Izmena Zakona o PDV

Vlada Republike Srbije je 16. septembra 2019. godine usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV možete videti ovde.

Predlogom zakona nisu predviđene velike izmene. Dodata su tri nova člana i preciznije se definišu odredbe devet članova Zakona o PDV.

U nastavku ukazujemo na najznačajnije izmene i dopune.

Vrednosni vaučeri

Dodato je novo poglavlje pod nazivom “Vrednosni vaučeri” i u okviru njega tri nova člana (7a-7v) gde se preciznije definiše pojam vaučera i razlika između jednonamenskih i višenamenskih vaučera tj. kada se prenos vaučera smatra predmetom oporezivanja, a kada to nije slučaj.

Dopuna člana 10 Zakona

Dodaje se novi stav 3. i precizira da se pravilo za određivanje poreskog dužnika primenjuje isključivo ako je promet izvršen između obveznika PDV-a evidentiranih za obavezu plaćanja PDV-a u skladu sa ovim zakonom. Nije u pitanju nikakva izmena, već preciznije definisanje pravila koje se već primenjuje.

Obaveza evidentiranja stranih lica kao obveznika PDV

Do sada je bila propisana obaveza stranih lica da se evidentiraju kao obveznici PDV ukoliko u Srbiji vrše promet dobara i usluga za koji postoji obaveza obračunavanja PDV. Sada se uvodi obaveza evidentiranja i u slučaju kada vrše promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Ostaje neizmenjeno da strana lica nemaju obavezu da se evidentiraju kao obveznici PDV u Srbiji ukoliko promet vrše isključivo obveznicima PDV.

Preciznije definisanje mesta prometa dobara i usluge predaje jela i pića na brodu, u letilici ili vozu u toku prevoza putnika

Mesto prometa smatra se mesto polaska broda, letilice ili voza, a to je prvo mesto ukrcavanja putnika planirano voznim redom. Ako se prevoz putnika vrši u oba smera, povratna vožnja smatra se posebnim prevozom.

Preciznije definisanje mesta prometa usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem

Predloženo je da se mеstom sеdišta, stalnе poslovnе jеdinicе, prеbivališta ili boravišta primaoca usluga smatra mеsto odrеđеno na osnovu kritеrijuma i prеtpostavki za odrеđivanjе mеsta sеdišta, stalnе poslovnе jеdinicе, prеbivališta ili boravišta primaoca tih usluga, pri čemu će se podzakonskim propisom bliže urediti navedeni kriterijumi i pretpostavke.

Izdavanje računa kao momenat za nastanak poreske obaveze

Predlaže se izmena člana 16. tačke 2a) i definiše se da poreska obaveza nastaje danom izdavanja računa za promet usluga neposredno povezanih sa uslugama prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine, nezavisno od pružaoca tih usluga. Do sada je bilo propisano da je to slučaj ukoliko pomenute usluge pruža isto lice.

Takođe, ova odredba se proširuje i na promet usluga tehničke podrške prilikom korišćenja softvera, hardvera i druge opreme na određeni vremenski period.

Novo poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza

U članu 24. stav 1. dodaje se tačka 16g) koja propisuje poresko oslobođenje za promet dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva za koje je posebnim zakonom utvrđen javni interes.

Pravo na povraćaj PDV stranom putniku

Predloženo je smanjenje ukupne vrednosti dobara za koja strani putnik koji ih otprema u inostranstvo može da ostvari pravo na povraćaj PDV sa 100 evra na 6.000 dinara, uključujući PDV.

U članu 24. se dodaje novi stav 4 kojim se propisuje obaveza trgovca da putniku na njegov zahtev izda dokumentaciju na osnovu koje može ostvariti povraćaj PDV.

Takođe, predlaže se produženje roka za povraćaj. Do sada je bilo definisano da se PDV vraća putniku ako u roku od šest meseci od dana izdavanja računa za taj promet dostavi dokaze da je otpremio dobra u inostranstvo. Sada se predlaže produženje roka sa šest na dvanaest meseci i to od dana otpremanja dobara u inostranstvo, a ne od dana izdavanja računa.

Uvoz dobara

U članu 26. tački 1g) predlaže se poresko oslobođenje na uvoz dobara po osnovu popravke u garantnom roku, a ne samo po osnovu zamene kako je do sada bilo definisano.

Briše se odredba stava 1. tačke 4) za dobra za koja je, u okviru carinskog postupka, odobren postupak prerade pod carinskom kontrolom.

Utvrđivanje procenta srazmernog poreskog odbitka

U promet dobara i usluga, pored prometa opreme i objekata za vršenje delatnosti, ne uračunava se:

  • ulaganje u objekte za vršenje delatnosti za koje se naplaćuje naknada,
  • povremeni prometi nepokretnosti koje izvrši obveznik kojem promet nepokretnosti nije uobičajena delatnost koju obavlja (najviše dva prometa nepokretnosti u jednoj kalendarskoj godini),
  • povremeni prometi iz člana 25. stav 1. Zakona (najviše dva prometa usluga u jednoj kalendarskoj godini).

Predviđeno je da u slučaju kada procenat srazmernog poreskog odbitka iznosi najmanje 98%, obveznik PDV nije dužan da vrši podelu prethodnog poreza.

Mogućnost storniranja pogrešno izdatih računa

Predloženom delimičnom izmenom člana 44. Zakona propisuje se mogućnost ispravljanja računa i u slučaju kada obveznik izda račun sa PDV, a da za to nije imao obavezu.

Obveznik može da iskoristi ovo pravo jedino ako poseduje dokument primaoca računa u kojem je navedeno da prethodni porez nije iskorišćen. Novi račun mora da sadrži napomenu da se tim računom zamenjuje prethodno izdat račun.

Lice koje iskaže PDV u računu, a nije obveznik PDV, dužno je da iskazani PDV plati i on nema pravo da ispravi iskazani iznos PDV.

Predlaže se da se najveći broj odredaba primenjuje od 1. januara 2020. godine.

Milena
Milena Kovačević, AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: