Sažetak uputstva za test samostalnosti

Test samostalnosti počeo je sa primenom od 01. marta 2020. godine i tim povodom je Poreska uprava objavila uputstvo za primenu testa samostalnosti, kojim preciznije definiše kako će se posmatrati kriterijumi. U nastavku se nalazi pojednostavljeno uputstvo, za koji se nadamo da će vam biti od koristi.

Kriterijum 1.

Radno vreme, odmor i odsustva preduzetnika

Očekuje se da nalogodavac ne učestvuje u vremenskom rasporedu obavljanja samog zadatka tj. angažovani preduzetnik mora samostalno da raspoređuje svoje vreme rada koje mu je potrebno za izvršenje zadatka. Poreski inspektor ovde utvrđuje postoji li obaveza preduzetnika da bude na raspolaganju nalogodavcu u određenom vremenskom periodu i da li je takva obaveza u skladu sa instrukcijama nalogodavca i nalozima u datom vremenskom periodu ili je takva obaveza uvedena u cilju nadzora nad rezultatom rada preduzetnika.

Činjenica da preduzetnik nema obavezu da bude na raspolaganju osam časova dnevno pet dana u radnoj nedelji ne znači nužno da nalogodavac ne određuje radno vreme preduzetniku. S druge strane, rad od nekoliko (npr. tri ili pet) časova mesečno u nepravilnim intervalima za jednog nalogodavca ide u prilog činjenici da nalogodavac nije odredio zaposlenom radno vreme.

Poreski inspektor ovde razmatra da li je preduzetniku radno vreme određeno ugovorom o angažovanju; da li preduzetnik i nalogodavac postupaju u skladu sa prethodnim dogovorom ili je preduzetnik uobičajeno na raspolaganju nalogodavcu u tačno određenim vremenskim periodima u toku radnog dana; da li je preduzetnik dužan da bude na raspolaganju nalogodavcu u određenom vremenskom periodu, za koje potrebe i koliko često.

Odmor i odsustva

Poreski inspektor ovde ispituje da li odmor i odsustva preduzetnika zavise od odluke nalogodavca i da li se preduzetniku umanjuje naknada za vreme provedeno na odmoru.

Kriterijum 2.

Koriščenje prostorije za rad

Samostalni preduzetnik bi trebalo da obavlja svoje delatnosti u svojim prostorijama, a u prostorijama nalogodavca boravi povremeno u zavisnosti od prirode angažovanja i potreba posla. Činjenica da preduzetnik posećuje nalogodavca kako bi mu podnosio izveštaje ili dogovarao dalje poslove, pri čemu koristi prostorije nalogodavca za rad, ne može se tumačiti kao da preduzetnik uobičajeno koristi prostorije nalogodavca za potrebe obavljanja poslova koji su mu povereni.

Poreski inspektor ovo proverava pregledom ugovora o angažovanju; pregledom ugovora o zakupu; analizom računa obaveza/troškova nalogodavca; uvidom u poslovne prostorije nalogodavca radi utvrđivanja srazmere poslovnog prostora sa brojem zaposlenih nalogodavaca; pregledom evidencija o pristupu poslovnim prostorijama nalogodavca, radi utvrđivanja dužine i učestalosti trajanja boravka preduzetnika u prostorijama nalogodavca.

Kriterijum 3.

Organizacija stručnog osposobljavanja ili usavršavanja preduzetnika

Angažovanje preduzetnika podrazumeva da je on obučen tj. osposobljen za izvršavanje zadataka za koje je angažovan. Jedino ukoliko je preduzetnik učestvovao u obuci namenjenoj nekom specifičnom pitanju koje je neophodno radi obavljanja zadataka za koji ga angažuje nalogodavac, u tom slučaju kriterijum 3 nije ispunjen.

Kriterijum 4.

Način angažovanja preduzetnika od strane nalogodavca tj. da li je preduzetnik angažovan nakon javnog oglasa za posao koji je nalogodavac postavio

Naime, neophodno je da preduzetnik bude angažovan ili preko sredstava informisanja ili tako što je nalogodavac angažovao treće lice koje se bavi pronalaženjem lica podobnih za radno angažovanje, i usluga tog lica je rezultirala angažovanjem preduzetnika. Dovoljno je da jedan od ovih elemenata bude ispunjen, da bi kriterijum bio ispunjen. Samostalnost se procenjuje na osnovu sadržine oglasa, jer se navode odlike koje bi angažovano lice trebalo da ima i opis poslova koje će takvo lice raditi. Upravo zato poreski inspektor analizira sadržinu oglasa nalogodavca.

Poreski inspektor vrši proveru: analizom raspoloživih oglasa i uobičajene prakse nalogodavca u postupcima pronalaženja lica za angažovanje; pregledom računa troškova/obaveza nalogodavca i dokumentacije radi utvrđivanja da li je nalogodavac snosio trošak u vezi sa oglašavanjem/angažovanjem trećih lica i za koje potrebe; analizom komunikacije između preduzetnika i nalogodavca.

Kriterijum 5.

Nalogodavac obezbeđuje osnovni alat, opremu ili druga osnovna materjalna ili nematerijalna sredstva potrebna za redovan rad preduzetniku, osim specijalizovanih alata, opreme ili drugih specijalizovanih materijalnih ili nematerijalnih sredstava

Odnosi se i na to da li nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem rukovodi procesom rada preduzetnika ili postoji razumna kontrola i nadzor od strane nalogodavca. Dovoljno je da jedan od pod- uslova bude ispunjen da bi se kriterijum 5 smatrao ispunjenim.

Poreski inspektor ovde razmatra: koju opremu, alatke i druga materijalna/nematerijalna sredstva preduzetnik koristi; da li je preduzetnik vlasnik ili zakupac takvih sredstava i ukoliko nije, ko je vlasnik; ukoliko je preduzetnik vlasnik, da li je samostalno finansirao njihovu nabavku; i da li nalogodavac nadoknađuje preduzetniku troškove zakupa osnovnih sredstava.

Ukoliko preduzetnik poseduje alate/opremu/sredstva koja mu omogućavaju obavljanje delatnosti uopšte, a od nalogodavca uzima neke specijalizovane alate/opremu/sredstva, onda će se smatrati da preduzetnikova samostalnost nije ugrožena.

Napomena: Nematerijalna sredstva predstavljaju licence, softvere…

Što se tiče upravljanja procesima rada – što je veća i učestalija uloga nalogodavca u nadzoru aktivnosti, to je samostalnost preduzetnika manja. Poreski inspektor će ovde razmatrati da li je ugovorom ili dogovorom strana predviđen određeni postupak izveštavanja od strane preduzetnika i da li nalogodavac uobičajeno i detaljno nadzire postupanje preduzetnika.

Kriterijum 6.

70% prihoda dolaze od istog nalogodavca

Proverava se na osnovu raspoložive dokumentacije (računa izdatih od preduzetnika i izvoda sa bankovnih računa) i informacija, na osnovu kojih se određuje učešće prihoda od jednog nalogodavca u ukupnim primanjima. Posmatra se u periodu od 12 meseci od poslednje uplate.

Ukoliko preduzetnik počne sa radom od 01.03. i primi samo jednu uplatu, nakon koje mu dođe poreska inspekcija, znači da je preduzetnik ovaj kriterijum u tom trenutku pao.

Kriterijum 7.

Da li poslovni rizik preuzima preduzetnik?

Ukoliko postoji nedostatak odgovornosti koji je isporučen nalogodavcu, a potom i klijentu nalogodavca onda je postojanje nesamostalnosti preduzetnika očigledna. Ako preduzetnik isporuči rezultat rada nalogodavcu, a onda nalogodavac isporuči taj rad svom klijentu koji odbija da plati naknadu za posao usled nezadovoljstva krajnjim rezultatom, onda je neophodno i da nalogodavac uskrati plaćanje preduzetniku.

Kako biste prošli ovaj kriterijum, neophodno je da ugovorom jasno precizirate klauzulu o snošenju rizika.

Kriterijum 8.

Zabrana poslovanja sa drugim nalogodavcima, osim sa direktnom konkurencijom

Suštinski, inspektor ovde gleda da li se zabrana odnosi na direktnu konkurenciju, i nije toliko bitno koji je to broj konkurenata, ako su oni prava konkurencija nalogodavca. Ukoliko ugovor ne sadrži ovakvu klauzulu, poreski inspektor će utvrditi da kriterijum 8 nije ispunjen.

Kriterijum 9.

Broj radnih dana preduzetnika u toku jedne godine za nalogodavca

Obavljanje aktivnosti za nalogodavca u dužem periodu može ukazivati na nesamostalnost odnosa. Ukoliko preduzetnik obavlja aktivnost uz naknadu za nalogodavca, neprekidno ili sa prekidima 130 ili više radnih dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini kriterijum 9 je ispunjen.

Obavljanje aktivnosti u jednom radnom danu smatra se u bilo kom periodu u toku radnog dana između 00 i 24 časa. Na primer, ukoliko preduzetnik provede 30 minuta jednog dana u obavljanju aktivnosti za istog nalogodavca to se računa kao jedan radni dan. Ili ukoliko biste imali sastanak sa nalogodavcem koji bi trajao 5 minuta, i to se računa kao radni dan. Dodatno, ukoliko preduzetnik obavlja aktivnosti za više nalogodavaca u toku jednog dana, smatraće se da je za svakog od nalogodavaca preduzetnik obavljao aktivnost jedan radni dan. Poreski inspektor ovde analizira odredbe ugovora o angažovanju ili drugi dogovor strana.

Izvor: pausal.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: