Poreski tretman primanja po osnovu rada fizičkog lica rezidenta Republike Srbije ostvarenih u/ ili iz druge države

Ko je poreski obveznik?

Ukoliko ostvarujete primanja po osnovu rada u ili iz druge države dužni ste da sami obračunate i uplatite porez i pripadajuće doprinose na te prihode. Poreski obveznik je fizičko lice rezident Republike Srbije koji ostvaruje prihode po osnovu rada u ili iz druge države.

Rezident Republike Srbije jeste fizičko lice koje:

 1. na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa ili
 2. na teritoriji Republike, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini.

U slučaju kada ste ostvarili prihode po osnovu rada u ili iz druge države od nerezidentnih pravnih ili fizičkih lica koji u Republici Srbiji nemaju predstavništvo niti ogranak, dužni ste da sami obračunate i platite porez i pripadajuće doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Za obračun doprinosa bitno je da li ste osigurani po osnovu zaposlenja, odnosno po drugom osnovu ili ste nezaposleno lice, odnosno niste osigurani ni po jednom osnovu.

 1. U slučaju kada ste osigurani po osnovu zaposlenja, odnosno po drugom osnovu u Republici Srbiji, osnovicu za obračun poreza čini bruto prihod po osnovu rada koji ste primili u ili iz druge države umanjen za iznos troškova propisanih Zakonom o porezu na dohodak građana. Poreska stopa iznosi 20%. Osnovica za obračun doprinosa je poreska osnovica. Doprinose ste dužni sami da obračunate i uplatite samo za PIO, po stopi od 25.5%.
 2. U slučaju kada niste osigurani ni po jednom osnovu, odnosno kada ste nezaposleno lice u Republici Srbiji, a isplaćena vam je zarada u ili iz druge države, osnovicu za obračun poreza na zarade čini isplaćena, odnosno ostvarena zarada, umanjena za mesečni neoporezivi iznos (neoporezivi iznos zarade usklađuje se godišnjim indeksom potrošačkih cena i objavljuje se u “Službenom glasniku RS”) na koju se obračunava i plaća porez na zaradu. Poreska stopa iznosi 10%.

Osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje je zarada koju ste primili. Doprinose ste dužni da sami obračunate i uplatite po sledećim stopama:

 • za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje -25.5%,
 • za obavezno zdravstveno osiguranje -10,3%,
 • za osiguranje za slučaj nezaposlenosti -0,75%.

Ukoliko niste osigurani ni po jednom osnovu, odnosno kada ste nezaposleno lice u Republici Srbiji i ostvarili ste drugi prihod u ili iz druge države, osnovicu za obračun poreza čini bruto prihod po osnovu rada koji ste primili u ili iz druge države umanjen za iznos troškova propisanih Zakonom o porezu na dohodak građana. Poreska stopa iznosi 20%. Osnovica za obračun doprinosa je poreska osnovica. Doprinose ste dužni sami da obračunate i uplatite po sledećim stopama:

 • za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje -25.5%,
 • za obavezno zdravstveno osiguranje -10,3%.

Napominjemo da ukoliko ste prihod po osnovu rada (zarada ili drugi prihod) ugovorili u neto iznosu taj ugovoreni prihod uvek predstavlja bruto prihod na koji se vrši obračun poreza i doprinosa na napred navedene načine.

Podnošenje poreske prijave

Poreska prijava PP OPO se podnosi u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, u elektronskom obliku preko portala ePorezi, u kom slučaju je neophodno da imate elektronski sertifikat. Za podnošenje prijave možete koristiti i internet kioske koji postoje u filijalama Poreske uprave. Takođe, poresku prijavu možete podneti i u pisanom obliku, neposredno ili putem pošte.

Ukoliko poresku prijavu PP OPO podnosite elektronskim putem, dostavlja vam se obaveštenje o uspešnom podnošenju poreske prijave u kom je upisan broj koji je dodeljen poreskoj prijavi, kao i BOP-broj odobrenja za plaćanje koji upisujete u nalogu za uplatu. Ukoliko poresku prijavu PP OPO podnosite neposredno na šalteru filijale Poreske uprave, unos podataka iz predate prijave u informacioni sistem Poreske uprave, u vašem prisustvu vrši ovlašćeni službenik Poreske uprave, i daje vam obaveštenje o dodeljenom broju poreskoj prijavi, kao i BOP-broj odobrenja za plaćanje. Ukoliko poresku prijavu PP OPO podnosite putem pošte, obaveštenje o dodeljenom broju poreskoj prijavi, kao i BOP- broj odobrenja za plaćanje, Poreska uprava će dostaviti putem pošte na adresu naznačenu u poreskoj prijavi.

Nakon uspešno podnete poreske prijave PP OPO potrebno je da popunite Obrazac M-UN, u dva primerka, koji ćete uz zaključen ugovor i dokaz o uplati doprinosa za PIO predati nadležnoj filijali PIO Fonda.

S obzirom da prema važećim zakonskim propisima prijavu podataka za matičnu evidenciji osiguranika može podneti samo poslodavac rezident Republike Srbije, a kako ostvarujete prihod od poslodavca koji nije rezident Republike Srbije, podnošenjem obrasca M-UN možete ostvariti prava iz radnog odnosa i prava po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja Republike Srbije.

Za sve informacije u nadležnosti Poreske uprave možete se obratiti Kontakt centru na brojeve telefona

0700-700-007

i

011-33-10-111

ili putem elektronske pošte popunjavanjem obrasca na sajtu Poreske uprave u delu Kontakt centar/Postavite pitanje.

Ukoliko želite da se konsultujete u vezi sa vašim poreskim pravima i obavezama, posetite jedan od šaltera “VAŠ POREZNIK” u filijalama Poreske uprave.

Sve obrasce poreskih prijava, sve poreske propise i dokumenta, možete pronaći na internet adresi Poreske uprave www.purs.gov.rs.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: