Obračun poreza i doprinosa na prihode fizičkih lica ostvarenih iz inostranstva

Poreski obveznici – fizička lica koja ostvaruju prihod iz inostranstva od nerezidentnih fizičkih lica ili pravnih lica koja u Republici Srbiji nemaju predstavništvo ili ogranak, dužna su da Poreskoj upravi podnose PP OPO – poresku prijavu o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika.

Poreska prijava se podnosi u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, a plaćanje iskazanog poreza i pripadajućih doprinosa se vrši najkasnije do isteka roka za podnošenje poreske prijave.

Poreska prijava PP OPO podnosi se u elektronskom obliku kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom, elektronskim putem preko portala Poreske uprave ili popunjavanjem prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave, kao i u pismenom obliku.

U Obrazac PP OPO, deo 1. Podaci o poreskoj prijavi, unosi se:

U polje 1.1 Vrsta prijave – oznaka jedne od navedenih vrsta prijava:

 • opšta prijava (oznaka 1) – podnosi se u roku dospelosti za podnošenje i plaćanje poreza i pripadajućih doprinosa samooporezivanjem;
 • prijava po članu 182b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: ZPPPA) (oznaka 3) – podnosi se nakon isteka roka dospelosti.

U polje 1.2 Obračunski period – mesec i godina za koji je ostvaren prihod.

U polje 1.3 Datum ostvarivanja prihoda – datum, mesec i godina ostvarivanja prihoda.

U polje 1.4 Datum dospelosti poreske obaveze – 30 dana od datuma ostvarivanja prihoda. Ako je datum dospelosti neradni dan, rok dospelosti se pomera na prvi naredni radni dan u odnosu na dan dospelosti poreske obaveze.

U polje 1.4a Datum do kojeg je obračunata kamata kod podnošenja:

 • opšte prijave – ne upisuje se,
 • prijave po članu 182b ZPPPA – upisuje se datum do kojeg je poreski obveznik obračunao kamatu.

Primer obračuna poreza i doprinosa kada se poreska prijava podnosi u zakonskom roku

Poreskom obvezniku isplaćen je prihod iz inostranstva po osnovu rada 22.10.2020. godine. Poreska prijava PP OPO se može podneti blagovremeno u periodu do 23.11.2020. godine (s obzirom da poslednji dan za podnošenje prijave pada u subotu, rok se pomera na prvi radni dan). Rok za podnošenje prijave se računa počev od prvog narednog dana od dana ostvarivanja (isplate) prihoda, odnosno od 23.10.2020. do 23.11.2020. godine.

U konkretnom slučaju u poresku prijavu PP OPO se upisuje:

1.1 Vrsta prijave 1
1.2 Obračunski period 10.2020.
1.3 Datum ostvarivanja prihoda 22.10.2020.
1.4 Datum dospelosti poreske obaveze 23.11.2020.
1.4a Datum do kojeg je obračunata kamata Ne upisuje se

1. Fizičkom licu isplaćen je prihod u iznosu od 100.000,00 dinara po osnovu reklamiranja proizvoda na svom blogu. Obračun poreza i doprinosa vrši se uz priznavanje normiranih troškova 20% od bruto prihoda (normirani troškovi za druge prihode) u skladu sa čl. 85. Zakona o porezu na dohodak građana:

Primalac prihoda koji je prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u RS Primalac prihoda koji nije prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u RS
4.2 Šifra prihoda 1 01 618 00 0 1 05 619 00 0
4.6 Bruto prihod 100.000,00 100.000,00
4.7 Osnovica za porez (4.6 – 20%) 80.000,00 80.000,00
4.8 Porez (4.7 x 20%) 16.000,00 16.000,00
4.9 Porez plaćen u drugoj državi 0,00 0,00
4.10 Porez za uplatu (4.8 – 4.9) 16.000,00 16.000,00
4.11 Osnovica doprinosa (4.6 – 20%) 80.000,00 80.000,00
4.12 Doprinos za PIO (25,5%) 20.400,00 20.400,00
4.13 Doprinos za zdravstvo (10,3%) 0,00 8.240,00
4.14 Doprinos za slučaj nezaposlenosti 0,00 0,00

2. Fizičkom licu isplaćena je ugovorena naknada u iznosu od 55.000,00 dinara za pružene usluge prevođenja. Obračun poreza i doprinosa vrši se uz priznavanje normiranih troškova 43% od bruto prihoda (normirani troškovi za prihode od autorskih prava i prava srodnih autorskom pravu – za navedenu vrstu autorskog dela) u skladu sa čl. 56. stav 1. tačka 2. Zakona o porezu na dohodak građana. Navedeni normirani troškovi priznaju se ako je poreski obveznik zaključio autorski ugovor u pisanoj formi u skladu sa čl. 69. Zakona o autorskim pravima. U suprotnom, ostvareni prihod ima tretman drugog prihoda u skladu sa čl. 85. Zakona o porezu na dohodak građana, za koji se priznaju normirani troškovi 20% od bruto prihoda kao u primeru broj 1:

Primalac prihoda koji je prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u RS Primalac prihoda koji nije prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u RS
4.2 Šifra prihoda 1 01 303 00 0 1 05 304 00 0
4.6 Bruto prihod 55.000,00 55.000,00
4.7 Osnovica za porez (4.6 – 43%) 31.350,00 31.350,00
4.8 Porez (4.7 x 20%) 6.270,00 6.270,00
4.9 Porez plaćen u drugoj državi 0,00 0,00
4.10 Porez za uplatu (4.8 – 4.9) 6.270,00 6.270,00
4.11 Osnovica doprinosa (4.6 – 43%) 31.350,00 31.350,00
4.12 Doprinos za PIO (25,5%) 7.994,25 7.994,25
4.13 Doprinos za zdravstvo (10,3%) 0,00 3.229,05
4.14 Doprinos za slučaj nezaposlenosti 0,00 0,00

3. Fizičkom licu isplaćena je ugovorena naknada u iznosu od 155.000,00 dinara za izradu računarskog programa. Obračun poreza i doprinosa vrši seuz priznavanje normiranih troškova 34% od bruto prihoda (normirani troškovi za prihode od autorskih prava i prava srodnih autorskom pravu – za navedenu vrstu autorskog dela) u skladu sa čl. 56. stav 1. tačka 3. Zakona o porezu na dohodak građana. Navedeni normirani troškovi priznaju se ako je poreski obveznik zaključio autorski ugovor u pisanoj formi u skladu sa čl. 69. Zakona o autorskim pravima. U suprotnom, ostvareni prihod ima tretman drugog prihoda u skladu sa čl. 85. Zakona o porezu na dohodak građana, za koji se priznaju normirani troškovi 20% od bruto prihoda kao u primeru broj 1:

Primalac prihoda koji je prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u RS Primalac prihoda koji nije prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u RS
4.2 Šifra prihoda 1 01 305 00 0 1 05 306 00 0
4.6 Bruto prihod 155.000,00 155.000,00
4.7 Osnovica za porez (4.6 – 34%) 102.300,00 102.300,00
4.8 Porez (4.7 x 20%) 20.460,00 20.460,00
4.9 Porez plaćen u drugoj državi 0,00 0,00
4.10 Porez za uplatu (4.8 – 4.9) 20.460,00 20.460,00
4.11 Osnovica doprinosa (4.6 – 34%) 102.300,00 102.300,00
4.12 Doprinos za PIO (25,5%) 26.086,50 26.086,50
4.13 Doprinos za zdravstvo (10,3%) 0,00 10.536,90
4.14 Doprinos za slučaj nezaposlenosti 0,00 0,00

Primer obračuna poreza i doprinosa kada se poreska prijava podnosi po isteku zakonskog roka

Poreskom obvezniku isplaćen je prihod iz inostranstva po osnovu rada 20.02.2020. godine. Obveznik namerava da podnese poresku prijavu 23.11.2020. godine.

Kako je obaveza po ovom osnovu dospela 23.03.2020. godine (s obzirom da poslednji dan za podnošenje prijave pada u nedelju, rok se pomera na prvi radni dan), obveznik je dužan da obračuna i u prijavi upiše i iznos kamate na iskazanu poresku obavezu, počev od narednog dana od datuma dospelosti poreske obaveze do dana podnošenja poreske prijave.

Shodno čl. 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji kamata se obračunava i plaća po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.

U konkretnom slučaju u poresku prijavu PP OPO se upisuje:

1.1 Vrsta prijave 3
1.2 Obračunski period 02.2020.
1.3 Datum ostvarivanja prihoda 20.02.2020.
1.4 Datum dospelosti poreske obaveze 23.03.2020.
1.4a Datum do kojeg je obračunata kamata 23.11.2020.

Fizičkom licu isplaćena je ugovorena naknada u iznosu od 55.000,00 dinara za pružene usluge prevođenja. Obračun poreza i doprinosa vrši se uz priznavanje normiranih troškova 43% od bruto prihoda (normirani troškovi za prihode od autorskih prava i prava srodnih autorskom pravu – za navedenu vrstu autorskog dela) u skladu sa čl. 56. stav 1. tačka 2. Zakona o porezu na dohodak građana. Navedeni normirani troškovi priznaju se ako poreski obveznik ima autorski ugovor u pisanoj formi sačinjen u skladu sa čl. 69. Zakona o autorskim pravima. U suprotnom, troškovi se priznaju 20% od bruto prihoda u skladu sa čl. 85. Zakona o porezu na dohodak građana kao u primeru broj 1.

Primalac prihoda koji je prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u RS Primalac prihoda koji nije prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u RS Kamata za period 24.03-23.11.2020.
4.2 Šifra prihoda 1 01 303 00 0 1 05 304 00 0
4.6 Bruto prihod 55.000,00 55.000,00
4.7 Osnovica za porez (4.6 – 43%) 31.350,00 31.350,00
4.8 Porez (4.7 x 20%) 6.270,00 6.270,00 402,58
4.9 Porez plaćen u drugoj državi 0,00 0,00
4.10 Porez za uplatu (4.8 – 4.9) 6.270,00 6.270,00
4.11 Osnovica doprinosa (4.6 – 43%) 31.350,00 31.350,00
4.12 Doprinos za PIO (25,5%) 7.994,25 7.994,25 513,30
4.13 Doprinos za zdravstvo (10,3%) 0,00 3.229,05 207,33
4.14 Doprinos za slučaj nezaposlenosti 0,00 0,00

NAPOMENA:

 1. Zaključno sa 31.12.2019. godine, doprinos za PIO obračunavao se po stopi od 26%, a počev od 01.01.2020. godine po stopi od 25,5%.
 2. Ukoliko je na ostvaren prihod plaćen porez u drugoj državi (sadržan u bruto prihodu iskazanom u polju 4.6 (bruto prihod je iznos prihoda koji je obveznik primio, odnosno iz koga je dužan da plati pripadajuće obaveze poreza i doprinosa)), iznos plaćenog poreza unosi se u polje 4.9 i za taj iznos se umanjuje iznos obračunatog poreza za plaćanje po podnetoj poreskoj prijavi PP OPO, isključivo ukoliko je dokumentovan odgovarajućom potvrdom koju izdaje ogran druge države. U slučaju kada je iznos poreza plaćenog u drugoj državi (polje 4.9) veći od iznosa obračunatog poreza (polje 4.8), u polje 4.10 – porez za uplatu, upisuje se 0.

  Spisku Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja može se pristupiti putem linka:

  https://www.purs.gov.rs/pravna-lica/pregled-propisa/ugovori-dvostrukooporezivanje/1356/ugovori-o-izbegavanju-dvostrukog-oporezivanja.html

  Spisku sporazuma o socijalnom osiguranju može se pristupiti putem linka:

  http://www.zso.gov.rs/medjunarodni-ugovori.htm

 3. Katalogu vrste prihoda sa šiframa prihoda, koji je sastavni deo Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku, može se pristupiti putem linka:

  https://www.purs.gov.rs/pravna-lica/pregled-propisa/pravilnici/6107/pravilnik-o-poreskoj-prijavi-za-porez-po-odbitku.html4.

  Korisničkom uputstvu za podnošenje poreske prijave o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika – PP OPO, može se pristupiti putem linka:

  https://www.purs.gov.rs/fizicka-lica/pregled-propisa/korisnicka-uputstva/3441/korisnicko-uputstvo-za-podnosenje-poreske-prijave-o-obracunatom-porezu-samooporezivanjem-i-pripadajucim-doprinosima-na-zaradu-odnosno-drugu-vrstu-prihoda-od-strane-fizickog-lica-kao-poreskog-obveznika–pp-opo–.html

Poreska prijava smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave, broj odobrenja za plaćanje poreza samooporezivanjem i pripadajućih doprinosa na jedinstveni uplatni račun objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku i samooporezivanjem, osim na prihode od samostalne delatnosti 840 – 4848 – 37, i o tome dostavi obaveštenje podnosiocu poreske prijave.

Kada je prijava podneta elektronskim putem i predmetno obaveštenje se elektronskim putem dostavlja podnosiocu prijave. U slučaju kada se prijava podnosi u papirnom obliku neposredno ili putem pošte, obaveštenje o podnetoj prijavi se štampa i podnosiocu uručuje na licu mesta, odnosno dostavlja na adresu prebivališta navedenu u poreskoj prijavi.

Primer popunjenog Naloga za uplatu

Nalog za uplatu

Primer popunjenog naloga za plaćanje odnosi se na obračunatu obavezu za prihod ostvaren u oktobru 2020. godine (svrha uplate).

U polje poziv na broj odobrenja upisuje se broj odobrenja za plaćanje iz obaveštenja o podnetoj poreskoj prijavi.

Izvor: Poreska uprava

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: