Obaveštenje o prometu poljoprivrednih proizvoda i sekundarnih sirovina – rok 17. januar

Ukoliko ste u toku 2021. godine nabavljali poljoprivredne ili šumske proizvode, poljoprivredne usluge, sekundarne sirovine ili usluge neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, dužni ste da uz PDV prijavu za poslednji poreski period u 2021. godini dostavite Poreskoj upravi određeno obaveštenje.

S obzirom na to da rok za podnošenje prijave za poslednji poreski period u 2021. godini (15. januar) pada u subotu, isti se prebacuje na prvi naredni radni dan što je ponedeljak 17. januar. Prema tome, rok za dostavljanje izveštaja je 17. januar.

Član 51a stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost

“Obveznik je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o:

 1. licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim zakonom, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa;
 2. poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim zakonom, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.”

Obaveštenje treba da sadrži podatke o:

 • nazivu, odnosno imenu i prezimenu lica,
 • adresi,
 • PIB-u i
 • iznosu izvršenog prometa, bez pripadajućih obaveza.

Od 01.01.2021. godine je preko portala Poreske uprave omogućeno podnošenje obaveštenja o prometu sekundarnih sirovina i poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga u elektronskom obliku i to uz poresku prijavu PP PDV za mesec decembar, odnosno tromesečje oktobar – decembar.

Podsetnici

Promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga

Poljoprivrednici koji izvrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga PDV obveznicima imaju pravo na PDV nadoknadu.

Poljoprivrednici su fizička lica koja su vlasnici, zakupci i drugi korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta i fizička lica koja su kao nosioci, odnosno članovi poljoprivrednog gazdinstva upisana u registru poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava.

PDV nadoknadu obračunava obveznik primalac poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga i to u iznosu od 8% na vrednost primljenih dobara i usluga, o čemu izdaje priznanicu, kao i da obračunatu PDV nadoknadu isplati poljoprivrednicima u novcu (uplatom na tekući račun ili račun štednje).

Promet sekundarnih sirovina i usluga neposredno povezanih sa tim dobrima

Šta se smatra sekundarnim sirovinama i uslugama koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama bliže je određeno članovima 22. i 23. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost.

Član 10. stav 2. tačka 1) Zakona kaže da je poreski dužnik primalac dobara ili usluga, obveznik PDV, za promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, izvršen od strane drugog obveznika PDV.

Prema tome, poreski dužnik je primalac pod sledećim uslovima:

 • da je promet izvršen između dva obveznika PDV i
 • da se radi o dobrima i uslugama koje se smatraju sekundarnim sirovinama, odnosno uslugama koje su neposredno povezane sa tim dobrima.

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: