Delatnosti koje nisu imale obavezu uvođenja fiskalne kase, a obuhvaćene su novom fiskalizacijom

Zakonom o fiskalizaciji (“Sl. glasnik RS”, broj 135/20 i 96/2021), koji je u primeni od 01. novembra 2021. godine, propisano je da se obveznikom fiskalizacije smatra svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo.

Obveznik fiskalizacije je u obavezi da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo i to nezavisno od načina plaćanja, uključujući i primljene avanse za budući promet na malo, preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Prometom na malo smatra se svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata.

Poreski obveznici koji nemaju obavezu evidentiranja prometa dobara i usluga na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja su obveznici koji se bave delatnostima navedenim u Uredbi o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (“Sl. glasnik RS” broj 32/21, 117/21, u daljem tekstu: nova Uredba).

Nova Uredba definiše manji broj delatnosti koje su oslobođene od evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja u odnosu na Uredbu o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (“Sl. glasnik RS” broj 61/10, … 100/14, u daljem tekstu: stara Uredba) koja prestaje da važi 01.05.2022. godine. Delatnosti za koje, saglasno odredbama nove Uredbe, počev od 01.05.2022. godine postoji obaveza evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja, a po staroj Uredbi su bile oslobođene, su sledeće:

47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta
47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca – prodaja preko automata – samonaplatnih uređaja
49.10 Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni
49.20 Železnički prevoz tereta
49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
49.41 Drumski prevoz tereta
49.42 Usluge preseljenja
50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
51.10 Vazdušni prevoz putnika, izuzev međunarodnog prevoza putnika
51.21 Vazdušni prevoz tereta
52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju, izuzev u delu koji se odnosi na naplatu i održavanje:

  • puteva, mostova i tunela,
  • parkirališta ili garaža, parkirališta za bicikle, zimskog smeštaja prikolica i dr. koja se naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora
53 Poštanske aktivnosti izuzev 53.10 – Poštanske aktivnosti javnog servisa
55.90 Ostali smeštaj – studentski i đački domovi
59.14 Delatnost prikazivanja kinematografskih dela
81.21 Usluge redovnog čišćenja zgrada
81.22 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme
81.29 Usluge ostalog čišćenja
85.5 Ostalo obrazovanje
90 Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti
91 Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti
92 Kockanje i klađenje, izuzev u delu koji se odnosi na igre na sreću čiji je priređivač Državna lutrija Srbije, kao i za igre na sreću za koje priređivač u elektronskoj formi dostavlja podatke o izvršenom prometu organu nadležnom za igre na sreću, u skladu sa propisima
93 Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti
95.23 Popravka obuće i predmeta od kože
95.25 Popravka satova i nakita
96.09 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti – aktivnost lica za naplatu parkiranja automobila

kao i:

  • delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima (“Službeni glasnik RS”, br. 88/11, 104/16 i 95/18) koje se odnose na upravljanje grobljima i sahranjivanje; pogrebne delatnosti; upravljanje javnim parkiralištima koja se ne naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora;
  • delatnosti isporuke hrane i pića i prigodnih suvenira na kulturnim i sportskim manifestacijama, muzičkim festivalima, sajmovima, izložbama, vašarima i sličnim manifestacijama kod kojih se plaćanje dobara i usluga vrši internim karticama izdatim od strane organizatora manifestacije, pod uslovom da se podaci o vrsti dobra, količini, maloprodajnoj ceni i poreskoj stopi obezbeđuju elektronskim putem;
  • prodaja proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima i drugim mestima, izuzev prodaje sopstvenih poljoprivrednih proizvoda u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuju male količine primarnih proizvoda životinjskog porekla, odnosno hrane biljnog porekla koje služe za snabdevanje potrošača, kao i drugim mestima u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina od strane fizičkog lica – obveznika fiskalizacije koji je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje nije preduzetnik – obveznik fiskalizacije.

Imajući u vidu da nova Uredba ne pravi razliku između obveznika koji porez od samostalne delatnosti plaćaju na paušalno utvrđeni prihod i obveznika koji porez plaćaju prema stvarno ostvarenom prihodu, od 01.05.2022. godine obavezu evidentiranja prometa na malo preko fiskalnog uređaja imaju i preduzetnici paušalci koji obavljaju sledeće delatnosti:

33.11 Popravka metalnih proizvoda
33.12 Popravka mašina
33.13 Popravka elektronske i optičke opreme
33.14 Popravka električne opreme
33.15 Popravka i održavanje brodova i čamaca
33.17 Popravka i održavanje druge transportne opreme
33.19 Popravka ostale opreme
37 Uklanjanje otpadnih voda
38.11 Skupljanje otpada koji nije opasan
43.11 Rušenje objekata
43.12 Priprema gradilišta
43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
43.21 Postavljanje električnih instalacija
43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
43.31 Malterisanje
43.32 Ugradnja stolarije
43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34 Bojenje i zastakljivanje
43.39 Ostali završni radovi
43.91 Krovni radovi
43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
74.20 Fotografske usluge
81.10 Usluge održavanja objekata
81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline
95.11 Popravka računara i periferne opreme
95.12 Popravka komunikacione opreme
95.21 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu
95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme
95.24 Održavanje i popravka nameštaja
95.29 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo
96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
96.02 Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona
96.03 Pogrebne i srodne delatnosti

Svi obveznici fiskalizacije su dužni da do 30. aprila 2022. godine usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o fiskalizaciji i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

Podsećamo da je u toku prijavljivanje obveznika fiskalizacije za finansijsku podršku koja traje do 31. januara 2022. godine.

Pravo na finansijsku podršku imaju obveznici fiskalizacije koji su osnovani i upisani kod nadležnog registra, zaključno sa 29. oktobrom 2021. godine.

Preduslov za ostvarivanje prava na finansijsku podršku je prethodno uredno podneta prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije PGJO. Prijava PGJO se podnosi u elektronskom obliku putem portala ePorezi, a na sajtu Poreske uprave www.purs.gov.rs objavljeno je korisničko uputstvo u kojem je detaljno objašnjen postupak prijave poslovnog prostora i poslovnih prostorija odnosno podnošenja prijave.

Obveznik fiskalizacije Poreskoj upravi podnosi Izjavu o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju preko portala ePorezi.

Obveznik fiskalizacije može podneti samo jednu izjavu za dodelu finansijske podrške.

Izvor: Poreska uprava

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: