Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Izraelom

Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak (dalje: Ugovor) stupio je na snagu 25. oktobra 2019. godine.

Podsećamo, da je Ugovor potpisan u Beogradu, 22. novembra 2018. godine.

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak (“Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 2/2019), kao i tekst Ugovora, objavljeni su 18. februara 2019. godine.

Ugovor počinje da se primenjuje od 1. januara 2020. godine.

S tim u vezi, maksimalne stope poreza po odbitku na dividende, kamatu i autorske naknade predviđene u Ugovoru (koje država izvora – npr. Republika Srbija, može da primeni prilikom njihove isplate) su:

Dividende:

  1. 5 odsto bruto iznosa dividendi ako je stvarni vlasnik kompanija (izuzimajući partnerstvo) koja, u toku perioda od 365 dana koji uključuje dan isplate dividendi, neposredno ima najmanje 25 odsto kapitala kompanije koja isplaćuje dividende;
  2. 15 odsto bruto iznosa dividendi u svim drugim slučajevima.

Kamata:

10 odsto od bruto iznosa kamate

Napomena: Kao izuzetak od navedenog, kamata koja nastaje u Republici Srbiji a isplaćuje se rezidentu Izraela oporezuje se samo u Izraelu, ako je ako je stvarni vlasnik kamate vlada druge države ugovornice (Izrael), njena politička jedinica, jedinica lokalne samouprave ili Centralna ili Narodna banka – i, obrnuto.

Autorske naknade:

  1. 5 odsto bruto iznosa autorskih naknada (za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, uključujući bioskopske filmove i filmove ili trake za televiziju ili radio); i
  2. 10 odsto bruto iznosa autorskih naknada (za korišćenje ili za pravo korišćenja patenta, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka ili za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme ili za obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva – stručna znanja).

Izvor: paragraf.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: