Zamena zdravstvenih knjižica zdravstvenim karticama

Zakonom o zdravstvenom osiguranju predviđeno je uvođenje novih elektronskih isprava – kartica zdravstvenog osiguranja. Kartice treba da zamene zdravstvene knjižice koje su sada u upotrebi, i to najkasnije do 31.12.2016. godine.

Izdavanje novih zdravstvenih kartica odvijaće se tokom 2016. godine.

Detalje u vezi sa novim ispravama i postupku njihovog izdavanja uređuje Zakon o zdravstvenom osiguranju i Pravilnik o ispravi o zdravstvenom osiguranju i poseboj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite.

Izdavanje zdravstvenih kartica, odnosno zamena postojećih zdravstvenih knjižica, obavlja se u nadležnoj filijali/ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Procedura za izdavanje kartice slična je kao i za izdavanje zdravstvene knjižice.

Troškove izdavanja kartice treba da snosi svaki osiguranik (zaposleni) i oni iznose 400,00 dinara po zdravstvenoj kartici.

Zaposleni, dakle, snose troškove izdavanja zdravstvenih kartica za sebe i članove svoje porodice. Pravilnikom je predviđeno da troškove izdavanja kartica može da snosi i firma za svoje zaposlene. Međutim, kada poslodavac odluči da plati troškove izdavanja zdravstvenih kartica za svoje zaposlene i članove njihovih porodica, iznos koji uplati ima tretman zarade, te ga treba uvrstiti prilikom obračuna poreza i doprinosa u osnovicu.

Izdavanje kartica inicira se podnošenjem zahteva za izdavanje kartica zdravstvenog osiguranja matičnoj filijali Fonda za zdravstveno osiguranje.

Zahtev za izdavanje kartica podnosi ili osiguranik za sebe i članove svoje porodice ili to može da učini poslodavac za sve svoje zaposlene i članove njihovih porodica. Obrazac zahteva može se preuzeti sa sajta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Uz zahtev se podnosi spisak svih lica za koje se zahteva izrada zdravstvene kartice.

Na bazi podnetih podataka u filijali Fonda poslodavac dobija spisak sa podacima za sva lica za koja je predao zahtev. Potrebno je da sva lica sa spiska provere tačnost svojih ličnih podataka i da se nakon toga potpišu na spisak na predviđenom mestu.

Uz zahtev za izdavanje kartica podnosi se i dokaz o uplati takse.

Podaci za uplatu takse od strane pravnog lica za svoje zaposlene

Uplatu treba izvršiti na račun br. 840-742362843-74.

Uplatilac: Naziv i sedište pravnog lica

Svrha uplate: Troškovi za izdavanje kartice zdravstvenog osiguranja

Primalac: Republički fond za zdravstveno osiguranje

Pravno lice (poslodavac) koji vrši uplatu za izdavanje zdravstvenih kartica za zaposlene i članove porodica, kontrolni broj izračunava na osnovu šifre opštine sedišta pravnog lica i PIB-a pravnog lica. Uz dokaz o uplati, ovlašćeno lice dostavlja i spisak zaposlenih i članova porodice za koje je izvršena uplata za izdavanje kartice zdravstvenog osiguranja.

Pravno lice (poslodavac) čiji su zaposleni zdravstveno osigurani na području drugih filijala (van sedišta poslodavca), kontrolni broj izračunava na osnovu šifre opštine matične filijale u kojoj je prijavljeno osigurano lice i PIB-a poslodavca. Ovako uplaćuje poslodavac čije je sedište u Beogradu za zaposlenog čije je prebivalište na primer Sremska Mitrovica.

Uz dokaz o uplati, ovlašćeno lice dostavlja i spisak zaposlenih i članova porodice za koje je izvršena uplata za izdavanje kartice zdravstvenog osiguranja.

Ukoliko osiguranik poseduje zdravstvenu knjižicu, ista će mu važiti dok mu se ne uruči nova kartica zdravstveog osiguranja.

Izvor: mojafirma.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: