može biti radno angažovan bez zasnivanja radnog odnosa u sledećim slučajevima:

 1. povremeno tokom dana i to isključivo u sedištu, ako je njegovo prisustvo neophodno zbog prirode vaše delatnosti (da se ne bi tokom radnog vremena zatvarala vaša trgovinska radnja, da bi se utovarila roba, da bi se očistio poslovni prostor i sl.),
 2. ukoliko se bavite delatostima starih zanata tokom osposobljavanja za obavljanje delatnosti starih zanata, odnosno poslova domaće radinosti,
 3. kada koristite godišnji odmor u skladu sa zakonom.

Privremeni prekid obavljanja delatnosti

Preduzetnici koji u toku godine privremeno prekinu obavljanje delatnosti podnose APR-u Registracionu prijavu promene podataka o preduzetniku upisanom u registar privrednih subjekata. Prilikom podnošenja registracione prijave promene podataka popunjavate prvu stranu prijave, kao i dodatak 06 – prekid i nastavak obavljanja delatnosti preduzetnika gde unosite period u kome nećete obavljati delatnost.

O prekidu obavljanja delatnosti dužni ste da istaknete obaveštenje na mestu gde obavljate delatnost.

Prekid obavljanja delatnosti ne može da se utvrđuje retroaktivno.

U slučaju privremenog prekida obavljanja delatnosti, preduzetnik koji vodi poslovne knjige, podnosi obrazac PPDG-1S, kao i poreski bilans u roku od 30 dana od dana prekida obavljanja delatnosti.

U obrascu PPDG-1S u delu - 7.- Podaci za utvrđivanje konačne obaveze poreza i delu- 8. - Podaci za utvrđivanje konačne obaveze doprinosa, u obavezi ste da iskažete iznos obračunatog i plaćenog poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na prihode od samostalne delatnosti za poreski period do dana prekida obavljanja delatnosti.

U periodu prekida obavljanja delatnosti nemate obavezu plaćanja poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u tom periodu miruje, osim u slučaju da sami želite da nastavite da plaćate doprinose i za vreme privremenog prekida.

Ukoliko se odlučite za nastavak plaćanja doprinosa i u periodu prekida obavljanja delatnosti, u obrascu PPDG-1S iskazujete mesečnu osnovicu doprinosa, koja ne može biti niža od najniže, ni viša od najviše mesečne osnovice doprinosa. Podatak o iznosu najniže, odnosno najviše mesečne osnovice doprinosa objavljuje godišnje ministar nadležan za poslove finansija.

Stope po kojima se obračunavaju i plaćaju doprinosi:

 • doprinos za PIO 26%,
 • doprinos za zdravstveno osiguranje 10,30%,
 • doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 1,5%.

Kad počnete da obavljate delatnost nakon prekida, dužni ste da u roku od 15 dana od dana ponovnog otpočinjanja obavljanja delatnosti, podnesete obrazac PPDG- 1S koji popunjavate na isti način kao i u slučaju kad započinjete obavljanje delatnosti.

Preduzetnik koji je u sistemu paušalnog oporezivanja, u slučaju privremenog prekida obavljanja delatnosti podnosi obrazac PPDG-1R u roku od 30 dana od dana prekida obavljanja delatnosti.

U obrazac PPDG-1R u deo 1.1a unosi se oznaka 4-prekid obavljanja samostalne delatnosti.

U periodu prekida obavljanja delatnosti nemate obavezu plaćanja poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u tom periodu miruje, osim u slučaju da sami želite da nastavite da plaćate doprinose i za vreme privremenog prekida. U tom slučaju u prijavu PPDG-1R unosite opciju 18-nastavak plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u periodu prekida obavljanja samostalne delatnosti.

Nadležna filijala donosi rešenje o utvrđivanju konačne obaveze poreza na dohodak građana na prihode od obavljanja samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period do dana prekida obavljanja delatnosti, osim u slučaju nastavka plaćanja doprinosa.

Kad počnete da obavljate delatnost nakon prekida, dužni ste da u roku od 15 dana od dana ponovnog otpočinjanja obavljanja delatnosti, podnesete obrazac PPDG-1R u koji u deo 1.1.a unosite oznaku 16-nastavak obavljanja samostalne delatnosti.

Nadležna filijala donosi rešenje o utvrđivanju akontacione obaveze poreza na dohodak građana na prihode od obavljanja samostale delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (ako se nije plaćao u vreme prekida obavljanja delatnosti) za period od dana nastavka obavljanja delatnosti.

Prestanak obavljanja delatnosti

Preduzetnik prestaje sa radom odjavom ili po sili zakona.

Preduzetnik koji odjavom prestaje sa obavljanjem delatnosti podnosi APR-u Registracionu prijavu brisanja preduzetnika upisanog u registar privrednih subjekata. Ovu prijavu podnosite na isti način kao i registracionu prijavu JRPPS. Uz popunjenu registracionu prijavu potrebno je da priložite APR-u i:

 • uverenje/potvrdu nadležne organizacione jedinice Poreske uprave prema vašem sedištu kojim se potvrđuje da je na dan izdavanja uverenja preduzetnik izmirio poreske obaveze po osnovu poreza na prihode od obavljanja samostalne delatnosti i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje nije starije od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra,
 • uverenje/potvrdu poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave kojom se potvrđuje da je na dan izdavanja uverenja preduzetnik izmirio obaveze po osnovu lokalnih komunalnih taksi i sl. koje nije starije od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra.

Preduzetnik prestaje da radi po sili zakona:

 • smrću ili trajnim gubitkom poslovne sposobnosti;
 • istekom vremena na koje je registrovan, ako se registrovao na određeno vreme;
 • ako mu je račun u blokadi duže od dve godine, na osnovu zahteva za brisanje iz registra koji podnese Narodna banka Srbije ili Poreska uprava;
 • ako je pravosnažnom presudom utvrđena ništavost registracije;
 • ako mu je pravosnažnom presudom, izvršnom odlukom nadležnog organa ili suda časti komore u koju je učlanjen zabranjeno obavljanje delatnosti;
 • u slučaju prestanka važenja odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa koji je posebnim zakonom propisan kao uslov za registraciju;
 • u drugim slučajevima propisanih zakonom.

U slučaju prestanka obavljanja delatnosti, preduzetnik koji vodi poslovne knjige podnosi obrazac PPDG-1S i poreski bilans.

Preduzetnik koji je u sistemu paušalnog oporezivanja podnosi obrazac PPDG-1R u kom slučaju nadležna filijala donosi rešenje o utvrđivanju konačne obaveze poreza na dohodak građana na prihode od obavljanja samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Obe prijave podnose se u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja delatnosti.

Preduzetnici u sistemu PDV-a

Ako vam je promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci manji od 8.000.000 dinara, ili ako pri otpočinjanju obavljanja delatnosti procenjujete da u narednih 12 meseci nećete ostvariti promet veći od tog iznosa, smatra se da ste mali poreski obveznik.

U tom slučaju ne obračunavate PDV, ne iskazujete PDV u računima, nemate pravo na odbitak prethodnog poreza i niste dužni da vodite evidenciju koja je propisana zakonom o porezu na dodatu vrednost.

Ipak, iako spadate u male poreske obveznike, imate mogućnost da se opredelite za obavezu plaćanja PDV-a, ako to želite.

Tada ste dužni da podnesete evidencionu prijavu (EPPDV) nadležnoj filijali Poreske uprave prema vašem sedištu.

Kada se evidentirate u sistem PDV-a stičete sva prava i obaveze koje obveznik PDV ima po zakonu (izdajete račune sa iskazanim PDV-om, vodite propisane evidencije...). U ovom slučaju obaveza plaćanja PDV-a traje najmanje dve godine. Tek po isteku ovog roka, možete podneti zahtev za prestanak obaveze plaćanja PDV-a nadležnoj filijali Poreske uprave prema vašem sedištu.

Ako u prethodnih 12 meseci ostvarite ukupan promet veći od 8.000.000 dinara, dužni ste da se evidentirate u sistem PDV-a i da podnesete evidencionu prijavu (EPPDV) nadležnoj filijali Poreske uprave prema vašem sedištu.

Primer

Preduzetnik koji nije u sistemu PDV-a i koji je otpočeo delatnost 18.10.2016. godine je do 16.10.2017. izdao ukupno 46 računa, u ukupnom iznosu od 7.895.560,00 dinara. Dana 17.10.2017. godine on izdaje račun na iznos od 200.000,00 dinara. Sada je ukupan promet u prethodnih 12 meseci 8.095.560,00 dinara. Preduzetnik je ostvario promet veći od 8.000.000 dinara. Dužan je da Poreskoj upravi preda EPPDV prijavu (najkasnije do 15.11.2017.god.) i da počne da ispunjava sve obaveze koje su Zakonom o PDV-u definisane.

Evidenciona prijava se podnosi najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave. Na osnovu podnete evidencione prijave nadležni poreski organ vam izdaje potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV.

Ako vam se izmeni neki od podataka iz evidencione prijave dužni ste da o tome pismeno obavestite nadležnu filijalu Poreske uprave, podnošenjem obrasca EPPDV najkasnije u roku od 5 dana od dana nastanka izmene.

Obaveze obveznika PDV-a

Ako ste na osnovu podnete evidencione prijave ušli u sistem PDV-a dužni ste da:

 • izdajete PDV račune o izvršenom prometu dobara i usluga,
 • vodite evidenciju i sačinjavate pregled obračuna PDV-a,
 • podnosite poreske prijave,
 • obračunavate i plaćate PDV,
 • dostavljate izmenu podataka iz evidencione prijave Poreskoj upravi.

Obračunavanje i plaćanje PDV-a

Poreski period za koji se obračunava PDV, predaje poreska prijava i plaća PDV može biti kalendarski mesec ili kalendarsko tromesečje.

Ako prvi put započnete PDV aktivnost u tekućoj kalendarskoj godini, nezavisno od dana registracije za obavljanje delatnosti, za tekuću i narednu kalendarsku godinu vaš poreski period je kalendarski mesec.

Ako ste u predhodnih 12 meseci ostvarili ukupan promet veći od 50.000.000 dinara vaš poreski period je kalendarski mesec. Ako je vaš ukupan promet u prethodnih 12 meseci manji od 50.000.000 dinara vaš poreski period je kalendarsko tromesečje. Ako vam je odobren tromesečni poreski period možete da podnesete nadležnom poreskom organu zahtev za promenu poreskog perioda u kalendarski mesec, najkasnije do 15. januara tekuće kalendarske godine. Odobreni poreski period traje najmanje 12 meseci.

Poreska prijava PDV podnosi se u roku od 15 dana po isteku poreskog perioda. Ovu poresku prijavu podnosite nezavisno od toga da li imate obavezu plaćanja PDV-a u tom poreskom periodu.

Ovaj rok podnošenja poreske prijave ne važi za one obveznike koji se brišu iz sistema PDV-a Ti obveznici podnose poresku prijavu na dan podnošenja zahteva za brisanje iz sistema PDV-a.

PDV iskazan u poreskoj prijavi plaćate u roku za podnošenje poreske prijave.

Izuzetno, ako ste podneli zahtev za brisanje iz sistema PDV-a u tom slučaju dužni ste da platite PDV u roku od 15 dana od dana podnošenja poreske prijave.

Kada odlučite da prestanete da obavljate delatnost i ako podnesete zahtev za brisanje iz registra (APR), onda PDV plaćate do dana podnošenja zahteva za brisanje.

Poreska prijava se podnosi isključivo u elektronskom obliku, preko portala ePorezi.

Za podnošenje ove poreske prijave neophodno je da imate elektronski sertifikat, a za podnošenje prijave možete koristiti internet kioske koji postoje u filijalama Poreske uprave.

Uz poresku prijavu, počev od 1. jula 2018. godine dužni ste da u elektronskom obliku podnesete i pregled obračuna PDV-a na obrascu POPDV. Poreska prijava PP PDV ne može da se podnese bez pregleda obračuna PDV-a.

Brisanje iz sistema PDV-a

Ako u predhodnih 12 meseci niste ostvarili ukupan promet veći od 8.000.000 dinara, možete nadležnoj filijali Poreske uprave prema vašem sedištu podneti zahtev za brisanje iz sistema PDV-a. Na osnovu podnetog zahteva za brisanje nadležni poreski organ sprovodi postupak i izdaje potvrdu o brisanju iz evidencije za PDV.

Kada odlučite da prestanete da obavljate samostalnu delatnost, dužni ste da, najkasnije u roku od 15 dana pre podnošenja zahteva za brisanje iz registra (APR), nadležnoj filijali Poreske uprave podnesete zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV-a.

Agencija za privredne registre (APR) ne može izvršiti brisanje obveznika iz registra bez potvrde Poreske uprave da taj obveznik više nije u sistemu PDV-a.

Zahtev za brisanje iz evidencije PDV-a obavezno sadrži podatak o datumu prestanka obavljanja PDV aktivnosti.

Uz zahtev za brisanje iz evidencije PDV-a dužni ste da na dan prestanka PDV aktivnosti:

 1. izvršite popis dobara, uključujući opremu, objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, kao i datih avansa, po osnovu kojih ste imali pravo na odbitak prethodnog poreza i da o tome sačinite popisnu listu;
 2. izvršite ispravku odbitka prethodnog poreza za opremu, objekte i ulaganja u objekte;
 3. utvrdite iznos prethodnog poreza za dobra, (osim za opremu, objekte i ulaganja u objekte), i za date avanse.

Iznos ispravljenog odbitka prethodnog poreza i iznos prethodnog poreza za dobra iskazujete kao dugovani PDV u poreskoj prijavi.

Poresku prijavu podnosite za period od dana početka poreskog perioda u kojem je podnet zahtev za brisanje do dana prestanka obavljanja PDV aktivnosti. Uz poresku prijavu podnosite i popisnu listu.

Pravni okvir