Obavezni i dobrovoljni korisnici SEF-a

Kao korisnike SEF-a možemo razlikovati obavezne korisnike i dobrovoljne korisnike.

Obavezni korisnici su:

 1. Subjekt javnog sektora: označava opšti nivo države u smislu zakona koji uređuje budžetski
  sistem (KJS: korisnici javnih sredstava) i javna preduzeća u smislu zakona koji uređuje javna
  preduzeća, koje nije obuhvaćeno opštim nivom države
 2. Subjekt privatnog sektora: obveznik poreza na dodatu vrednost, osim subjekta javnog sektora
 3. Poreski punomoćnik stranog lica

Dobrovoljni korisnici SEF-a su svi ostali subjekti (koji nisu u sistemu PDV) i nemaju obavezu da koriste
SEF po zakonu, ali mogu da se opredele za dobrovoljno korišćenja SEF-a. Ukoliko se odluče na korišćenje
SEF-a, u obavezi su da ga koriste celu tekuću i narednu kalendarsku godinu. U toj situaciji se na njih sve
obaveze primanja, slanja itd. primenjuju na isti način kao i na subjekte privatnog sektora.

Obaveza izdavanja elektronske fakture preko SEF-a postoji u transakcijama među subjektima javnog
sektora i subjektima privatnog sektora
(bez obzira da li je dobrovoljni ili obavezni korisnik).

Pod transakcijom se, u smislu Zakona, smatra transakcija sa naknadom, odnosno transakcija bez
naknade, koja se odnosi na isporuku dobara, odnosno pružanje usluga, uključujući i avansno plaćanje.

Kada jedan korisnik SEF-a izdaje račun licu koje nije korisnik SEF-a (jer nije subjekt javnog sektora niti
subjekt privatnog sektora/PDV obveznik, a nije ni dobrovoljni korisnik), ne postoji obaveza izdavanja
elektronske fakture preko SEF-a.

Izuzeci od obaveze izdavanja elektronske fakture preko SEF-a:

 • Promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom koji uređuje
  fiskalizaciju, osim kada se na zahtev subjekta javnog sektora izdaje e-faktura u skladu sa članom
  198a Pravilnika o porezu na dodatu vrednost.
 • Ugovorne obaveze usmerene prema korisnicima sredstava iz međunarodnih okvirnih sporazuma
 • Nabavka, modernizacija i remont naoružanja i vojne opreme, nabavka bezbednosno osetljive
  opreme, kao i sa njima povezanim nabavkama dobara i usluga

Ukoliko niste obveznik PDV-a, a do sada ste bili u obavezi da fakture evidentirate i na Centralnom
Registru Faktura (CRF)
, fakture više nećete registrovati direktno na CRF već će SEF sam slati fakture na
CRF. Ovo praktično znači da biste poslali fakturu koja zahteva evidentiranje u CRF, moraćete da se
registrujete na SEF. Ova registracija će se tretirati kao dobrovoljna registracija i bićete u obavezi da
nastavite da šaljete i primate fakture preko SEF-a.

Izvor: paragraf.rs

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: