Osnivanje preduzeća100 EUR
Registracija preduzetnika60 EUR

Usluga osnivanja preduzeća i registracije preduzetnika, osnivanje firme, podrazumeva sledeće aktivnosti:

 1. sveobuhvatno savetovanje tokom celog postupka;
  • izbor pravne forme kroz davanje odgovora na pitanje da li je u konketnom slučaju povoljnije osnovati radnju ili preduzeće,
  • definisanje pretežne delatnosti;
  • izbor imena i provera da li već postoji drugi subjekat registrovan pod tim imenom
  • informacije o fiksnim troškovima poslovanja: porezi na dohodak ili dobit, obavezni socijalni doprinosi osnivača i direktora, porezi i socijalni doprinosi za zaposlene radnike, takse za isticanje firme i slično;
  • upućivanje u PDV: što se mora po zakonu a što je dobrovoljno, kome i zašto je povoljnije da dobrovoljno uđe u PDV;
  • o fiskalnim kasama: ko mora imati fiskalnu kasu, a ko ne;
  • o zapošljavanjima: vrste radnih angažovanja putem ugovora o radu i drugih ugovora, obaveze poslodavaca;
  • raspolaganje gotovinom: po kojim osnovama se može podići gotov novac sa tekućeg računa;
  • odgovori na druga pitanja vezana za buduće poslovanje.
 2. izrada odluke/ugovora o osnivanju (primer.pdf) i overa u sudu/organu uprave;
 3. ishodovanje rešenja Agencije za privredne registre sa određenim i upisanim PIB-om;
 4. aktivnosti nakon dobijanja rešenja APR-a.

Nakon podizanja, ili dobijanja, rešenja Agencije za privredne registre o upisu osnivanja privrednog društva, odnosno preduzetnika, i u njemu upisanog PIB-a, preduzimaju se sledeće aktivnosti:

 1. AKTIVNOSTI AGENCIJE

  kontroliše tačnost unetih podataka i ako konstatuje grešku podnosi Zahtev za ispravku tehničke greške;
  pravi pečat, jedan obavezno, a u dogovoru sa klijentom može i više komada;
  pomaže prilikom otvaranja tekućeg računa u poslovnoj banci;
  podnosi obaveštenje o početku rada radnoj inspekciji;
  predaje klijentu pečat i originalnu dokumentaciju nastalu procesom osnivanja. Pre predaje originalne dokumentacije, Agencija nudi klijentu da mu, bez naplate naknade, upiše tekuće račune kod APR-a, ukoliko on to želi. (Po zakonu je obavezan, ali, prema informacijama sa kojima mi raspolažemo, još nije niko kažnjen za neupis istog. Međutim, poslovno je pomalo neozbiljno neimati upisan tekući račun. Jer, ako ga vaši potencijalni klijenti ne vide na sajtu APR-a, to ih može motivisati da izbegavaju poslovnu saradnju sa vama.) Ukoliko klijent ima više računa, upisuju se svi dinarski i svi devizni računi, a taksa se ne uvećava;
  upis tekućeg računa kod APR-a, nakon plaćanja takse, Agencija podnosi prijavu za upis, podiže rešenje i dostavlja ga klijentu.


 2. AKTIVNOSTI KLIJENTA

  izbor knjigovodstvene – računovodstvene agencije – ako firma neće imati zaposlenog knjigovođu treba zaključiti ugovor o vođenju poslovnih knjiga sa agencijom koja je registrovana za tu delatnost;
  prenos osnovnog kapitala – otići u poslovnu banku u kojoj je deponovan osnivački kapital i dati nalog da se izvrši prenos depozita sa privremenog računa na novootvoreni račun privrednog društva; odlazi lično osnivač; ovu aktivnost nemaju preduzetnici;
  predaja Obrasca PDP (preduzeća) / Obrasca PPDG-1R (preduzetnici) – Akontativna poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica / Akontativna poreska prijava poreza na dohodak građana; u Poresku upravu, u roku od 15 dana od dana osnivanja, dužni ste predati PDP/PPDG-1R obrazac za tekuću godinu; najčešće radi knjigovođa;
  podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje; u roku od 15 dana od dana osnivanja možete podneti Poreskoj upravi zahtev za paušalno oporezivanje, osim ako obavljate delatnost trgovine, ugostiteljtva, nekretnina ili menjačnice jer u tom slučaju ne možete nikako biti paušalac; takođe, ukoliko ste se prijavili u sistem PDV-a, ne možete biti paušalac; najčešće radi knjigovođa; ovu aktivnost nemaju privredna društva (preduzeća, doo);
  prijava u sistem PDV-a – ukoliko se odlučite da se prijavite u sistem PDV-a, dužni ste da predate evidencionu prijavu, Obrazac EPPDV; obično radi knjigovođa;
  prijava osnivača koji imaju funkcije u društvu (direktor) na PIO i zdravstvo – u Fondu PIO ili Fondu zdravstva izvršiti prijavu osnivača ako je istovremeno i direktor, ali i drugih osnivača koji imaju neku funkciju u društvu ili su zaposleni u njemu; za preduzetnika se samo vrši provera da li je uredno izvršena prijava po automatizmu APR-a; obično radi knjigovođa;
  prijava zaposlenih na PIO i zdravstvo – u Fondu PIO ili Fondu zdravstva izvršiti prijavu radnika koji će raditi u firmi; obično radi knjigovođa;
  prijem pisma – zaključka od Poreske uprave kojim se pozivate da dostavite dokumentaciju za formiranje dosijea poreskog obveznika; savetujemo da na poštansko sanduče, vrata i slično, istaknete naziv firme, kako bi vas poštar lakše pronašao, u suprotnom pismo se vraća Poreskoj upravi, koja ga još jednom pošalje, ako ga ni taj drugi put ne preuzmete, Poreska uprava vam može oduzeti PIB broj i time blokirati rad firme; preuzima direktor društva i prijem overava pečatom; ovu aktivnost nemaju preduzetnici;
  dostava dokumentacije za dosije po zaključku Poreske uprave – ukoliko ste primili zaključak, rok za dostavu dokumentacije je 15 dana od dana prijema. Ako ne postupite po istom, sankcija može biti i oduzimanje PIB broja; obično radi knjigovođa, a ukoliko isti nema overeno punomoćje, dokumentaciju mora da preda ovlašćeno lice privrednog društva; za kompletiranje dokumentacije po Zaključku, veoma je važno da imate Ugovor o zakupu i dokaz o vlasništvu poslovnog prostora; ovu aktivnost nemaju preduzetnici;
  prijava GPU – prijava za utvrđivanje naknade za unapređenje i zaštitu životne sredine; obično radi knjigovođa.

Kod osnivanja, od dokumentacije, u najvećem broju slučajeva, potrebna je samo lična karta osnivača.

Kod preduzeća, minimalni osnivački ulog je simboličnih 100 dinara, mi predlažemo uplatu bar 10.000 dinara jer taj novac ostaje firmi, ali to nije obavezno. Preduzetnici (radnje) nemaju osnivački ulog.

Rešenje od Agencije za privredne registre i izradu pečata možete očekivati već za pet dana. U rešenju je upisan i PIB, a zajedno sa rešenjem APR dobićete i PIB potvrdu.

Po završetku registracije, fiskalizujete kasu ako spadate u one koji je moraju imati, a mi vam nudimo uslugu računovodstva – vođenja poslovnih knjiga, koja započinje podnošenjem akontativne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica, odnosno poreza na dohodak građana kod preduzetnika, eventualnim evidentiranjem za PDV, prijavom radnika…

Imamo iskustva sa “registracijama na daljinu”, odnosno pružanjem usluge registracije, promene podataka i promene pravne forme za subjekte koji su prostorno udaljeni – sve završavamo imejlovima.

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: