Izmene i dopune Pravilnika o PDV-u i Pravilnika o fiskalnim računima

Ministar finansija doneo je:

 • PRAVILNIK o izmеnama i dopunama Pravilnika o porеzu na dodatu vrеdnost;
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumеnta i pojеdinostima ostalih еlеmеnata fiskalnog računa.

Oba pravilnika objavljena su u Službenom glasniku RS broj 49/22, od 21. aprila, a stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. 22. aprila 2022. godine.

Izmene i dopune Pravilnika o PDV-u

Izmene i dopune Pravilnika o PDV-u odnose se na:

 • propisivanje dodatnog izuzetka da se fiskalni račun ne smatra računom u skladu sa propisima o PDV-u – za promet dobara i usluga koji se vrši imaocu korporacijske kartice;
 • propisivanje posebnog pravila kada se smatra da je primljen račun za promet dobara i usluga koji je izvršen imaocu korporacijske kartice;
 • preciziranje u vezi poreskog oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona o PDV-u.

Dodata je tačka 2) u članu 198. stav 5. Pravilnika o PDV-u kojom je propisan izuzetak od opšteg pravila da se fiskalni račun smatra računom u skladu sa Zakonom o PDV-u, a koja glasi:

“Ako se promet dobara i usluga vrši imaocu korporacijske kartice, fiskalni račun za taj promet, koji se izdaje u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija, ne smatra se računom u smislu zakona.”

Dakle, obveznik PDV-a (izdavalac korporacijske kartice) za promet na malo izdaje račun u skladu sa propisima o PDV-u (obveznik može da izda račun u skladu sa članom 198. Pravilnika o PDV-u).

U novom stavu 8. člana 198. Pravilnika o PDV-u propisano je:

“Račun obveznika PDV za promet dobara i usluga izvršen imaocu korporacijske kartice u određenom periodu, za koji su u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija izdati fiskalni računi i fiskalni račun u kojem je naveden podatak „refundacija” za sve promete za koje je izdat račun u skladu sa zakonom, smatra se primljenim poslednjeg dana perioda na koji se taj račun odnosi.”

Dakle, bez obzira na datum izdavanja računa, primalac ima pravo na odbitak prethodnog poreza za poreski period na koji se taj račun odnosi uz ispunjenje opštih uslova iz člana 28. Zakona o PDV-u.

Dopune Pravilnika o fiskalnim računima i izmene tehničkog uputstva Poreske uprave

Dopune Pravilnika o fiskalnim računima odnose se na propisivanje posebnih pravila izdavanja fiskalnih računa kada se promet dobara i usluga vrši imaocima korporacijskih kartica.

Prema odredbama novog člana 2a Pravilnika o fiskalnim računima, kada se promet dobara i usluga na malo vrši imaocu instrumenta izdatog od strane obveznika fiskalizacije – isporučioca dobara, odnosno pružaoca usluga, koji služi za utvrđivanje novčanih obaveza primaoca dobara, odnosno usluga prema izdavaocu (u daljem tekstu: korporacijska kartica), obveznik fiskalizacije izdaje isključivo fiskalni račun za promet iz člana 2. stav 1. tačka 1) i stav 2. ovog pravilnika, nezavisno od toga da li je realizacija tog prometa prethodno naplaćena, ako su ispunjeni sledeći uslovi:

 • da su izdavalac i primalac korporacijske kartice zaključili pisani ugovor o korišćenju korporacijske kartice, kojim se uređuje korišćenje korporacijske kartice;
 • da je ugovorom iz tačke 1) ovog stava predviđeno da isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga utvrđuje novčanu obavezu primaoca za kalendarski mesec ili za kraći period u kalendarskom mesecu.

Očekuju se izmene Tehničkog uputstva Poreske uprave za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a i L-PFR-a.

Očekuje se da izmenama Tehničkog uputstva za ESIR i L-PFR bude uređen i način izdavanja fiskalnih računa u slučaju:

 • naplate (delimičnog) avansa i izdavanja računa za promet;
 • poništavanja (storniranja).

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: