Sistem elektronskih faktura: Pitanja i odgovori

1. Kako se tretiraju fakture za Kosovo? Da li se i one izdaju preko SEF-a?

Odgovor: Zavisi od vrste transakcije i mesta prometa. Molimo Vas da postupate u skladu sa Zakonom o PDV-u.

2. Imamo ugovor sa dobavljačem (domaćim ili stranim licem) i znamo da se promet desio, ali faktura dobavljača nije stigla. U tom slučaju evidentiramo procenu, s obzirom na to da je Telekom poreski dužnik za taj promet, te se nametnulo pitanje koji “tip dokumenta” od ponuđenih u padajućem meniju izabrati (faktura, avansni račun, knjižno odobrenje ili knjižno zaduženje)?

Odgovor: Ukoliko je promet izvršen, a nije izvršeno plaćanje, treba izabrati dokument faktura.

3. U CRF i SEF-u nije moguće izvršiti storniranje plaćene fakture, a propisi o PDV to nalažu (član 44. Zakona o PDV). Kako prevazići manjkavost i nemogućnost izdavanja storno i nove korigovane fakture za inicijalni račun koji je pogrešan a plaćen?

Odgovor: U sistemu nije moguće vršiti promenu statusa plaćene fakture.

4. Ako ispostavimo e-fakturu u jednom obračunskom periodu, npr. 10/22, kupcu u slobodnoj carinskoj zoni oslobođenu od PDV-a po čl. 24 stav 1 tačka 5, a roba je istupila iz zone sa overom istupa u drugom periodu, npr. 11/22, da li smo tada u obavezi da obračunamo PDV?

Odgovor: Pitanje se ne odnosi na primenu Zakona o elektronskom fakturisanju. Zakon o elektronskom fakturisanju se ne uređuje obaveze vezane za obračun PDV, već samo obavezu evidencije PDV. U navedenom slučaju se primenjuju propisi o PDV na način kao i pre donošenja propisa o elektronskom fakturisanju.

5. Koji datum obračuna PDV-a da izaberem prilikom izdavanja računa korisnicima javnih sredstava? Ja sam paušalni preduzetnik koji nije u sistemu PDV-a.

Odgovor: Lice koje nije obveznik PDV ne može obračunavati PDV na fakturi koju izdate, pa time ni birati način obračuna PDV. Za izdavanje fakture se koristi poreska kategorije SS (posebni postupci oporezivanja) i odgovarajući osnov iz Zakona o PDV.

6. Da li preduzetnik koji nije u sistemu PDV-a i paušalac koji nije u obavezi da se registruje na SEF, ali koji prima fakture od objedinjene naplate, distribucije i ostalih javnih ustanova i koji su ga zbog slanja faktura registrovali na SEF je u obavezi da postane dobrovoljni korisnik SEF-a da mora zbog toga da šalje elektronske fakture?

Odgovor: Ukoliko je izvršena registracije u sistemu i primljene fakture, korisnik automatski postaje dobrovoljni korisnik sistema i dužan je da isti koristi za prijem i slanje faktura najmanje do kraja naredne godine.

7. Da li smo u obavezi da izdamo e-fakturu klijentu koji nije obveznik PDV-a, na primer, paušalcu?

Odgovor: Paušalci koji nisu obveznici PDV nisu obveznici primene Zakona o elektronskom fakturisanju. Ovi subjekti mogu biti dobrovoljni korisnici sistema ukoliko posluju sa korisnicima javnih sredstava čije fakture se moraju registrovati u CRF. Te fakture se moraju izdati kroz SEF zbog registracije u CRF i pre 01.01.2023. godine, tj. od 01.05.2022. godine.

8. Da li preduzetnik paušalac koji je ove godine izdao elektronsku fakturu javnom sektoru postaje dobrovoljni korisnik SEF-a i da li mora ove i sledeće godine svima koji nisu javni sektor da šalje elektronske fakture?

Odgovor: Da. Izdavanjem prve fakture korisnik sistema je postao dobrovoljni korisnik i dužan je da do kraja 2023. godine prima i izdaje fakture putem SEF-a i vrši evidenciju PDV.

9. Da li je moguće u SEF-u izdati konačnu fakturu po osnovu konačne situacije za izvedene građevinske radove (presuda suda) ako postoje avansi, odnosno avansni računi za pomenute radove iz perioda kada je PDV stopa bila 18%. Na koji način se pozvati na te avansne račune. Da li opcija datuma njegovog izdavanja omogućuje unos osnovice i PDV od 18%?

Odgovor: Nije moguće iskazivanje različitih poreskih stopa na konačnom računu u odnosu na poreske stope koje su iskazane u avansnom računu.

10. Situacija kada ispostavimo elektronsku fakturu a kupac je ne prihvati u roku od 15+5 dana. Ako je nije prihvatio ne možemo da kreiramo ni knjižno zaduženje/odobrenje. Da li u ovom slučaju odustajemo/brišemo ovakvu fakturu ili je storniramo i izdajemo novu? Ako je otkažemo jer je kupac nije pogledao, tj. prihvatio, može li nova “ispravna” faktura da nosi isti broj, stornirana, razumljivo, ne može.

Odgovor: Ukoliko kupac ne prihvati fakturu u roku od 15+5 dana, sistem će automatski odbiti fakturu (pretpostavka je da je reč o subjektu privatnog sektora). Nakon toga, izdavalac fakture može jedino da stornira fakturu. Ukoliko se izvrši storniranje, nova faktura mora imati novi broj. Ukoliko se izvrši otkazivanje fakture, pre isteka roka 15+5 dana i pre nego što je sistem automatski odbije, nova faktura može imati isti broj kao i otkazana faktura i neće nositi oznaku “duplikat”.

11. Dobili smo presudu po kojoj naš klijent treba da nam vrati novčana sredstva koja je primio na ime izvođenja građevinskih radova. U periodu kada je stopa bila 18% izvršli smo plaćanje i od klijenta dobili uredan avansni račun. Prijavu smo uredno podneli, tada u papirnoj formi. Ove godine dobili smo presudu suda u našu korist, dakle, klijent treba da nam vrati sredstva. Klijenta smo blokirali, već neko vreme je u blokadi, dakle, nije vratio novac ni dodeljene troškove po presudi. Nadamo se da ćemo sredstva naplatiti u 2023. godini, a to znači kada SEF bude obavezan za sve. Kako sprovesti ispravku PDV za vraćena sredstva? Kako da evidentiramo i mi i oni korekciju PDV za vraćene avanse sa stopom 18%?

Odgovor: Ispravka PDV i povraćaj sredstava se ne vrše u SEF. Subjekti u prometu primenjuju odredbe Zakona o PDV.

12. Mi smo mikro pravno lice koje nije u sistemu PDV-a. Kupcu naših usluga iz javnog sektora šaljemo od 01.05.2022. elektronske fakture. I pored truda da se informišemo o svemu na ovu temu, ostalo je nejasno da li smo u obavezi da od 01.01.2023. šaljemo elektronske fakture i svim ostalim privrednim subjektima, u našem slučaju privatnim ili se naša obaveza završava slanjem samo privrednim subjektima javnog sektora.

Odgovor: Trenutkom prijave na sistem elektronskih faktura registrovani subjekt koji nije subjekt javnog / privatnog sektora u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju postaje dobrovoljni korisnik sistema. Članom 2. zakona propisano je da se na dobrovoljne korisnike sistema shodno primenjuju odredbe Zakona koje se primenjuju na subjekte privatnog sektora. To znači, da od 01.01.2023. godine ovi subjekti moraju da prime i šalju fakture putem SEF i u transakcijama sa subjektima privatnog sektora. Dobrovoljni korisnik ostaje na sistemu najmanje do kraja sledeće godine.

13. Javljamo Vam se radi pojašnjenja u vezi sa elektronskom evidencijom PDV-a preko SEF-a. S tim u vezi, prilikom vršenja elektronske evidencije PDV-a za B2C promete (promete ka fizičkim licima), da li je moguće evidentirati više prometa odjednom ili je potrebno da se evidentiranje izvrši za svaki promet pojedinačno?

Odgovor: Ukoliko su u transakcijama dužnici fizička lica, radi se o transakcijama koje se svrstavaju u promet na malo u skladu sa Zakonom kojim se uređuje fiskalizacija. Poreske obaveze iz ovih transakcija se unose u zbirnu evidenciju PDV, zbirno za poreski period za koji se vrši evidencija.

Izvor: eFaktura

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: