Poreski bilans – rashodi po osnovu zarada i drugih primanja zaposlenih

Približava se kraj godine i uveliko traju pripremne radnje za sastavljanje završnih računa pravnih lica. Između ostalog, posebna pažnja se obraća na rashode po osnovu zarada i drugih primanja zaposlenih zbog njihovog posebnog poreskog tretmana, u smislu obaveze isplate do kraja godine, kako bi isti bio priznat u poreske svrhe za ovu godinu.

Naime, član 9 i 9a Zakona o porezu na dobit pravnih lica propisuju poresko priznavanje troškova zarada i ostalih primanja zaposlenih.

Troškovi zarada priznaju se u iznosu obračunatom na teret poslovnih rashoda.

Primanja zaposlenog koja se, u smislu Zakona o porezu na dohodak građana, smatraju zaradom (ali ne i prema Zakonu o radu), uključujući i primanja na koja se do iznosa propisanog tim zakonom ne plaća porez na zarade, priznaju se kao rashod u poreskom bilansu u poreskom periodu u kome su isplaćena, odnosno realizovana.

Obračunate otpremnine i novčane naknade zaposlenom po osnovu odlaska u penziju ili prestanka radnog odnosa po drugom osnovu, priznaju se kao rashod u poreskom bilansu u poreskom periodu u kome su isplaćene.

Primanja lica koja nisu u radnom odnosu odnoso angažovana su po osnovu ostalih ugovora (ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o zakupu pokretnih i nepokretnih stvari itd.) priznaju se u iznosu obračunatom na teret poslovnih rashoda bez obzira da li su isplaćena.

Primanja zaposlenog koja se priznaju kao rashod u poreskom bilansu u periodu kada su isplaćena

Ukoliko su ova primanja isplaćena u 2019. godini ne iskazuju se u poreskom bilansu. Međutim, ukoliko se isplate u 2020. godini unose se u poreski bilans na poziciji broj 16 (povećavaju osnovicu), dok se u periodu kada se isplate unose na redni broj 18 (smanjuju osnovicu).

U pitanju su sledeća primanja:

 • naknada troškova prevoza zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada;
 • dnevnice za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu;
 • naknade troškova smeštaja na službenom putu;
 • naknade prevoza na službenom putu;
 • naknada za korišćenje sopstvenog vozila na službenom putu;
 • solidarna pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog;
 • solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice;
 • poklon deci zaposlenih starosti do 15 godina života za Božić i Novu godinu;
 • premija za dobrovoljno dodatno zdravstveno osiguranje;
 • jubilarna nagrada;
 • naknade troškova za upotrebu sredstava za rad zaposlenog i drugih troškova rada po osnovu radnog odnosa za obavljanje poslova van prostorija poslodavca;
 • solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta;
 • otpremnine i novčane naknade zaposlenom po osnovu odlaska u penziju ili prestanka radnog odnosa po drugom osnovu (redni broj 17 i 19 poreskog bilansa).

Lična zarada preduzetnika

Član 37a Zakona o porezu na dohodak građana propisuje da se obvezniku koji plaća porez na stvarnih prihod od samostalne delatnosti u rashode u poreskom bilansu priznaje isplaćena lična zarada.

Dakle, lična zarada se priznaje kao rashod u poreskom periodu u kom je isplaćena. Prema tome, ukoliko se decembarska zarada preduzetnika isplati u januaru, u poreskom bilansu za 2019. godinu se neće priznati rashod po tom osnovu, što će uvećati poresku osnovicu.

Troškovi službenog putovanja preduzetnika do neoporezivih iznosa iz člana 18. stav 1. tačka 2) do 5) ZPDG se priznaju u periodu u kom su obračunati, nezavisno od toga da li su isplaćeni. Rashodi iznad neoporezivog iznosa se uopšte ne priznaju u poreskom bilansu, nezavisno od toga da li su isplaćeni ili ne.

Milena
Milena Kovačević, AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: