Reading Time: 2 minutes

Rashod obveznika iskazan u poslovnim knjigama po osnovu isplate naknada zaposlenima za dolazak i odlazak sa posla, priznaje se u poreskom bilansu, pod uslovom da su navedene isplate dokumentovane odgovarajućom računovodstvenom ispravom

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 011-00-00016/2016-04 od 7.6.2016. godine)

“Odredbom člana 7. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje i 112/2015 – dalje: Zakon) propisano je da se za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju rashodi u iznosima utvrđenim bilansom uspeha, u skladu sa MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, kao i propisima kojima se uređuje računovodstvo, osim rashoda, za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja.

Prema odredbi člana 7a tačka 1) Zakona, na teret rashoda u poreskom bilansu obveznika ne priznaju se troškovi koji se ne mogu dokumentovati.

U smislu propisa koji uređuju računovodstvo, računovodstvena isprava predstavlja pisani dokument ili elektronski zapis o nastaloj poslovnoj promeni, tako da se iz računovodstvene isprave nedvosmisleno može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene. Odgovorno lice potpisom, odnosno drugom identifikacionom oznakom potvrđuje da je računovodstvena isprava verodostojna (potpuna, istinita, računski tačna i da prikazuje poslovnu promenu).

Kako proizilazi iz sadržine podnetog dopisa, u poslovnim knjigama evidentira se rashod po osnovu isplate naknada zaposlenima za dolazak i odlazak sa posla, pri čemu se isplata vrši na osnovu spiska zaposlenih koji sadrži podatke o iznosu naknada koje se isplaćuju zaposlenima po navedenom osnovu.

U vezi pitanja verodostojnosti dokumenta koji predstavlja osnov za isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada zaposlenima, Ministarstvo finansija, Sektor za finansijski sistem dalo je Mišljenje broj: 011-00-2255/2015-16 od 17.9.2015. godine, kao i dopunu istog od 18.12.2015. godine u kojima se, između ostalog navodi i sledeće: “isplate naknada zaposlenima za dolazak i odlazak sa posla moraju biti dokumentovane verodostojnim računovodstvenim ispravama, bez obzira na to da li su u pitanju fakture, ugovori o radu ili neki drugi dokumenti (spisak zaposlenih koji sadrži sve podatke neophodne za isplatu), koji se u skladu sa Zakonom o računovodstvu i opštim aktom poslodavca mogu smatrati verodostojnim računovodstvenim ispravama”…

S tim u vezi, a imajući u vidu navedene zakonske odredbe, kao i Mišljenje Ministarstva finansija broj: 011-00-2255/2015-16, smatramo da se rashod koji je iskazan u poslovnim knjigama po osnovu isplate naknada zaposlenima za dolazak i odlazak sa posla, u slučaju kada su navedene isplate dokumentovane odgovarajućom računovodstvenom ispravom (npr. spisak zaposlenih), priznaje u poreskom bilansu.”

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: