Subvencije za podršku rada ugostiteljske i turističke privrede

Na sednici održanoj 4. decembra 2020. godine, Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti Covid-19 izazvane virusom SARS-COV-2 (u nastavku: Uredba), koja je objavljena u Službenom glasniku RS broj 146/20, od 4. decembra. Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. 5. decembra 2020. godine.

Uredbom se utvrđuje Program rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u nastavku: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Prema saopštenju Vlade, imajući u vidu da turizam predstavlja izuzetno važnu granu nacionalne ekonomije i ima značajan doprinos u ukupnom bruto domaćem proizvodu, Vlada Srbije izdvojila je 1.980.000.000 dinara (nešto manje od 17 miliona evra) kao meru podrške opstanku i razvoju ove grane privrede. Ovim sredstvima u narednih deset dana biće isplaćena još jedna minimalna zarada za zaposlene u ugostiteljstvu, hotelijerstvu, turističkim i rent-a-kar agencijama.

U nastavku navodimo najvažnije iz Programa.

1. Bespovratna isplata sredstava

Sredstva utvrđena Programom dodeljuju se bespovratno. Isplatu sredstava privrednim subjektima vršiće ministarstvo nadležno za poslove turizma (u nastavku: Ministarstvo turizma).

Sredstva se dodeljuju u visini od 30.367,00 dinara po svakom zaposlenom za koga je privredni subjekt isplatio zaradu za mesec oktobar 2020. godine i podneo odgovarajuću poresku prijavu.

Odobrena sredstva subvencija uplaćivaće se korisnicima na posebne namenske dinarske račune koje će Ministarstvo finansija – Uprava za trezor otvoriti za ove potrebe. Nakon otvaranja posebnih namenskih dinarskih računa, Uprava za trezor dostaviće Ministarstvu turizma Spisak privrednih subjekata dopunjen brojevima tih računa radi uplate sredstava korisnicima.

2. Privredni subjekti koji imaju pravo na korišćenje bespovratnih sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti u privatnom sektoru – svi privredni subjekti koji nisu obuhvaćeni Pravilnikom o Spisku korisnika javnih sredstava (Službeni glasnik RS, broj 93/19 – u nastavku: privredni subjekti), i to:

 • rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;
 • rezidentni preduzetnici u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana;
 • ogranci i predstavništva stranih pravnih lica.

Pravo na bespovratna sredstva mogu da ostvare privredni subjekti koji su u Agenciji za privredne registre, kao pretežnu delatnost, registrovali:

 • 5610 – Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
 • 5621 – Ketering
 • 5629 – Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
 • 5630 – Usluge pripremanja i usluživanja pića
 • 5510 – Hoteli i sličan smeštaj
 • 5520 – Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
 • 5530 – Delatnosti kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
 • 5590 – Ostali smeštaj
 • 7911 – Delatnost putničkih agencija
 • 7912 – Delatnost tur-operatora
 • 7990 – Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane sa njima
 • 7711 – Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

Poreska uprava sačiniće Spisak privrednih subjekata koji su, kao pretežnu delatnost, registrovali jednu od navedenih delatnosti, koji sadrži podatke o njihovom PIB-u i MB, nazivu i adresi (ulica i broj, mesto i poštanski broj), kao i podatke o broju zaposlenih za koje su privredni subjekti isplatili zaradu za mesec oktobar 2020. godine i podneli odgovarajuću poresku prijavu (u daljem tekstu: Spisak). Spisak će se objaviti na internet stranicama Ministarstva finansija – Poreske uprave i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Privredni subjekt prihvata prava i obaveze iz Programa korišćenjem sredstava sa posebnog namenskog računa na koji će biti uplaćena sredstva po Programu.

Dakle, nije predviđena posebna prijava, već će uplata sredstava biti izvršena na osnovu Spiska, a samim činom korišćenja tih sredstava sa namenskog računa privredni subjekt prihvata subvenciju, ali i obavezu u pogledu nesmanjivanja broja zaposlenih i namenskog korišćenja uplaćenih sredstava.

3. Isplata i korišćenje bespovratnih sredstava

Isplata bespovratnih sredstava izvršiće se na posebne namenske dinarske račune privrednih subjekata navedenih u Spisku.

Privredni subjekti sa Spiska biće obavešteni o otvaranju namenskih dinarskih računa dostavljanjem obaveštenja u elektronsko poresko sanduče na portalu ePorezi.

Privredni subjekt isplaćena sredstva može iskoristi zaključno 15. februara 2021. godine, nakon čega će namenski računi biti zatvoreni a neiskorišćena sredstva biti preneta u budžet Republike Srbije.

4. Gubitak prava na subvenciju u slučaju smanjivanja broja zaposlenih ili nenamenskog korišćenja sredstava

Privredni subjekt gubi pravo na korišćenje subvencije u dva slučaja:

 • ukoliko smanji broj zaposlenih za više od 10% u periodu od dana stupanja na snagu ove uredbe (5. decembar 2020) zaključno sa 31. januarom 2021. godine, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 5. decembra 2020. godine za period koji se završava od toga dana do 31. januara 2021. godine, odnosno
 • ukoliko dodeljena bespovratna sredstva do 31. januara 2021. godine u potpunosti ili delimično ne iskoristi isključivo za zarade zaposlenih.

Proveru ovog uslova za dodelu sredstava vršiće Ministarstvo finansija, o čemu će, u slučaju neispunjenja, obavestiti Ministarstvo turizma, koje će, zahtevati povraćaj odobrenih bespovratnih sredstava od privrednog subjekta.

Ukoliko se utvrdi da je privredni subjekt smanjio broj zaposlenih više od dozvoljenog broja ili da je nenamenski koristio dodeljena bespovratna sredstva, privredni subjekt je dužan da, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva Ministarstva izvrši povraćaj iskorišćenih subvencija sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza, počev od dana kada je iskoristio sredstva do dana kada vrši povraćaj.

4.1. Privredni subjekti u poteškoćama

Programom je definisano da veliki privredni subjekti koji su u stečaju ili u postupku likvidacije, odnosno privredni subjekti koji su se nalazili u teškoćama pre 31. decembra 2019. godine, dužni su da izvrše povraćaj odobrenih sredstava. Dakle, pretpostavka je da će subvencija i tim subjektima (ako su na Spisku) biti izvršena po automatizmu, ali takvi subjekti su dužni da uplaćena sredstva vrate (verovatno na račun sa kojeg je uplata izvršena), mada nije precizirano u kom roku.

Da je neki privredni subjekt u stečaju ili u postupku likvidacije javno je dostupan podatak i lako je utvrditi, ali nije jasno koji su to privredni subjekti “koji su se nalazili u teškoćama”?

Izvor: pktatic.rs

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: