Unapređen sistem paušalnog oporezivanja

Sistem paušalnog oporezivanja u Srbiji

Paušalno oporezivanje je sistem oporezivanja pretpostavljenog prihoda i dostupan je samo preduzetnicima.

Preduzetnici-paušalci su razvrstani u grupe u zavisnosti od pretežne delatnosti koju obavljaju.

Pretežna delatnost je delatnost koja je kao takva registrovana u registru privrednih subjekata, ili delatnost od čijeg obavljanja je u poreskom periodu preduzetnik paušalac ostvario viši iznos prihoda u odnosu na registrovanu pretežnu delatnost.

Šifre delatnosti za koje se priznaje pravo na paušalno oporezivanje možete naći na portalu Poreske uprave.

Detaljnije informacije o sistemu paušalnog oporezivanja saznajte na:

  • elektronskoj adresi www.purs.gov.rs;
  • pozivanjem Kontakt centra Poreske uprave – 011 331 01 11;
  • ili u 37 filijala Poreske uprave u Srbiji, na jedinstvenom poreskom mestu.

Procedura utvrđivanja poreskih obaveza

Novoosnovani paušalci

1. Ako se registruju preko APR-a

Prilikom registracije privrednog subjekta u Agenciji za privredne registre, preduzetnik podnosi jedinstvenu registracionu prijavu koja obuhvata i prijavu za paušalno oporezivanje.

U roku od 48 sati od dana registracije privrednog subjekta u APR-u, preduzetnik dobija rešenje o utvrđenoj poreskoj obavezi posredstvom portala Poreske uprave ePorezi.

2. Ako se ne registruju preko APR-a (advokati)

U roku od 5 dana od registracije, preduzetnik je dužan da preko portala Poreske uprave ePorezi podnese zahtev za paušalno oporezivanje, a u roku od 15 dana i poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Postojeći obveznici paušalci

1. Ako je došlo do promene elemenata od značaja za oporezivanje

Početkom januara Poreska uprava donosi i dostavlja rešenje o utvrđenoj obavezi za porez i doprinose za tekuću poslovnu godinu u elektronskom obliku.

2. Ako nije došlo do promene elemenata od značaja za oporezivanje

Preduzetnik je dužan da podnese poresku prijavu za utvrđivanje obaveze do 31. januara naredne poslovne godine u odnosu na godinu u kojoj je došlo do promene elemenata od značaja za oporezivanje, npr. šifre delatnosti.

Rešenje o utvrđenoj obavezi se svim kategorijama dostavlja elektronski, u poresko sanduče na portalu ePorezi!

Unapređen sistem paušalnog oporezivanja od 01.01.2020.

Pojednostavljena procedura obračuna paušalnog poreza i doprinosa!

Kalkulator paušalnog poreza i doprinosa

Sami možete izračunati iznos mesečnog paušalnog poreza i doprinosa unosom parametara na Kalkulatoru koji je dostupan svima na portalu Poreske uprave.

Poresko sanduče

Poresko sanduče dostupno je na portalu Poreske uprave ePorezi i služi za dostavljanje rešenja o utvrđenoj visini poreza i doprinosa. Datumom uručenja rešenja smatra se dan dostavljanja i poresko sanduče.

Pristup poreskom sandučetu

Za pristup portalu ePorezi i poreskom sandučetu neophodan je kvalifikovani elektronski sertifikat!

Poreski obveznik može da pristupi poreskom sandučetu samostalno ili preko drugog lica (knjigovođa ili druga osoba), koje je dužan da ovlasti.

Kvalifikovani elektronski sertifikat izdaju ovlašćena sertifikaciona tela, na čijim veb sajtovima možete pronaći informacije o njihovoj nabavci i korišćenju:

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda se određuje u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, ostvarenu u:

  • Republici – za 15 delatnosti naznačenih u Uredbi o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
  • Gradu ili opštini u kojoj je registrovan preduzetnik – za ostale delatnosti

Obračun visine paušalnog prihoda

Prosečna mesečna zarada
×
Broj zaposlenih
×
Koeficijent delatnosti
÷
Broj stanovnika

*Na osnovu poslednjih objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Ukoliko prestanu razlozi za paušalno oporezivanje, Poreska uprava će rešenjem naložiti obvezniku vođenje poslovnih knjiga od polovine tekuće godine ili od početka naredne godine.

Ukoliko preduzetniku-paušalcu prestane pravo na paušalno oporezivanje po osnovu registrovanja u sistem PDV-a, dužan je da počne da vodi poslovne knjige najkasnije od dana kada postane obveznik PDV-a, bez potrebe da bude obavešten o obavezi vođenja poslovnih knjiga od strane Poreske uprave.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: