Zakon o ravnopravnosti polova – obaveze poslodavca

Zakon o ravnopravnosti polova obavezuje poslodavca da u svom preduzeću zasigura ravnopravan tretman polova tako što će stvoriti jednake mogućnosti za ostvarivanje prava zaposlenih iz radnog odnosa i po osnovu rada i preduzeti sve mere za otklanjanje diskriminacije zasnovane na polu i rodu.

Zakon definiše ravnopravnost polova kao ravnopravno učešće žena i muškaraca u svim oblastima javnog i privatnog sektora, u skladu sa opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, potvrđenim međunarodnim ugovorima, Ustavom Republike Srbije i zakonima, i svi su dužni da je poštuju.

Poslodavac je dužan da vodi evidenciju o polnoj strukturi zaposlenih u skladu sa zakonom kojim se uređuju evidencije u oblasti rada i da podatke iz tih evidencija da na uvid inspekciji rada i organu nadležnom za ravnopravnost polova, a na način i u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Poslodavac koji ima u radnom odnosu više od 50 zaposlenih na neodređeno vreme dužan je da:

 • usvoji plan mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova za svaku kalendarsku godinu, najkasnije do 31. januara;
 • da sačini godišnji izveštaj o sprovođenju plana mera najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Sadržaj i način dostavljanja plana mera i izveštaja je propisan Pravilnikom o sadržaju i načinu dostavljanja plana mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova i godišnjeg izveštaja o njegovom sprovođenju.

Plan mera sadrži sledeće podatke:

 1. naziv, sedište, poreski identifikacioni broj (PIB), broj i datum rešenja o upisu u Registar privrednih subjekata, matični broj i šifru delatnosti poslodavca;
 2. ukupan broj zaposlenih, razvrstan po polnoj strukturi;
 3. ukupan broj rukovodećih radnih mesta i izvršilačkih radnih mesta, u skladu sa opštim aktom poslodavca, prema polnoj strukturi zaposlenih;
 4. broj istovetnih radnih mesta, prema opštem aktu poslodavca, sa različitom neto zaradom koja se isplaćuje zaposlenom za puno radno vreme, prema polnoj strukturi;
 5. ukupan broj zaposlenih upućenih na stručno usavršavanje ili obuku za izveštajni period, prema polnoj strukturi zaposlenih;
 6. ukupan broj primljenih i otpuštenih zaposlenih u izveštajnom periodu, prema polnoj strukturi zaposlenih;
 7. broj žena na porodiljskom odsustvu, kao i vraćenih na rad, za izveštajni period;
 8. broj radnih mesta, prema opštem aktu, za koja postoji opravdana potreba pravljenja razlika po polu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad;
 9. merama i procedurama koje su omogućile ili će omogućiti otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova zaposlenih.

Izveštaj sadrži sledeće podatke:

 1. procedure koje su sprovedene i mere koje su preduzete kod poslodavca tokom izveštajnog perioda radi otklanjanja ili ublažavanja neravnomerne zastupljenosti polova zaposlenih;
 2. podatke o promenama u polnoj strukturi zaposlenih u prethodnoj kalendarskoj godini;
 3. podatke o promenama u broju rukovodećih i izvršilačkih radnih mesta, u skladu sa opštim aktom poslodavca, prema polnoj strukturi zaposlenih;
 4. podatke o promenama u broju istovetnih radnih mesta, prema opštem aktu poslodavca, sa različitom neto zaradom koja se isplaćuje zaposlenom za puno radno vreme, prema polnoj strukturi zaposlenih;
 5. podatke o promenama u ukupnom broju zaposlenih upućenih na stručno usavršavanje ili obuku, prema polnoj strukturi zaposlenih;
 6. podatke o promenama u broju radnih mesta, prema opštem aktu poslodavca, za koja postoji opravdana potreba pravljenja razlika po polu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

Plan mera iz prethodne godine dostavlja se ministarstvu nadležnom za poslove ravnopravnosti plova zajedno sa Izveštajem o njegovom sprovođenju, najkasnije do 31. marta tekuće godine.

Plan mera i Izveštaj dostavljaju se, po pravilu, u pismenom obliku, a ako je poslodavac obezbedio potrebne tehničke uslove, Plan mera i Izveštaj mogu se dostaviti Ministarstvu i u elektronskoj formi.

Plan mera i Izveštaj za 2020. godinu dostavljaju se Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog najkasnije do 31. marta 2021. godine, na adresu Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd 11070, ili putem imejla na biljana.stojkovic@minljmpdd.gov.rs.

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: