Poreski tretman jubilarne nagrade koju poslodavac isplaćuje zaposlenom

U članu 120. tačka 1) Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 – odluka US) propisano je da poslodavac može opštim aktom, odnosno ugovorom o radu da utvrdi pravo zaposlenih na jubilarnu nagradu.

Ovom odredbom nije propisano kojim povodom poslodavac može da utvrdi pravo zaposlenih na jubilarnu nagradu. To bi trebalo da poslodavac utvrdi svojim opštim aktom ili ugovorom o radu, kao što je i propisano u navedenom članu 120. Zakona o radu.

Uobičajeno je da se jubilarna nagrada utvrđuje i dodeljuje zaposlenima povodom jubilarnih godina rada kod poslodavca (10, 15, 20…). Međutim, nema smetnji da poslodavac opštim aktom predvidi i mogućnost isplate jubilarne nagrade zaposlenima povodom jubilarnih godina rada poslodavca.

Dakle, ako je opštim aktom poslodavca iz ovog pitanja predviđena mogućnost davanja jubilarnih nagrada zaposlenima povodom jubilarne 25. godine rada, poslodavac može u skladu s tim da donese odluku i da isplati zaposlenima jubilarnu nagradu.

Prema članu 18. stav 1. tačka 7) Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn. i 7/2017 – usklađeni din. izn.), ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenih po osnovu jubilarne nagrade zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – do 18.624 dinara godišnje. Na iznos isplaćen preko neoporezivog iznosa plaća se porez na zarade po stopi od 10%. Doprinosi se ne plaćaju jer prema članu 105. stav 3. Zakona o radu jubilarna nagrada ne čini zaradu.

Treba imati u vidu da je neoporezivi iznos jubilarne nagrade propisan na godišnjem nivou, te ako poslodavac u istoj godini isplaćuje jednom zaposlenom dve jubilarne nagrade, povodom jubilarnih godina firme i povodom jubilarnih godina rada kod poslodavca, i ako je za obe jubilarne nagrade isplaćeni iznos veći od propisanog neoporezivog iznosa, preko neoporezivog iznosa se takođe plaća porez na zarade.

O neoporezivim iznosima u 2017. godini pročitajte više na stranici:
Pregled neoporezivih iznosa naknada troškova i drugih primanja koja imaju, odnosno nemaju karakter zarade.

Izvor: paragraf.rs | mart 2017.

Comments