Prevođenje preduzetničke delatnosti u društvo sa ograničenom odgovornošću

Na osnovu člana 92. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/11, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), moguće je nastaviti obavljanje preduzetničke delatnosti u formi privrednog društva dok privredno društvo ne može da nastavi obavljanje delatnosti u formi preduzetnika.

Preduzetnik može da donese odluku o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva pri čemu se primenjuju odredbe ovog zakona za osnivanje određene forme društva (obično je to društvo sa ograničenom odgovornošću).

Na osnovu odluke o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva istovremeno se vrši brisanje preduzetničke delatnosti iz registra privrednih subjekata i registracija osnivanja privrednog društva koje preuzima sva prava i obaveze preduzetnika nastale iz poslovanja do trenutka prevođenja društva lica u društvo kapitala.

S obzirom da preduzetnik za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti odgovara celokupnom svojom imovinom, dok članovi privrednog društva odgovaraju samo do visine uloga, nakon gubitka svojstva preduzetnika, fizičko lice odgovara celokupnom imovinom za sve preduzete poslovne aktivnosti do trenutka brisanja delatnosti iz registra privrednih subjekata.

POSTUPAK

Prvi korak ka prevođenju preduzetničke delatnosti u formu društva sa ograničenom odgovornošću jeste odluka o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva (u daljem tekstu Odluka). Odluka treba da sadrži pravila budućeg poslovanja društva, a njeni obavezni elementi su sledeći:

– Odredba u kojoj se navodi da preduzetnik nastavlja obavljanje delatnosti u formi društva sa ograničenom odgovornošću,
– Lično ime i prebivalište dotadašnjeg preduzetnika, a sada člana privrednog društva,
– Poslovno ime i sedište društva,
– Pretežna delatnost društva,
– Ukupan iznos osnovnog kapitala društva,
– Iznos novčanog uloga, odnosno novčana vrednost i opis nenovčanog uloga,
– Vreme uplate, odnosno unošenje uloga u osnovni kapital društva,
– Udeo člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima,
– Određivanje organa društva i njihovih nadležnosti,
– Odredba u kojoj se navodi da se na osnovu te odluke vrši istovremeno brisanje preduzetnika iz registra i upisuje novo društvo koje preuzima sva prava i obaveze preduzetnika iz poslovanja do trenutka osnivanja privrednog društva.

Pored Odluke koja sadrži gore pomenute elemente neophodno je priložiti još i:

Registracionu prijavu brisanja preduzetnika koja je javno dostupna na sajtu Agencije za privredne registre,
Dokaz o uplati naknade za registraciju promene pravne forme 4.900,00 RSD,
– Dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta 1.000,00 RSD (naknada se uplaćuje na račun 840-29770845-52 sa modelom 97 i jedinstvenim pozivom na broj koji se generiše prilikom svake uplate pomoću sledećeg linka,
Jedinstvenu registracionu prijavu osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću,
– Osnivački akt društva koji mora da bude overen od strane javnog beležnika (u opštinama koje nemaju javnog beležnika overa se vrši u sudu),
– Dokaz o identitetu članova društva,
– Odluka o imenovanju zastupnika ako nije određen osnivačkim aktom,
– Potvrda banke o uplati nočanog uloga (minimalni osnovni kapital Društva iznosi 100,00 RSD, član 145. Zakona o privrednim društvima).

Promena se registruje najkasnije 15 dana od dana donošenja odluke o nastavku obavljanja delatnosti u formi društva sa ograničenom odgovornošću. U slučaju prekoračenja roka plaća se dodatna taksa od 6.000,00 RSD.

Agencija za privredne registre je dužna da donese odluku o prijavi u roku od 5 dana od dana prijema prijave. Ukoliko APR usvoji registracionu prijavu, tako novonastalo privredno društvo dobija novi matični broj i PIB koji se razlikuju od prethodnih preduzetničkih.

Za novoosnovano društvo sa ograničenom odgovornošću je neophodno napraviti novi pečat, a zatim otvoriti račun u poslovnoj banci.

Za otvaranje tekućeg računa neophodno je banci dostaviti overeni potpis lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac) overen od strane javnog beležnika, fotokopiju rešenja APR-a, fotokopiju potvrde o PIB-u i fotokopiju lične karte lica koja se nalaze na OP obrascu, (original Rešenja APR-a i potvrde o PIB-u se dostavljaju samo na uvid, originali se čuvaju trajno u osnovnoj dokumentaciji firme).

Nakon otvaranja tekućeg računa, prethodno uplaćen osnivački ulog se prebacuje sa privremenog računa na tekući račun društva. Tog trenutka se privremeni račun gasi.

Sredstva koja su ostala na računu preduzetnika koji je prešao u formu društva sa ograničenom odgovornošću se takođe prebacuju na tekući račun društva.

S obzirom da kako prava, tako i obaveze nastale u poslovanju preduzetnika prelaze na privredno društvo, trebalo bi obavestiti sve svoje poslovne partnere o dešavanjima, kako bi imali uvid o izvršenoj promeni pravne forme.

Autor: Daliborka Ilić

Comments