Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura

U “Službenom glasniku RS”, broj 7/2018 objavljen je Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura, koji je stupio na snagu 3. februara 2018. godine.

Navedenim Pravilnikom propisano je da centralni registar faktura vodi Uprava za trezor putem posebnog informacionog sistema, koji poveriocima i dužnicima omogućava pristup, unos i pregled unetih podataka.

Važno je istaći da su poverioci dužni da fakture i druge zahteve za isplatu sami registruju u centralnom registru faktura putem veb aplikacije.

Pravilnikom je definisana procedura kojom se omogućava pristup centralnom registru od strane poverilaca i dužnika. Poverioci i dužnici dužni su da u veb aplikaciju Uprave za trezor unesu identifikacione podatke nakon čega će dobiti popunjenu formu obrasca za pristup.

Poverilac, odnosno dužnik u obavezi su da popunjeni obrazac odštampaju, potpišu, pečatiraju i dostave ga Upravi za trezor, kao zahtev za registraciju poverioca, odnosno dužnika. Uz navedeni zahtev neophodno je priložiti sledeću dokumentaciju:

  1. ovlašćenje poverioca fizičkom licu – administratoru za pravo pristupa i sva ovlašćenja za rad u centralnom registru faktura, potpisano od strane zastupnika, odnosno odgovornog lica poverioca, odnosno dužnika;
  2. ovlašćenje licu koje preuzima korisnički nalog (ukoliko to lice nije administrator), potpisano od strane zastupnika, odnosno odgovornog lica poverioca, odnosno dužnika;
  3. uverenje o odobrenom privremenom boravku i odobrenje privremenog boravka, ukoliko je ovlašćeno lice strani državljanin.

Pravilnikom je propisano da pristup centralnom registru faktura ima administrator, kao i druga lica sa otvorenim korisničkim nalogom za rad u tom registru (lokalni korisnik), koji kreira administrator, s tim što su precizirana ovlašćenja koja ima administrator, a koja ima lokalni korisnik.

Ako je podneta dokumentacija poverioca, odnosno dužnika ispravna, administratoru ili licu ovlašćenom za preuzimanje korisničkog naloga, u organizacionoj jedinici Uprave za trezor izdaje se primopredajni list, koji potpisuju lice koje preuzima korisnički nalog i zaposleni Uprave za trezor.

Posle preuzimanja korisničkog naloga, administrator pristupa centralnom registru faktura i samostalno kreira svoju lozinku, čime je postupak registracije poverioca završen.

Posle završetka postupka registracije poverioca, može se pristupiti registraciji faktura unošenjem propisanih podataka iz faktura.

Podsećamo da je Pravilnikom precizirano da subjekti javnog sektora, dužnici u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, koji plaćanja vrše preko računa koji se vode kod Uprave za trezor, izmiruju novčane obaveze samo ako su fakture ispravno registrovane u centralnom registru faktura, što utvrđuju proverom u tom registru. To znači da ukoliko subjekti javnog sektora vrše plaćanje preko računa koji se vode kod banke, za sada, ne postoji obaveza registrovanja faktura, već se plaćanje vrši u ugovorenom , odnosno propisanom roku.

Napominjemo da centralni registar faktura počinje sa radom 1. marta.

Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: