Od 15. oktobra počinje prijavljivanje obveznika fiksalizacije za finansijsku podršku

Svi zainteresovani obveznici fiskalizacije mogu da se prijave za finansijsku podršku za prelazak na novi model fiskalizacije od 15. oktobra 2021. godine do 31. januara 2022. godine. Preko portala ePorezi obveznik podnosi Izjavu o zainteresovanosti. Obveznik može podneti samo jednu izjavu za dodelu finansijske podrške.

Izjava o zaintеrеsovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju sadrži:

 • podatak o nazivu obvеznika fiskalizacijе,
 • podatak o PIB-u,
 • podatak o broju poslovnih prostora i poslovnih prostorija u kojima ćе koristiti еlеktronski fiskalni urеđaj,
 • podatak o broju aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa,
 • podatak o idеntifikacionom broju fiskalnog modula fiskalnе kasе (IBFM),
 • podatak o nazivu bankе, odnosno Upravе za trеzor za privrеdnе subjеktе koji su obuhvaćеni Spiskom korisnika javnih srеdstava, a ostvaruju pravo na finansijsku podršku i
 • podatak o broju poslovnog računa na koji žеli da mu sе uplati iznos novčanih srеdstava po osnovu finansijskе podrškе.

U slučaju da novi obvеznik fiskalizacijе u izjavi za dodеlu finansijskе podrškе za fiskalizaciju navеdе višе poslovnih prostora i prostorija, Porеska uprava možе da odobri finansijsku podršku za manji broj poslovnih prostora i prostorija i еlеktronskih fiskalnih urеđaja od navеdеnog broja, ukoliko utvrdi da navеdеni podaci u izjavi nе odgovaraju činjеničnom stanju.

Podnošenje prijave PGJO

Preduslov za dobijanje finansijske podrške je prethodno podneta prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije (prijava PGJO). Od 1. oktobra je omogućeno podnošenje prijave. Korisničko uputstvo u kome je detaljno objašnjeno kako se prijava podnosi možete videti ovde.

Nakon provere dostavljenih podataka, Poreska uprava odlučuje o prijavi PGJO u roku od tri dana od dana podnošenja. O tome u poresko sanduče na portalu ePorezi dostavlja obaveštenje podnosiocu prijave u elektronskom obliku. Obaveštenje sadrži jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije, koja će se koristiti u elektronskom fiskalnom uređaju.

Ko nema pravo na finansijsku podršku?

Pravo na korišćenje finansijske podrške nemaju:

 • privredni subjekti koji su obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava utvrđenih u skladu sa Pravilnikom o spisku korisnika javnih sredstava, osim tipa korisnika javnih sredstava 6, 7 i 10;
 • obveznici fiskalizacije kojima je Poreska uprava rešenjem privremeno oduzela poreski identifikacioni broj (PIB).

Pravo na korišćenje finansijske podrške imaju obveznici fiskalizacije osnovani i upisani kod nadležnog registra zaključno sa 29. oktobrom 2021. godine.

Koliki je iznos finansijske podrške?

 • Postojeći obveznik fiksalizacije – 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji i 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po svakoj prijavljenoj aktivnoj fiskalizovanoj fiskalnoj kasi zatečenoj na dan stupanja na snagu Uredbe o utvrđivanju programa finansijske podrške (na dan 2. oktobar 2021. godine);

Primer:

Privredno društvo je prijavilo 5 poslovnih prostora, pri čemu u dva poslovna prostora ima prijavljene dve poslovne prostorije‚ što je ukupno 7 poslovnih prostorija. Broj aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa na dan 2. oktobar iznosi 15. Ovo privredno društvo ostvaruje pravo na subvenciju u iznosu od 2.200 evra u dinarskoj protivvrednosti ((7 + 15) x 100).

U slučaju da jе ukupan broj prijavljеnih poslovnih prostora i prostorija postojеćеg obvеznika vеći od broja prijavljеnih aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa, visina finansijskе podrškе koja sе dodеljujе na osnovu broja poslovnih prostora i prostorija bićе obračunata u odnosu na broj prijavljеnih aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa.

 • Novi obveznik fiskalizacije – 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji i 100 evra u dinarskoj protivvrednosti za jedan elektronski fiskalni uređaj, po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji.;

Primer:

Privredno društvo ima ukupno 20 poslovnih prostorija. Nezavisno od toga da li u svakom poslovnom prostoru ima samo jedan ili više elektronskih fiskalnih uređaja dobiće ukupno 4.000 evra u dinarskoj protivvrednosti ((20 + 20) x 100).

Postojeći kao i novi obveznici fiskalizacije koji nisu evidentirani u sistem poreza na dodatu vrednost na dan podnošenja Izjave o zainteresovanosti, finansijsku podršku ostvaruju u iznosu uvećanom za 20%.

Prenos sredstava sa namenskog računa na poslovne račune obveznika fiskalizacije navedene u izjavi o zainteresovanosti vršiće Uprava za trezor na osnovu spiskova korisnika fiskalizacije koji su ostvarili pravo na finansijsku podršku, koje Poreska uprava dostavlja jednom nedeljno Ministarstvu privrede na čijoj će internet stranici biti objavljeni.

Proveru ispunjenosti uslova za dodelu finansijske podrške i utvrđivanje visine iznosa finansijske podrške za obveznike fiskalizacije, vršiće Poreska uprava počev od 15. oktobra 2021. godine zaključno sa 28. februarom 2022. godine.

Gubitak prava na subvencije

Obveznik fiskalizacije gubi pravo na finansijsku podršku ukoliko u roku od šest meseci od početka primene Zakona o fiskalizaciji, ne počne da evidentira promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja u poslovnom prostoru i prostoriji za koju je dodeljena finansijska podrška za fiskalizaciju.

Obveznik gubi pravo u iznosu koji se odnosi na finansijsku podršku koja je dobijena u vezi sa poslovnim prostorom i poslovnom prostorijom u kome nije evidentirao promet na malo.

Obveznik fiskalizacije koji izgubi pravo na korišćenje finansijske podrške, dužan je da izvrši povraćaj sredstava na namenski račun otvoren za tu namenu kod Uprave za trezor u iznosu koji mu je dodeljen po tom osnovu sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza počev od dana kada je isplaćena finansijska podrška, najkasnije u roku od pet dana od dana gubitka prava na finansijsku podršku.

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: