Reading Time: 3 minutes

Određivanje PDV dužnika za promet koji se odnosi na isporuku i montažu betonskih plutajućih pontona koji se koriste za opremanje marina, pristaništa i kućice na vodi.

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 011-00-1278/2015-04 od 18.1.2016. godine)

Kada je rec o isporuci i montaži betonskih plutajućih pontona, koji se koriste za opremanje marina, pristaništa, kućice na vodi i sl, poreski dužnik jeste obveznik PDV koji vrši predmetni promet, s obzirom na to da se ovaj promet ne smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva. Naime, reč je o aktivnosti iz grupe 30.11 – Izgradnja brodova i plovnih objekata Klasifikacije delatnosti.

“Za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV, odnosno licu iz člana 9. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn. i 83/2015 – dalje: Zakon), obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima obveznik PDV – primalac dobara i usluga kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona. Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 86/2015 – dalje: Pravilnik) bliže se uređuje šta se, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, smatra dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva. Međutim, kada je rec o isporuci i montaži betonskih plutajućih pontona, koji se koriste za opremanje marina, pristaništa, kućice na vodi i sl, poreski dužnik jeste obveznik PDV koji vrši predmetni promet, s obzirom na to da se ovaj promet ne smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona. Naime, reč je o aktivnosti iz grupe 30.11 – Izgradnja brodova i plovnih objekata Klasifikacije delatnosti.

* * *

Odredbama člana 3. Zakona propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Prometom dobara, u smislu ovog zakona, smatra se i isporuka dobara proizvedenih ili sastavljenih po nalogu naručioca, od materijala isporučioca, ako se ne radi samo o dodacima ili drugim sporednim materijalima (član 4. stav 3. tačka 6) Zakona).

Promet usluga, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 5. stav 1. Zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Prometom usluga, u smislu ovog zakona, smatra se i predaja dobara proizvedenih ili sastavljenih po nalogu naručioca, od materijala naručioca (član 5. stav 3. tačka 3) Zakona).

Prema odredbi člana 10. stav 1. tačka 1) Zakona, poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je obveznik koji vrši oporezivi promet dobara i usluga, osim kada obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim članom ima drugo lice.

Odredbom člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona propisano je da je, izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, poreski dužnik primalac dobara ili usluga iz oblasti građevinarstva, obveznik PDV, odnosno lice iz člana 9. stav 1. ovog zakona, za promet izvršen od strane obveznika PDV.

Saglasno odredbi člana 2. stav 1. Pravilnika, dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, smatraju se dobra i usluge čiji se promet vrši u skladu sa članom 4. stav 1. i stav 3. tačka 6) i članom 5. stav 1. i stav 3. tačka 3) Zakona, u okviru obavljanja delatnosti iz sledećih grupa Klasifikacije delatnosti koje su propisane Uredbom o klasifikaciji delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2010), i to:

 1. 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada;
 2. 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva;
 3. 42.12 Izgradnja železnickih pruga i podzemnih železnica;
 4. 42.13 Izgradnja mostova i tunela;
 5. 42.21 Izgradnja cevovoda;
 6. 42.22 Izgradnja elektricnih i telekomunikacionih vodova;
 7. 42.91 Izgradnja hidrotehnickih objekata;
 8. 42.99 Izgradnja ostalih nepomenutih gradevina;
 9. 43.11 Rušenje objekata;
 10. 43.12 Priprema gradilišta;
 11. 43.21 Postavljanje elektricnih instalacija;
 12. 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema;
 13. 43.29 Ostali instalacioni radovi u gradevinarstvu;
 14. 43.31 Malterisanje;
 15. 43.32 Ugradnja stolarije;
 16. 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga;
 17. 43.34 Bojenje i zastakljivanje;
 18. 43.91 Krovni radovi;
 19. 43.99 Ostali nepomenuti specificni gradevinski radovi.”

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: