Podsticaji poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u skladu sa Uredbom

Na osnovu člana 15v Zakona o porezu na dohodak građana i člana 15a Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje moguće je ostvariti olakšice za tzv. novonastanjene obveznike.

Donošenjem Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika, a koji je stupio na snagu 14. novembra 2020. godine, bliže je propisan način ostvarivanja prava na ovu olakšicu.

U Sl. glasniku RS, broj 67/22 od 17. juna 2022. godine, objavljena je Uredba o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji i stupila je na snagu 18. juna 2022. godine.

Podsticaj u skladu sa Uredbom može da koristi poslodavac koji ne koristi (niti je koristio) olakšicu iz člana 15v Zakona o porezu na dohodak građana i 15a Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Uredbom se bliže određuju kriterijumi za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji za kojima postoji potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada.

Podsticaji se isplaćuju u visini:

 • 70% obračunatog i uplaćenog poreza na zarade za jedno ili više zaposlenih novonastanjenih lica, i
 • 100% obračunatih i uplaćenih doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje,

za isplate izvršene za zaposleno novonastanjeno lice u periodu od najviše 60 meseci, počev od 1. jula 2022. godine i zaključno sa 31. decembrom 2028. godine.

Pravo na korišćenje podsticaja nema poslodavac koji:

 1. u periodu od podnošenja prve prijave i zaključno sa istekom kalendarske godine u kojoj primi poslednju isplatu podsticaja vrši isplatu dividende, odnosno ostvarene dobiti, osim dividende ili dobiti koja se isplaćuje iz dela dobiti koji je viši od iznosa koji je primljen na ime podsticaja;
 2. je korisnik državne pomoći u vezi sa kojom ima obavezu zapošljavanja, osim obveznika koji su tu obavezu već ispunili zaključno sa 1. julom 2022. godine;
 3. za zaposleno novonastanjeno lice za koje ostvaruje podsticaje propisane ovom uredbom koristi ili je koristio pravo na umanjenje osnovice za to lice u skladu sa članom 15v Zakona o porezu na dohodak građana

Ko je poslodavac?

Poslodavac je domaće ili strano:

 • fizičko lice,
 • pravno lice ili preduzetnik registrovan za obavljanje delatnosti u Republici Srbiji,
 • ogranak i predstavništvo stranog poslodavca registrovani za obavljanje delatnosti u Republici Srbiji.

Ko je novonastanjeno lice?

Novonastanjeno lice je fizičko lice:

 • koje u periodu od 24 meseca, koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa poslodavcem, nije boravilo na teritoriji Republike Srbije više od 180 dana i
 • sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i
 • ima ugovorenu mesečnu osnovnu zaradu u skladu sa propisom kojim se uređuje rad od najmanje 300.000,00 dinara.

Uslovi za dodelu podsticaja

Pravo na dodelu podsticaja ostvaruje poslodavac čiji je broj zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom na dan podnošenja prijave za dodelu podsticaja isti ili veći od broja zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom na dan stupanja na snagu ove uredbe (18. jun 2022.) uvećanog za broj zaposlenih novonastanjenih lica za koje podnosi prijavu.

Za poslodavce osnovane nakon 18. juna 2022. godine smatra se da nisu imali zaposlene na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom na dan 18. jun 2022. godine.

Pravo na dodelu podsticaja poslodavac ostvaruje najviše za onaj broj zaposlenih novonastanjenih lica koji je, zajedno sa brojem zaposlenih lica na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom koja se ne mogu smatrati zaposlenim novonastanjenim licima na dan podnošenja prijave, veći od broja zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom na dan stupanja na snagu ove uredbe.

Pravo na dodelu podsticaja za zaposleno novonastanjeno lice ostvaruje se ukoliko je novonastanjeno lice neprekidno zaposleno kod poslodavca u periodu između dana podnošenja prijave i 31. decembra godine u kojoj je podneta prijava. Ispunjenost ovog uslova proverava Ministarstvo privrede.

Pravo na dodelu podsticaja ostvaruje se samo za novonastanjena lica koja poslodavac zaposli zaključno sa 31. decembrom 2023. godine.

Za prijave podnete počev od 2024. godine, poslodavac može da ostvari pravo na podsticaje ako u periodu nakon 31. decembra 2023. godine i zaključno sa istekom godine u kojoj su mu poslednji put isplaćeni podsticaji nije smanjivao ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom što Ministarstvo privrede utvrđuje po službenoj dužnosti na poslednji dan svakog kvartala godine u kojoj mu se isplaćuju podsticaji.

Podnošenje prijave za dodelu podsticaja

Sadržina i način podnošenja prijave propisani su članom 4. Uredbe.

Prijava se podnosi Ministarstvu privrede jednom godišnje u periodu između 15. septembra i 30. septembra, pri čemu se svaka prijava podnosi za zarade isplaćene u periodu koji prethodi podnošenju prijave najviše 12 meseci. Prijava se podnosi na Obrascu koji je sastavni deo Uredbe.

O podnetim prijavama odlučuje Ministarstvo privrede u roku od 120 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Ministarstvo privrede sačinjava i dostavlja spiskove poslodavaca koji su ostvarili pravo na dodelu podsticaja, sa iznosom dodeljenih sredstava po poslodavcu, i vrši prenos sredstava Upravi za trezor na poseban namenski račun.

Uprava za trezor vrši prenos sredstava podsticaja poslodavcima, na posebne namenske račune otvorene za ove svrhe kod Uprave za trezor.

Gubitak prava na podsticaj

Poslodavac gubi pravo na podsticaj i dužan je da izvrši povraćaj sredstava ukoliko:

 • isplati dividendu suprotno odredbi člana 3. stava 8. tačka 1) Uredbe;
 • za zaposlena novonastanjena lica za koja ostvaruje podsticaje iskoristi pravo na umanjenje osnovice za novonastanjena lica u skladu sa članom 15v Zakona o porezu na dohodak građana i članom 15a Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
 • u periodu nakon 31. decembra 2023. godine smanji broj zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: