Objavljen je Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe

U “Službenom glasniku RS” broj 93/19 od 26. decembra 2019. godine objavljen je novi Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe.

Pravilnik stupa na snagu 1. januara 2020. godine, ali svakako se primenjuje prilikom utvrđivanja poreza na dobit za 2019. godinu. Naime, prelaznom odredbom člana 10. Pravilnika, propisano je da se ovaj pravilnik primenjuje na stalna sredstva stečena počev od 1. januara 2019. godine, odnosno počev od prvog dana poreskog perioda koji počinje u 2019. godini.

Odredbom člana 9. Pravilnika precizirano je da se za stalna sredstva stečena zaključno sa 31. decembrom 2018. godine, a koja su stavljena u upotrebu počev od 1. januara 2019. godine, amortizacija obračunava primenom starog Pravilnika (degresivnom metodom u slučaju pokretnih sredstava). U slučaju obveznika čija je poslovna godina različita od kalendarske, ovo pravilo se odnosi na stalna sredstva stečena zaključno sa poslednjim danom poreskog perioda koji počinje u 2018. godini, a koja su stavljena u upotrebu prvog dana poreskog perioda koji počinje u 2019. godini.

Precizira se način obračuna poreske amortizacije u slučaju sredstava stečenih u postupku statusne promene realizovane posle 1. januara 2019, pri čemu je predmet prenosa i imovina koju je prenosilac već započeo da amortizuje primenom starih pravila (u Obrascu OA). Precizirano je da će u tom slučaju sticalac nastaviti da amortizuje stalna sredstva primenom starih pravila.

Preciziran je i način utvrđivanja rashoda koji će se priznavati u poslednjem poreskom periodu priznavanja sredstva (period u kojem je sredstvo otuđeno, uništeno), a koji će zavisiti od razlike između neotpisane poreske i neotpisane računovodstvene vrednosti tog sredstva, odnosno eventualnog obezvređenja.

Pravilnikom je propisan novi Obrazac POA sa svega dve pozicije i jednom zbirnom.

Izvor: pktatic.rs.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: