Pregled obračuna PDV - vodič za PDV obveznike i računovođe

Odredbom člana 46. Zakona o PDV predviđeno je da je obveznik PDV dužan, radi pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, da vodi evidenciju koja obezbeđuje vršenje kontrole, kao i da za svaki poreski period sačini pregled obračuna PDV. Pregled obračuna PDV propisan je Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (u daljem tekstu Pravilnik).

U skladu sa članom 2. stav 2. Pravilnika obveznik PDV je dužan da u evidenciji obezbedi podatke o transakcijama, aktivnostima, odnosno drugim poslovnim promenama, a naročito podatke koji se odnose na promet dobara i usluga koji je obveznik PDV izvršio, odnosno koji mu je izvršen, računima ili drugim dokumentima koja služe kao računi u skladu sa Zakonom, odnosno dokumentima kojima se potvrđuje poslovna promena (npr. ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja za pravilno obračunavanje PDV.

PDV obracun

Dužnosti i obaveze obveznika odnosno računovođe

Pravilnikom su uvedene obaveze poreskom obvezniku, a ne računovođi. Dakle, obveznik je dužan da vodi evidenciju i obezbeđuje podatke o nastalim poslovnim promenama i da o tome obavesti računovođu kako bio on na osnovu dobijenih dokumenata i podataka mogao adekvatno da računovodstveno evidentira poslovne promene, sprovede obračune i sastavi potrebne poreske prijave. Obaveze računovođe su definisane Zakonom o računovodstvu (pre svega član 10. definiše obaveze oko dostavljanja i evidentiranja računovodstvene dokumentacije).

U narednom delu ćemo istaći moguće situacije na koje obveznici i računovođe moraju obratiti pažnju i gde može doći do propusta prilikom sastavljanja POPDV obrasca.

Smernice za obveznike

Shodno Pravilniku obveznik je dužan da obezbedi evidenciju o poslovnim promenama. Evidentiranje poslovnih promena vrši računovođa na osnovu računovodstvenih isprava i zato obveznik treba da vodi računa da sve računovodstvene isprave uredno dostavlja računovođi. Problem se može javiti kada ne postoji dokument, a prema Pravliniku je obveznik dužan da promenu evidentira i da o tomo obavesti računovođu. U nastavku navodimo takve situacije.

Opšte je pravilo da se evidentiranje vrši na osnovu računa ili drugog dokumenta, ali postoje izuzeci kada je obveznik dužan da evidentira poslovne promene na osnovu činjenice da su one nastale i u slučajevima kada o tome ne poseduje nikakav dokument.

Član 2a. stav 2. Pravilnika:

Podaci o prometu dobara i usluga koji je obvezniku PDV izvršio drugi obveznik PDV ili lice koje nije obveznik PDV (strano ili domaće lice), uključujući i podatke o izmeni naknade, osnovice, odnosno vrednosti tog prometa, evidentiraju se na osnovu računa o izvršenom prometu, izmeni naknade, osnovice, odnosno vrednosti tog prometa, odnosno drugog dokumenta kojim se dokazuje poslovna promena, osim podataka o:

 1. Prometu dobara i usluga i izmeni osnovice za koji je obveznik poreski dužnik u skladu sa Zakonom.

  Neophodno je da poreski obveznik obavesti svog računovođu i obezbedi sve podatke o prometu koji je izvršio drugi obveznik PDV, a za koji je obveznik poreski dužnik u skladu sa članom 10. ZPDV (najčešće su to primljena dobra i usluge od stranih lica koji nisu obveznici PDV i dobra i usluge iz oblasti građevinarstva).

  Čak i ako obveznik ne poseduje račun, dužan je da obavesti računovođu o ovakvim transakcijama.

 2. Plaćenom avansu, bez PDV, nezavisno od vrste prometa.

  Nije računovođa dužan da vodi računa o evidentiranju avansa na osnovu eventualnih preplata (koje mogu nastati i zbog činjenice da nije dostavljen dokument na knjiženje) već je neophodno da ga obveznik obavesti o tome.

  Čak i ako obveznik nije primio avansni račun dužan je da evidentira avans, a s ozirom da on ima informaciju da li je plaćanje izvršeno na osnovu već izvršenog prometa ili se odnosi na budući promet dužan je da o tome obavesti svog računovođu.

 3. Ispravci – smanjenju PDV po osnovu izmene – smanjenja osnovice za nabavljena dobra, odnosno primljene usluge za promet za koji nije poreski dužnik u skladu sa Zakonom (član 31.)

  Nezavisno od toga da li je obveznik primio knjižno odobrenje ima obavezu da iskaže podatke o smanjenju osnovice i PDV.

  Klasični primeri su rabat i kasa skonto.

Storno računi – Neophodno je da obveznik dostavi računovođi i sve storno račune, nezavisno od toga da li je poslat drugom licu ili je samo evidentiran u informatičkom sistemu obveznika, jer se podaci o storno računima iskazuju u za to predviđenim poljima u POPDV obrascu.

Primljeni avansi – Obveznik mora da izda avansni račun za sve primljene avanse, sa ili bez PDV u zavisnosti od vrste prometa za koji je primljen avans. Ukoliko je u istom periodu primljen avans i izvršen promet u tom slučaju nije potrebno izdavati avansni račun.

Besplatno podeljen reklamni materijal, pokloni, zamena dobara u garantnom roku pri čemu je zamena dobara izvršena bez naknade i u skladu sa uslovima iz garancije – postoji obaveza evidentiranja pomenutih promena i o tome je potrebno obavestiti računovođu.

Smernice za računovođe

Prilikom sačinjavanja pregleda obračuna PDV u radu koristiti Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV, jer vrlo detaljno kroz primere objašnjava većinu poslovnih promena i način evidentiranja istih. Potrebno je u upoznati se sa Opštim smernicama iz Korisničkog uputstva koje pomažu u razumevanju načelnih rešenja u vezi sa iskazivanjem podataka u Obrascu POPDV.

Preporuka je da računovođe upute svoje klijente/obveznike u njihove obaveze kako ne bi dolazilo do propusta.

Preventivni koraci u cilju izbegavanja propusta i naknadnih izmenjenih prijava:

 1. Interni obračun PDV – Poželjno je da računovođa pre svakog PDV obračuna obavesti obveznika o preplatama na karticama dobavljača. Takođe, ukoliko obveznik ima praksu da koristi platnu karticu potrebno je obavestiti ga o svim transakcijama po osnovu platne kartice za koje nije dostavljena dokumentacija. Na osnovu toga obveznik može znati koje fakture nisu evidentirane i na taj način blagovremeno reagovati kako bi se izbegli propusti u evidentiranju prometa za koje postoji obaveza internog obračuna PDV u momentu nastanka prometa.

  Ako obveznik ne poseduje račun, podaci se iskazuju u pretpostavljenom iznosu, a na osnovu računa se vrši korekcija.

 2. Dati avansi – Potrebno je da računovođa na osnovu kartica dobavljača zahteva od obveznika da ga obavesti o svim transakcijama u poreskom periodu koji se odnose na plaćene avanse. Eventualne preplate na saldima dobavljača mogu biti signal obvezniku, ali napominjemo da postoji mogućnost da su u poreskom periodu izvršene avansne transakcije čak i u slučaju da su negativna salda dobavljača.

  Ako je u istom poreskom periodu plaćen avans i izvršen promet, NE ISKAZUJE SE PODATAK O AVANSU.

  NAPOMENA: U skladu sa smernicom 18 Korisničkog uputstva podaci o plaćenim avansima bez posedovanja avansnog računa unose se se SAMO U DELU OSNOVICE, dok se polje koje se odnosi na PDV unosi NA OSNOVU AVANSNOG RAČUNA. Prema tome, PDV iz avansa se ne unosi ukoliko nije primljen avansni račun, već samo osnovica.

 3. Ponavljamo, nije računovođa dužan da vodi računa o evidentiranju avansa na osnovu eventualnih preplata (koje mogu nastati i zbog činjenice da nije dostavljen dokument na knjiženje) već je neophodno da ga obveznik obavesti o tome.

 4. Ispravka – smanjenje PDV na osnovu smanjenja osnovice – Potrebno je da računovođa obavestiti obveznika da ima obavezu da ga izvesti o smanjenju osnovice po osnovu prometa dobara/usluga koji mu je izvršen bez obzira da li poseduje knjižno odobrenje. Ako obveznik ne poseduje dokument, podaci se iskazuju u pretpostavljenom iznosu, a na osnovu naknadno primljenog dokumenta se vrši korekcija.

  NAPOMENA: Podaci o povećanju osnovice (knjižna zaduženja) se unose na osnovu dokumenta, a podaci o smanjenju (knjižna odobrenja) na osnovu činjenice da je smenjenje prometa nastalo.

 5. Primljeni avansi – potrebno je da računovođa pregleda salda kupaca i ukoliko postoje negativna salda da o tome obavesti obveznika kako bi se utvrdilo da li je u pitanju avans ili preplata koja će biti vraćena. Kod primljenih avansa za robu od kupaca u inostranstvu treba obratiti pažnju da li su ispunjeni uslovi za poresko oslobođenje (posedovanje ugovora kojim je predviđeno plaćanje pre izvršenog izvoza i avansnog računa), u suprotnom se na to obračunava PDV.

Računovođa treba da obrati pažnju da li su uzeti u obzir sledeći podaci koji moraju da se unesu u POPDV:

 • Naknade po osnovu ugovora van radnog odnosa koje je obveznik zaključio sa fizičkim licima ( ugovora o delu, ugovora o autorskom honoraru, ugovor o dopunskom radu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima)
 • Naknade po osnovu zakupa pokretnih i nepokretnih stvari od fizičkih lica
 • Takse – treba sagledati šta taksa po svojoj suštini predstavlja, da li je naknada za izvršenu uslugu (npr. republičke i gradske administrativne takse, taksa za javni medijski servis, takse na računu špeditera, APR takse, takse MUP i ZIN na računima za registraciju vozila) ili vrsta poreskih prihoda (npr. taksa za isticanje firme, boravišna taksa iskazana na računu za uslugu smeštaja, taksa za registraciju vozila, naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine). Takse se unose na osnovu računa ili na osnovu izvoda banke.
 • Provizije banaka i kamate na kredite uzete od banaka – s obzirom da obveznik nema obavezu izdavanja računa za promet oslobođen po članu 25. ZPDV iznosi se unose na osnovu izvoda banke odnosno plana otplate kredita.
 • Kamate na primljene zajmove od povezanih ili nepovezanih pravnih i fizičkih lica,
 • Date beskamatne pozajmice – zajmodavac je dužan da iskazuje kamatu u skladu sa čl. 18 ZPDV. U tu svrhu može da se koristi Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke”.
 • Besplatno podeljen reklamni materijal, pokloni čija je pojedinačna vrednost manja od 2.000 dinara bez PDV, zamena dobara u garantnom roku pri čemu je zamena dobara izvršena bez naknade i u skladu sa uslovima iz garancije.

U obrascu POPDV ne iskazuju se naknade štete, novčane donacije, kamate na depozite po viđenju, zatezne kamate, isplate zarade zaposlenim licima, promet bez naknade koji nije predmet oporezivanja, iznos novčanih sredstava naplaćen u ime i za račun drugog lica.

Milena
Milena Kovačević, AKTIVA sistem

Povezani tekstovi:

Povezani propisi:

Povezani obrasci:

 • POPDV obrazac (Obrazac postavljen samo za članove URIPS-a. U paketu se takođe nalazi i aplikacija za konvertovanje obrasca u XML fajl koji kasnije možete importovati na sajtu poreske uprave.)

Kako da postanete član URIPS-a možete videti ovde.

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: