Stipendije učenicima i studentima

Preduzeća, druga pravna lica i preduzetnici mogu isplaćivati stipendije učenicima srednjih škola i studentima viših škola i fakulteta u funkciji rešavanja i obezbeđivanja svojih kadrovskih potreba.

U tom slučaju, iznos do 11.176,00 dinara mesečno po učeniku, odnosno studentu, oslobođen je plaćanja bilo kakvih poreza ili doprinosa. Dakle, jednostavno se isplati taj iznos podizanjem gotovine sa tekućeg računa firme ili prenosom bezgotovinski na štednu knjižicu ili tekući račun učenika, odnosno studenta. Iznos koji bi, eventualno prelazio spomenutu neoporezivu svotu, oporezuje se sa 20% poreza na dohodak građana.

Pravo na poresko oslobođenje ne može se ostvariti kada se stipendija isplaćuje:

  • licima koja su zaposlena kod davaoca stipendije
  • učenicima osnovnih škola.

Međutim, nema smetnji da se stipendija isplaćuje deci zaposlenih, pri čemu i ovde treba voditi računa. Donošenje odluke poslodavca, da se svoj deci zaposlenih isplaćuje stipendija, ne bi bila dobra, jer bi se u takvoj situaciji navedena primanja smatrala pogodnošču zaposlenih i oporezovala kao zarade zaposlenih, odnosno sa 60-65% poreza i doprinosa. Dakle, obavezno se trebaju sklapati pojedinačni ugovori.

stipendije

Istim procentom bi bila oporezovana i isplata stipendije detetu zaposlenog koje ide u osnovnu školu, a i stipendija koja bi se isplatila svom zaposlenom. (Eventualno stručno usavršavanje i obuka zaposlenih spada u redovne troškove poslodavca, ali ne i obrazovanje radi sticanja stručne spreme.)

Treba voditi računa da se stipendije daju samo učenicima i studentima koji pohađaju srednju školu, odnosno fakultet koji obrazuju kadrove koji mogu biti u funkciji rešavanja i obezbeđivanja kadrovskih potreba isplatioca stipendije. U protivnom, takva isplata bi bila oporezovana sa 20% poreza na dohodak građana.

Ukoliko se sklapa ugovor za neko zanimanje koje preduzeću nije trenutno potrebno, preporuka je da se donese odluka o formiranju poslovne jedinice (odluka se ne overava već je interni dokumenat firme) koja će predviđati obavljanje dotičnih poslova, a u odluku se može ugraditi izraz da će poslovna jedinica početi s radom »po obezbeđivanju stručnog kadra«. Broj stipendista propisima nije ograničen.

Ugovor o stipendiranju sadrži odredbe o ugovornim stranama, podatak o školi, odnosno fakultetu, visini stipendije, načinu i rokovima isplate stipendije kao i odredbu o eventualnom vraćanju stipendije. Treba napomenuti kako se ugovorom ne mora predvideti zapošljavanje stipendiste kao ni povraćaj stipendije ako stipendista odbije da se zaposli kod davaoca stipendije.

Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: