Reading Time: 3 minutes

Izuzimanje od oporezivanja porezom na kapitalni dobitak prihoda koji fizičko lice ostvari u slučaju prodaje udela u privrednom društvu u slučaju kada je privredno društvo osnovano 2000. godine, s tim da je od osnivanja pa sve do 2018. godine jedini član sa 100% udela bilo isto fizičko lice

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 430-00-434/2018-04 od 26.7.2018. god.)

Prema navodima u zahtevu, privredno društvo je osnovano 2000. godine, s tim da je od osnivanja pa sve do 2018. godine jedini član sa 100% udela bilo fizičko lice. Dalje se navodi da je 2018. godine rešenjem Agencije za privredne registre upisana promena vlasništva nad 100% udela u korist kupca udela – pravnog lica. Fizičko lice je vršilo povećanje kapitala društva nenovčanim ulozima u periodu od 23. decembra 2013. godine do 20. oktobra 2015. godine s tim da je vlasništvo tog fizičkog lica i dalje ostalo nepromenjeno sve do otuđenja udela (dana 24. januara 2018. godine), tj iznosilo je 100% udela.

Odredbom člana 72. stav 1. tačka 3) Zakona o porezu na dohodak građana (“Službeni Glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 30/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15 i 113/16, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da kapitalni dobitak, odnosno gubitak u smislu ovog zakona predstavlja razliku između prodajne cene prava, udela i hartija od vrednosti i njihove nabavne cene, ostvarenu prenosom udela u kapitalu pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti.

Pod prenosom se smatra prodaja ili drugi prenos uz novčanu ili nenovčanu naknadu (stav 2. tog člana Zakona).

Odredbom člana 72a stav 1. tačka 5) Zakona propisano je da kapitalnim dobitkom, odnosno gubitkom u smislu ovog zakona ne smatra se razlika nastala prenosom prava, udela ili hartija od vrednosti, kada je obveznik izvršio prenos prava, udela ili hartija od vrednosti koje je pre prenosa imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina.

Pravo na poresko izuzimanje kod prodaje prava, odnosno udela iz stava 1. tačka 5) ovog člana, u slučaju kada je tokom perioda vlasništva dolazilo do promene procenta prava, odnosno učešća u kapitalu, obveznik može da ostvari u odnosu na procentualni deo prava, odnosno deo udela po osnovu koga je neprekidno najmanje deset godina imao pravo učešća u kapitalu u procentu koji je jednak procentu koji je inicijalno stečen najmanje deset godina pre prodaje udela (stav 2. član 72a Zakona).

Pravo na poresko izuzimanje kod prodaje prava, odnosno udela iz stava 1. tačka 5) ovog člana, u slučaju kada je tokom perioda vlasništva dolazilo do promene nominalne vrednosti prava, odnosno uloga, može se ostvariti u odnosu na deo prava, odnosno udela koji odgovara iznosu, odnosno ulogu koji je uplaćen najmanje deset godina pre prodaje prava, odnosno udela (stav 3. član 72a Zakona).

Odredbom člana 44. stav 3. Zakona o privrednim društvima (“Služeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon, 5/15 i 44/18) propisano je da je osnovni (registrovani) kapital društva novčana vrednost upisanih uloga članova društva u društvo koja je registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Saglasno odredbama člana 45. st. 1. i 3. Zakona o privrednim društvima, ulozi u društvo mogu da budu novčani i nenovčani i izražavaju se u dinarima, s tim da nenovčani ulozi mogu biti u stvarima i pravima, ako tim zakonom za pojedine forme društava nije drugačije određeno.

Odredbom člana 151. stav 1. Zakona o privrednim društvima propisano je da član društva stiče udeo u društvu srazmerno vrednosti njegovog uloga u ukupnom osnovnom kapitalu društva, osim ako je osnivačkim aktom pri osnivanju društva ili jednoglasnom odlukom skupštine određeno drugačije.

Član društva može imati samo jedan udeo u društvu, a ako stekne više udela, ti udeli se spajaju i zajedno čine jedan udeo (st. 2. i 3. član 151. Zakona o privrednim društvima).

Shodno navedenom, u slučaju kada je fizičko lice vlasnik jednočlanog privrednog društva sa 100% udela koji je pre prodaje imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina i tokom kog perioda je dolazilo do promene nominalne vrednosti uloga, može da koristi u odnosu na ulog koje je uplaćen najmanje deset godina pre prodaje udela.

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: