Uz elektronski račun u PDF formatu imamo pravo na odbitak prethodnog PDV-a

Ako obveznik PDV poseduje račun prethodnog učesnika u prometu − obveznika PDV koji mu je dostavljen elektronskom poštom, u PDF formatu, obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza, ako su ispunjeni ostali uslovi za ostvarivanje ovog prava propisani Zakonom o PDV.


(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-149/2016-04 od 12.12.2016. god.)

“U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04−ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14− dr. zakon, 142/14 i 83/15, u daljem tekstu: Zakon o PDV), obveznik PDV ima pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu dobara i usluga, odnosno PDV plaćen prilikom uvoza dobra, odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje propisanih uslova − da poseduje propisanu dokumentaciju (račun ili drugi dokument koji služi kao račun izdat u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje potrošnje PDV, odnosno dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan prethodni porez i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza), kao i da predmetna dobra i usluge koristi ili da će ih koristiti za obavljanje delatnosti u okviru koje vrši promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza (za promet koji je oporeziv PDV, promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza ili za promet koji se smatra izvršenim u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici Srbiji).

Računom na osnovu kojeg obveznik PDV može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza iz člana 28. stav 2. tačka 1) Zakona o PDV smatra se i elektronski dokument sačinjen u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu („Sl. glasnik RS“, br. 51/09), ako sadrži podatke propisane Zakonom o PDV i Pravilnikom o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Sl. glasnik RS“, br. 123/12 i 86/15). S tim u vezi, ako obveznik PDV poseduje račun prethodnog učesnika u prometu − obveznika PDV koji mu je dostavljen elektronskom poštom, u PDF formatu, obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza, ako su ispunjeni ostali uslovi za ostvarivanje ovog prava propisani Zakonom o PDV.

***

Saglasno odredbi člana 27. Zakona o PDV, prethodni porez je iznos PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno plaćen pri uvozu dobara, a koji obveznik može da odbije od PDV koji duguje.

Prema odredbama člana. 28. stav 1. Zakona o PDV, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata (u daljem tekstu: objekti za vršenje delatnosti), odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:
1) koji je oporeziv PDV;
2) za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;
3) koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza, saglasno odredbama člana 28. stav 2. Zakona o PDV, obveznik može da ostvari ako poseduje:
1) račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom;
2) dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan PDV i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza.

Odredbama stava 3. istog člana Zakona o PDV propisano je da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:
1) obračunati i iskazani PDVza promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;
2) PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1−3. ovog člana (stav 4. istog člana Zakona o PDV). Prema odredbi člana 42. stav 1. Zakona o PDV, obveznik je dužan da izda račun za svaki promet dobara i usluga. Račun, u skladu sa stavom 4. istog člana Zakona, naročito sadrži sledeće podatke:
1) naziv, adresu i PIB obveznika − izdavaoca računa;
2) mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
3) naziv, adresu i PIB obveznika − primaoca računa;
4) vrstu i količinu isporučenih dobara ili vrstu i obim usluga;
5) datumprometa dobara i usluga i visinu avansnih plaćanja;
6) iznos osnovice;
7) poresku stopu koja se primenjuje;
8) iznos PDV koji je obračunat na osnovicu;
9) napomenu o odredbi ovog zakona na osnovu koje nije obračunat PDV;
10) napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate.

Prema odredbi člana 2. Zakona o elektronskom dokumentu, elektronski dokument jeste skup podataka sastavljen od slova, brojeva, simbola, grafičkih, zvučnih i video zapisa sadržanih u podnesku, pismenu, rešenju, ispravi ili bilo kom drugom aktu koji sačine pravna i fizička lica ili organi vlasti radi korišćenja u pravnom prometu ili u upravnom, sudskom ili drugom postupku pred organima vlasti, ako je elektronski izrađen, digitalizovan, poslat, primljen, sačuvan ili arhiviran na elektronskom, magnetnom, optičkom ili drugom mediju.

Saglasno odredbi člana 3. alineja prva Zakona o elektronskom dokumentu, digitalizacija je prenošenje dokumenata iz drugih oblika u elektronski oblik. Prema članu 5. stav 1. Zakona o elektronskom dokumentu, elektronski dokument izrađuje se primenom bilo koje dostupne i upotrebljive informaciono-komunikacione tehnologije, ako zakonom nije drugačije određeno.

Elektronski dokument koji je izvorno nastao u elektronskom obliku smatra se originalom (član 5. stav 3. Zakona o elektronskom dokumentu). Elektronski dokument koji je nastao digitalizacijom izvornog dokumenta čija forma nije elektronska, smatra se kopijom izvornog dokumenta (član 5. stav 4. Zakona o elektronskom dokumentu).

U skladu sa stavom 5. istog člana Zakona o elektronskom dokumentu, elektronski dokument iz stava 4. ovog člana ima istu pravnu snagu kao i izvorni dokument, ako je:
1) digitalizaciju obavio organ vlasti u vršenju svojih nadležnosti i ovlašćenja, odnosno pravno lice ili preduzetnik u obavljanju svojih delatnosti;
2) istovetnost sa izvornim dokumentom kvalifikovanim elektronskim potpisom potvrdilo ovlašćeno lice organa vlasti, odnosno ovlašćeno lice pravnog lica ili preduzetnik.”

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: