Objavljeni su pravilnici za primenu novog Zakona o računovodstvu

Novi Zakon o računovodstvu (u nastavku: Zakon), stupio je na snagu 1. januara 2020. godine. Prema prelaznoj odredbi člana 60. ovog zakona, podzakonska akta za sprovođenje ovog zakona doneće se najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a počeće da se primenjuju od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine. Do početka primene novih podzakonskih akata primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu starog Zakona o računovodstvu.

U propisanom roku (koji je isticao 30. juna 2020. godine) ministar finansija doneo je sedam pravilnika, i to:

Pravilnici su objavljeni u Službenom glasniku RS broj 89/20 od 25. juna 2020. godine.

Svi pravilnici stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, ali primenjuju se počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine, osim Pravilnika o Registru pružalaca računovodstvenih usluga (primenjuje se od 1. januara 2021).

Pravna lica i preduzetnici koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, a koja se završava pre 31. decembra 2021. godine, kao i pravna lica i preduzetnici koji sastavljaju vanredne finansijske izveštaje pre 31. decembra 2021. godine, za tu poslovnu godinu, odnosno za te vanredne finansijske izveštaje, primenjuju stare pravilnike. Na primer, privredno društvo čija poslovna godina obuhvata period od 1. aprila 2020. do 31. marta 2021. godine, za tu poslovnu godinu primenjuje trenutno važeći Kontni okvir, trenutno važeće obrasce finansijskih izveštaja i ostala sada važeća podzakonska akta.

Pravilnik o Registru pružalaca računovodstvenih usluga primenjuje se počev od 1. januara 2021. godine. Naime, prelaznom odredbom člana 62. Zakona propisano je da Registar pružalaca računovodstvenih usluga počinje sa radom 1. januara 2021. godine.

Dakle, Registar će početi sa radom 1. januara 2021. godine; međutim, prema članu 61. Zakona, pravna lica, odnosno preduzetnici koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga dužni su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, što je najkasnije do kraja 2022. godine. To znači da pravna lica, odnosno preduzetnici koji već imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga nisu dužni da se upišu u Registar početkom 2021. godine, kada taj registar bude počeo sa radom, već to mogu da urade najkasnije do kraja 2022. godine.

Izvor: pktatic.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: