Naknada za dolazak i odlazak sa rada

Povodom mišljenja Ministarstva finansija broj 011-00-12/2019-04 i dopisa koji Gradska uprava grada Beograda šalje privrednim subjektima na teritoriji Grada Beograda iznosimo svoj stav:

Pre prvopomenutog mišljenja Ministarstvo je takođe objavilo i mišljenje broj 011-00-2255/2015-16 od septembra 2015. godine, kao i mišljenje broj 011-00-00016/2016-04 od 07. juna 2016. godine.

Imajući u vidu računovodstvena načela i predmetna mišljenja smatramo da je za priznavanje troškova naknade za dolazak i odlazak sa posla, verodostojan dokument isplatna lista sa spiskom zaposlenih, uz prethodnu izjavu o mestu stanovanja koji zaposleni daje (zaposleni naših korisnika usluga već je uredno popunjavaju).

Kako biste u ovom momentu postigli još veću pravnu sigurnost predlažemo da svi zaposleni potpišu izjavu sledeće sadržine:

„Potvrđujem da sam naknadu od poslodavca za dolazak i odlazak sa rada koristio i nadalje ću koristiti za podmirenje troškova dolaska i odlaska sa posla. U slučaju izmenjenih okolnosti koje kao posledicu imaju smanjenje ili nestanak predmetnih troškova obavezujem se da o tome, u pisanoj formi, u roku od 5 radnih dana, obavestim Poslodavca“.

Ova izjava će od sada predstavljati integralni deo izjave o mestu stanovanja, te ubuduće neće biti potrebe da se potpisuje kao zaseban dokument. Izjavu možete preuzeti na posebnoj stranici rezervisanoj za članove URIPS-a.

Zaposlenom koji nije spreman da potpiše gore navedenu izjavu, ne pripada pravo na naknadu i ona ne treba da se isplaćuje.

U svakom slučaju, smatramo da je (na žalost) ovoj temi potrebno posvetiti određenu pažnju, kako ne bi došli u situaciju da Poreska uprava tumači predmetne isplate na štetu poreskog obveznika.

Takođe, apelujemo na državne organe da razmisle kakva se poruka šalje nedoslednim mišljenjima i koliki je trošak i oportunitetni trošak (nesigurno poresko okruženje koje odbija potencijale investitore) proizvoljnih tumačenja zakonskih odredbi.

Za članove URIPS-a postavili smo obrazac Obaveštenje i izjave zaposlenog koji sadrži nacrt sledećih dokumenata:

  • Obaveštenje o zabrani vršenja zlostavljanja
  • Obaveštenje o pravima iz Zakona o zaštiti uzbunjivača
  • Izjava o mestu stanovanja
  • Izjava zaposlenog o verskim praznicima
  • Izjava zaposlenog o nameni korišćenja naknade za dolazak i odlazak sa rada

Autor: mast. ekon. Marko Šukara

Povezani propisi:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: