Svi preduzetnici za 2020. godinu sastavljaju samo Bilans stanja i Bilans uspeha

Zbog neprecizno uređenih prelaznih rešenja u novom Zakonu o računovodstvu, jedno od spornih pitanja koje se nametnulo odnosi se na obim finansijskog izveštaja koji sastavljaju preduzetnici koji su za 2020. godinu (na osnovu godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu) razvrstani u kategoriju malih, srednjih ili velikih, što podrazumeva da su primenjivali MSFI ili MSFI za MSP.

Prema podacima koje smo dobili od Agencije za privredne registre (u nastavku: Agencija), među preduzetnicima je sledeće stanje u pogledu razvrstavanja za 2020. godinu:

  • 2 velika;
  • 15 srednjih;
  • 1.194 mala (svi ostali su mikro).

Prema članu 65. novog Zakona o računovodstvu, danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi (stari) Zakon o računovodstvu, osim odredaba člana 2. tač. 7)–9), čl. 33–38, čl. 40. i 41. tog zakona koje prestaju da važe 30. decembra 2021. godine. Prema odredbi iz člana 2. tačka 9) starog Zakona o računovodstvu, koja je još uvek u primeni, redovan godišnji finansijski izveštaj mikro pravnih lica i preduzetnika, obuhvata Bilans stanja i Bilans uspeha. Ova odredba je tako propisana (preduzetnici su zasebno navedeni), jer je starim Zakonom o računovodstvu bilo propisano da se preduzetnici ne razvrstavaju. U tom smislu, preduzetnici bi trebalo da imaju obavezu da u okviru godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu predaju (samo) Bilans stanja i Bilans uspeha, nezavisno od veličine u koju su razvrstani. To je inicijalno i bio (ne)zvaničan stav Ministarstva finansija (MF).

Međutim, Agencija je u svom sistemu predvidela da navedeni preduzetnici dostavljaju kompletan set finansijskog izveštaja, pa se nametnulo pitanje da li će takav pristup biti prihvaćen i kao zvaničan stav MF.

Epilog je da je MF izdalo mišljenje kojim je, sada kao zvaničan stav koji će morati da primeni i Agencija, opredeljeno da svi preduzetnici, nezavisno od veličine i regulative koju primenjuju, u okviru godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu sastavljaju i dostavljaju samo Bilans stanja i Bilans uspeha, bez obaveze da dostavljaju ostale obrasce finansijskog izveštaja.

Mišljenje Ministarstva finansija

broj 011-00-00100/2021-16 od 3. 2. 2021.

“Imajući u vidu gore navedeno, mišljenja smo da se na sastavljanje i dostavljanje Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) obima (seta) finansijskih izveštaja za preduzetnike za 2020. godinu, primenjuje pomenuta odredba člana 2. tačka 9) starog Zakona o računovodstvu (“Službeni glasnik RS”, br. 62/13 i 30/18), kojom je definisano da svi preduzetnici (nezavisno od veličine u koju su razvrstani na bazi podataka iz finansijskih izveštaja za 2019. godinu) sastavljaju i dostavljaju isključivo Bilans stanja i Bilans uspeha. Nezavisno od toga, za potrebe dostavljanja izveštaja za statističke i druge potrebe, preduzetnici (kao uostalom i sva pravna lica) svakako sastavljaju i dostavljaju pored Bilansa stanja i Bilansa uspeha i Statistički izveštaj i to najkasnije do kraja februara 2021. godine.

Ovim putem takođe napominjemo da je rok za predaju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu za pravna lica i preduzetnike, radi javnog objavljivanja, 30. jun 2021. godine, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno. Samim tim, neophodno je da se u okviru Posebnog informacionog sistema Agencije blagovremeno (nakon isteka roka za podnošenje izveštaja za statističke i druge potrebe) obezbede svi tehnički preduslovi kako bi svi preduzetnici nesmetano mogli da pristupe sistemu i podnesu finansijske izveštaje (Bilans stanja i Bilans uspeha) za 2020. godinu u zakonskom roku.

Na kraju, saglasno članu 64. stav 2. Zakona, počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine, preduzetnici koji se budu prethodno razvrstali u mala pravna lica biće u obavezi da pored Bilansa stanja i Bilansa uspeha sastavljaju i dostavljaju Agenciji i Napomene uz finansijske izveštaje, dok će oni preduzetnici koji budu prethodno razvrstani u kategoriju srednjih i velikih pravnih lica imati obavezu sastavljanja i dostavljanja kompletnog seta finansijskih izveštaja (pored pomenutih izveštaja obuhvata i Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu i Izveštaj o tokovima gotovine).”

Izvor: pktatic.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: