Primena testa samostalnosti na odnos između preduzetnika i posredničke platforme

Preduzetnici često koriste usluge posredničkih platformi kako bi došli do potencijalnih klijenata. Nakon što ugovore posao sa klijentom i izvrše uslugu naknadu im za račun klijenta isplaćuje društvo koje upravlja platformom.

Da li se u ovakvim odnosima test samostalnosti primenjuje na odnos između preduzetnika i platforme ili između preduzetnika i nalogodavca?

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu: Zakon), ostalim prihodima se u smislu člana 85. stav 1. tačka 17) smatra naknada isplaćena preduzetniku ili preduzetniku paušalcu (u daljem tekstu: preduzetnik) koji obavlja aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca i koji dodatno ispunjava najmanje pet od devet kriterijuma iz testa samostalnosti.

Nalogodavcem se ne smatra domaće ili strano pravno lice, preduzetnik ili preduzetnik paušalac koje je direktni isplatilac naknade preduzetniku ili preduzetniku paušalcu, a koje takvu naknadu isplaćuje u vezi sa izvršavanjem poslova zastupanja ili posredovanja za račun drugog lica i za takav posao ne naplaćuje od tog drugog lica ili od preduzetnika ili preduzetnika paušalca ništa osim uobičajene zastupničke ili posredničke provizije.

Nalogodavac i indirektni isplatilac naknade je lice za čiji račun se vrši isplata naknade preduzetniku.

Dakle, direktni isplatilac naknade ne mora nužno da bude i nalogodavac. U praksi se u odnosu između preduzetnika i nalogodavca često javlja i treće lice – posrednik, koje za račun nalogodavca isplaćuje naknadu preduzetniku i za takav posao naplaćuje isključivo posredničku proviziju. U tom slučaju se test samostalnosti primenjuje na odnos između preduzetnika i lica u čije ime se vrši isplata, a ne između preduzetnika i posrednika.

Jedan od najčešćih oblika su društva koja upravljaju onlajn platformama gde sa jedne strane pružaoci usluga postavljaju svoje radne biografije, a sa druge strane potencijalni nalogodavci pregledom radnih biografija vrše odabir pružaoca usluga.

Upwork je upravo jedna takva platforma. Na samoj platformi u okviru Uslova korišćenja stoji da Upwork pruža mogućnost korišćenja platforme kako bi omogućio frilenserima i poslodavcima da se povežu. Upwork ne pronalazi projekte za frilensere, niti po nalogu poslodavca pronalazi frilensere koji bi njima odgovarali. Putem veb platrforme frilenseri mogu biti obavešteni o klijentima koji možda traže usluge koje oni nude, a klijenti mogu biti obavešteni o frilenserima koji mogu da ponude usluge koje oni traže. Ako korisnici platforme odluče da sklope Ugovor o pružanju usluge, ugovor je sklopljen direktno između korisnika i Upwork nije strana u tom ugovoru.

Jasno je prema Uslovima korišćenja da se Upwork ne može smatrati nalogodavcem, već je nalogodavac lice sa kojim preduzetnik sklapa ugovor odnosno kome vrši uslugu.

Posredničke platforme mogu da pružaju i dodatne usluge:

 • filtriranje liste potencijalnih pružalaca usluga, prema zahtevima konkretnog projekta, a u skladu sa detaljima radnih biografija;
 • rangiranje i ocenjivanje nalogodavca i pružaoca usluga;
 • verifikacija pružalaca usluga – potvrđivanje autentičnosti imejl adresa, identiteta, dеljеnjе utisaka (ocеna uspеšnosti izvršеnja zadataka) drugih nalogodavaca koji su angažovali prеduzеtnika;
 • obеzbеđivanjе alata na osnovu kojih pružalac usluga prati broj utrošеnih sati na obavljanju zadataka za konkrеtnog nalogodavca, i dokumеntujе da su obračunati sati provеdеni na pružanju uslugе za tog klijеnta;
 • omogućavanje izdavanja fakture i njihovu naplatu preko platforme;
 • direktna plaćanja pružaocima usluga za račun nalogodavca;
 • omogućavanjе bеzbеdnе razmеnе podataka izmеđu pružalaca usluga i nalogodavaca, prеko svog virtuеlnog prostora.

Po pravilu platformе kojе obavljaju svoju dеlatnost na način opisan u prеthodnom pasusu, ispunjavaju uslovе da sе smatraju posrеdnikom, odnosno da sе nе smatraju Nalogodavcеm.

Sa druge strane, postoje posredničke platforme koje svojim uslugama prelaze granice kruga posredničkih aktivnosti. Na primer, neke platforme se angažuju na formiranju tima stručnjaka koji će raditi na zadatku za nalogodavca, zatim potpuno ili delimično preuzimaju pregovaranje ili rizik izvršenja posla, obezbeđuju da celi timovi takve platforme fizički pružaju svoje usluge u poslovnim prostorijama nalogodavca i slično. Često u takvim slučajevima platforma ne naplaćuje naknadu od pružalaca usluge već od nalogodavca.

U svakom konkretnom slučaju poreski inspektor na osnovu činjeničnog stanja utvrđuje suštinu odnosa između posredničke platforme i preduzetnika. Inspektor analizira javno dostupne podatke (kao što je veb stranica posrednika), ili odnose između preduzetnika i posrednika (ko isplaćuje naknadu za izvršenje posla, koje sve usluge pruža posrednik i slično). Ukoliko na osnovu prikupljenih informacija inspektor utvrdi da posrednička platforma ne ispunjava uslove da se smatra posrednikom u smislu člana 85. stava 16. Zakona, test samostalnosti će primeniti na odnos između preduzetnika i posredničke platforme (direktnog isplatioca naknade). U suprotnom, test samostalnosti će primeniti na odnos između preduzetnika i indirektnog isplatioca naknade (nalogodavca).

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: