Novi Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod

U “Službenom glasniku RS“, broj 78/2018 objavljen je novi Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod (u daljem tekstu: Pravilnik) koji stupa na snagu 27. oktobra. Stupanjem na snagu navedenog Pravilnika prestaje da važi raniji Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod (“Službeni glasnik RS”, broj 9/2002).

Navedenim Pravilnikom bliže je definisano šta se smatra ulaganjem u oblasti kulture, uključujući i kinematografska dela, koja se priznaju kao rashod u poreskom bilansu najviše do 5% od ukupnog prihoda.

Comments