Tretman prihoda koje freelanceri ostvare iz inostranstva

Prihodi iz inostranstva

Primalac prihoda ima obavezu da obračuna i plati porez na prihod fizičkih lica, bez obzira na koji način su mu devizna sredstva uplaćena.

Potpuno je legalno primati uplate iz inostranstva preko PayPall-a, Payoneer-a i naravno direktno na devizni račun fizičkog lica u banci u R. Srbiji.

U svakom od ovih slučajeva postoji obaveza samooporezivanja – utvrđivanja i plaćanja poreza za fizička lica.

Za prihode iz inostranstva dužni ste da podnesete poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, podnošenjem tzv. PP OPO prijave.

Otvaranje privatnog računa i/ili firme u inostranstvu kako bi se izbeglo plaćanje poreza?

Račun u inostranstvu fizičko lice rezident R. Srbije ne može da ima bez prethodnog odobrenja NBS, a ako osnivate pravno lice u inostranstvu o iznosu ulaganja se redovno obaveštava NBS (DI-2 izveštaj).

Bez obzira na račun u inostranstvu lice koje pretežno boravi u R. Srbiji zasigurno je i dalje poreski rezident R. Srbije i za sve uplate koje primi na privatni račun u inostranoj banci obveznik je poreza i socijalnih doprinosa na isti način kao što bi to bilo i da je novac primilo na račun u banci u R. Srbiji.

Freelancer Girl

Poreski tretman primanja po osnovu rada

Kada primate uplatu iz inostranstva Vaš se prihod često se tretira kao ostali ili drugi prihod, a za izračunavanje tačnog iznosa poreskih obaveza u vezi predmetnih primanja možete koristiti naš Kalkulator u delu OSTALI PRIHODI pod nazivom UGOVOR O DELU.

Pri tome izaberite opciju “iz radnog odnosa” ako ste zaposleni, odnosno “van radnog odnosa”, ako niste.

Postoji još jedna alternativa, nastala u slučaju ako Vam je isplaćena zarada od strane stranog pravnog lica po osnovu Ugovora o radu, a u Srbiji ste nezaposleno lice. Tada osnovicu za obračun poreza na zarade čini isplaćena, odnosno ostvarena zarada, umanjena za mesečni neoporezivi iznos (trenutno 16.300,00 RSD) na koju se obračunava i plaća porez na zaradu. Poreska stopa iznosi 10%. Osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (PIO, zdravstvo, nezaposlenost) je zarada koju ste primili.

U ovom slučaju za izračunavanje tačnog iznosa poreskih obaveza možete koristiti naš Kalkulator u delu PREDUZETNIK, ostavite štikliranu opciju van radnog odnosa i unesite iznos ukupnog (bruto primanja) iz inostranstva u deo MESEČNA OSNOVICA ZA LIČNU ZARADU, a ispod ćete u dobiti iznos poreza i doprinosa koji se plaćaju u budžet R. Srbije, s tim što doprinos za nezaposlenost umanjujete za 50%. Ostatak sredstava preostaje za Vašu ličnu potrošnju.

Poreski tretman primanja po osnovu autorskog dela

Visina poreza i doprinosa na prihode od autorskih prava zavisi od izvora prihoda, jer izvor prihoda određuje procenat priznatih normiranih troškova, pa su tako npr. za prevođenje normirani troškovi određeni u iznosu od 43% od bruto prihoda. Za izračunavanje poreza i doprinosa koristite Kalkulator u delu OSTALI PRIHODI pod nazivom AUTORSKI UGOVORI.

Umanjenja za porez i socijalne doprinose

Shodno članu 12 Zakona o porezu na dohodak građana, obvezniku se odobrava poreski kredit u visini poreza na dohodak plaćenog u inostranstvu.

Međutim, što se tiče socijalnih doprinosa koji stvaraju veće izdatke nego sam porez, u slučaju kada rezidentno fizičko lice obavlja rad na teritoriji R. Srbije, postoji obaveza plaćanja doprinosa u R. Srbiji.

Prava iz oblasti rada i socijalnog osiguranja

Frilenseri mogu podnošenjem M-UN obrasca uz priloženi Ugovor sa nerezidentnim isplatiocem ostvariti prava iz radnog odnosa i prava po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja Republike Srbije.

Godišnji porez na dohodak građana

Sve uplate iz inostranstva u bruto iznosu umanjene za plaćene iznose poreza i socijalnih doprinosa ulaze u osnovicu za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana, koji građani plaćaju ako ostvare cca više od 23.000,00 EUR ličnih primanja u toku godine.

Freelancer Guy

Koja je moguća kazna za nepodnošenje poreske prijave?

Članom 177 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisane su kazne nepodnošenje i neblagovremeno podnošenje poreske prijave, neobračunavanje, neplaćanje i neblagovremeno plaćanje poreza.

Stav 1 istoimenog člana glasi: “Poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji ne podnese poresku prijavu, ne obračuna i ne plati porez, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 30% do 100% iznosa dugovanog poreza utvrđenog u postupku poreske kontrole, a ne manje od 500.000 dinara za pravno lice, odnosno 100.000 dinara za preduzetnika.”

Članom 225 Krivičnog zakonika propisana je kazna za krivično delo poreske utaje:

  • “Ko u nameri da on ili drugo lice potpuno ili delimično izbegne plaćanje poreza, doprinosa ili drugih propisanih dažbina, daje lažne podatke o stečenim prihodima, o predmetima ili drugim činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj nameri, u slučaju obavezne prijave, ne prijavi stečeni prihod, odnosno predmete ili druge činjenice koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj nameri na drugi način prikriva podatke koji se odnose na utvrđivanje navedenih obaveza, a iznos obaveze čije se plaćanje izbegava prelazi milion dinara, kazniće se zatvorom od jedne do pet godina i novčanom kaznom.
  • Ako iznos obaveze iz stava 1. ovog člana čije se plaćanje izbegava prelazi pet miliona dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do osam godina i novčanom kaznom.
  • Ako iznos obaveze iz stava 1. ovog člana čije se plaćanje izbegava prelazi petnaest miliona dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od tri do deset godina i novčanom kaznom.”

Kako frilenser može smanjiti troškove poreza?

Odgovor je uglavnom REGISTROVANjEM delatnosti

Ako ste frilenser koji ostvaruje manje mesečne iznose verovatno je najbolja opcija registrovati se kao preduzetnik sa mogućnošću isplate minimalne tzv. lične zarade, koja će fiksne troškove svesti na iznos od oko 6 hiljada ukoliko ste već zaposleni, odnosno 10 hiljada mesečno ako ste u radnom odnosu.

Za nešto veće iznose mesečnih primanja (cca preko 2.000,00 EUR mesečno) moguće je da je isplativija opcija paušalno oporezivanje. Paušalno oporezivanje moguće je do iznosa od 6 miliona dinara u kalendarskoj godini, odnosno 8 miliona dinara PDV oporezivog prometa u poslednjih 365 dana.

Za frilensere koji nisu zasnivali radni odnos ili obavljali samostalnu delatnost tokom 2019. i 2020. godine pruža se mogućnost do kraja 2020. godine da registruju DOO u kojem će biti zaposleni i koristiti znatne olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica.

Ova olakšica vezana je za tzv. Test samostalnosti na koji preduzetnici moraju da obrate pažnju, a posebno u slučaju uplata od nerezidentnih pravnih lica kada finansijski rizik eventualno utvrđene nesamostalnosti sami snose.

Savetodavne i prateće usluge

Ukoliko Vam je potrebno adekvatno rešenje, kvalitet i iskustvo u radu, naše savetodavne, poreske i računovodstvene usluge, stoje Vam na raspolaganju.

Moguće je održati konsultacije i putem Zoom, Skype i sličnih platformi.

U Vaš slučaj možete nas uputiti slanjem imejla na: office@aktivasistem.com

Marko
Marko Šukara, direktor

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: