Zakonski rok za dostavlјanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023. godinu ističe 1. aprila 2024. godine

Obaveštavamo korisnike da 1. aprila 2024. godine ističe zakonski rok za dostavlјanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023. godinu za obveznike koji imaju poslovnu godinu jednaku kalendarskoj godini. S obzirom da je zakonom propisan 31. mart kao zakonski rok za dostavlјanje ovog izveštaja, a da taj datum ove godine pada u neradni dan, rok se pomera na ponedelјak, 1. april, u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

Tokom vikenda i u ponedelјak, 1. aprila, do ponoći, a kada ističe rok, Agencija će organizovati dežurstva zaposlenih. Radi rešavanja spornih situacija, obveznici se mogu obratiti na sledeće elektronske adrese:

  • obveznicifi@apr.gov.rs – za ažuriranje statusnih podataka ili podataka o zakonskom zastupniku
  • sd@apr.gov.rs – za rešavanje pitanja u vezi sa pristupom posebnom informacionom sistemu ili potpisivanjem i
  • finizvestaji@apr.gov.rs – za dodatna pitanja i objašnjenja u vezi sa dostavlјanjem izveštaja koja nisu dostupna na internet stranici i u korisničkim uputstvima za sastavlјanje i dostavlјanje izveštaja.

Zaklјučno sa 28. martom, više od 214.000 pravnih lica i preduzetnika je ispunilo obavezu propisanu Zakonom o računovodstvu i dostavilo svoje finansijske izveštaje Agenciji. To je za oko 24.000 izveštaja više od ukupnog broja izveštaja koji su bili podneti na isti dan prošle godine. Očekuje se da do isteka zakonskog roka bude predato još oko 70.000 izveštaja.

Sve relevantne informacije, odnosno instrukcije u vezi sa dostavlјanjem redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023. godinu, objavlјene su na internet stranici Agencije, u okviru Registra finansijskih izveštaja.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: