Izmene Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a i jedan novi pravilnik iz oblasti PDV-a

Ministar finansija doneo je dva pravilnika iz oblasti PDV-a, i to:

Pravilnici su objavljeni u Službenom glasniku RS, br. 75/19 od 23. oktobra 2019. godine, a doneti su sa ciljem usaglašavanja sa nedavno izvršenim izmenama i dopunama Zakona o PDV-u, odnosno sa ciljem bližeg uređivanja pojedinih pitanja u vezi sa tim izmenama.

Izmene Pravilnika o evidenciji o PDV-u i pregledu obračuna PDV-a

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (u nastavku: Pravilnik) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja (31. oktobra 2019), s tim što će se odredbe čl. 3, 5, 6. i 7. ovog pravilnika primenjivati od 1. januara 2020. godine.

Izmene i dopune ovog pravilnika odnose se isključivo na nekoliko prilagođavanja odredaba sa poslednjim izmenama Zakona o PDV-u, bez bilo kakvog suštinskog značaja. Obrazac POPDV nije menjan.

Na primer, propisano je da se u članu 30. stav 1. tačka 2) Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a, reči: „Zakona i usluge neposredno povezane sa tim uslugama koje pruža isto lice” zamenjuju se rečima: „Zakona, usluge neposredno povezane sa tim uslugama i usluge tehničke podrške prilikom korišćenja softvera, hardvera i druge opreme na određeni vremenski period”. Dakle, izvršeno je usklađivanje sa dopunom člana 16. stav 1. tačka 2a) Zakona o PDV-u.

Inače, odredbe koje se odnose usklađivanje sa izmenama Zakona o PDV-u primenjuju se od 1. januara 2020. godine.

Osim navedenog, odredbama novog člana 18a Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a (koje nemaju odloženu primenu, već se primenjuju od datuma stupanja na snagu Pravilnika) propisano je koju evidenciju treba da vodi poreski dužnik za promet iz člana 24. stav 1. tačka 16g) Zakona o PDV-u. Reč je o novom poreskom oslobođenju od PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog poreza koje je propisano za promet dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva za koje je posebnim zakonom utvrđen javni interes.

Navedena evidencija sadrži najmanje sledeće podatke:

  • naziv, adresu i PIB lica kome je izvršen promet dobara i usluga, odnosno lica koje je izvršilo promet dobara i usluga;
  • naziv projekta iz člana 24. stav 1. tačka 16g) Zakona o PDV-u;
  • broj i datum potvrde o poreskom oslobođenju za realizaciju infrastruktutnog projekta izgradnje autoputa;
  • broj i datum računa o avansnim sredstvima, odnosno izvršenom prometu;
  • iznos avansnih sredstava, odnosno naknade za isporučena dobra ili pružene usluge.

U vezi sa navedenim poreskim oslobođenjem napominjemo da se očekuju izmene i dopune Pravilnika o poreskim oslobođenjima, kojim će bliže biti uređeni uslovi i način ostvarivanja prava na novo poresko oslobođenje.

Pravilnik o uslugama telekomunikacija i uslugama pruženih elektronskim putem, odnosno o kriterijumima za određivanje mesta sedišta, prebivališta ili boravišta

Pravilnik o utvrđivanju usluga telekomunikacija i usluga pruženih elektronskim putem, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost, i o utvrđivanju kriterijuma i pretpostavki za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS, a primenjivaće se od 1. januara 2020. godine.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (Službeni glasnik RS, br. 107/12 i 86/15).

Izvor: pktatic.rs

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: