SEF – umanjenje izlaznog PDV-a po osnovu storno fakture

U članu 16. Pravilnika o elektronskom fakturisanju stoji da “elektronsku fakturu koja je primljena preko sistema elektronskih faktura izdavalac može da stornira“.

Čak i u slučaju kada je faktura ispravna iz ugla propisa o PDV-u i elektronskom fakturisanju, ali iz nekog drugog razloga je primalac odbije, izdavalac može da je stornira.

U skladu sa instrukcijama u Internom tehničkom uputstvu, nakon što je elektronska faktura poslata preko SEF-a, pošiljalac nema mogućnost unosa dodatnih izmena na njoj, već na raspolaganju ima mogućnost storniranja pomoću opcije “Storniraj”.

Korisnik SEF-a može stornirati elektronsku fakturu koja je u statusu “Odobrena”, “Odbijena” i “Poslata”.

Član 22. Pravilnika o elektronskom fakturisanju

“Ako je dokument o smanjenju (elektronska faktura ili drugi dokument) izdat obvezniku PDV, obveznik PDV – izdavalac u Zbirnoj evidenciji PDV za poreski period u kojem poseduje obaveštenje obveznika PDV – primaoca da je izvršio ispravku odbitka prethodnog poreza, odnosno da obračunati PDV nije koristio kao prethodni porez, evidentira iznos za koji je smanjen obračunati PDV u polju u kojem se iskazuju podaci o smanjenju PDV.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana ne izdaje se preko sistema elektronskih faktura.

Ako je dokument o smanjenju (elektronska faktura ili drugi dokument) izdat licu koje nije obveznik PDV, obveznik PDV – izdavalac u Zbirnoj evidenciji PDV za poreski period u kojem je primalac potvrdio dokument o smanjenju, evidentira iznos za koji je smanjen obračunati PDV u polju u kojem se iskazuju podaci o smanjenju PDV.

Dokument o smanjenju iz stava 3. ovog člana može biti potvrđen na samom dokumentu o smanjenju ili posebnim dokumentom koji je poslat elektronskim putem ili na drugi način.

Potvrđivanje dokumenta o smanjenju iz stava 4. ovog člana ne vrši se preko sistema elektronskih faktura, osim ako je dokument o smanjenju izdat licu koje nije obveznik PDV preko sistema elektronskih faktura, kada se prihvatanjem dokumenta o smanjenju smatra da je taj dokument potvrđen.”

Ključne tačke

  • Smanjenje PDV-a po osnovu storniranja faktura evidentirate u Zbirnoj evidenciji u polju “Smanjenje PDV”;
  • Smanjenje PDV-a se evidentira nakon što dobijete potpisano obaveštenje primaoca o tome da nije koristio prethodni porez;
  • Potvrda od primaoca koji je PDV obveznik se ne izdaje preko SEF-a;
  • Primalac koji nije PDV obveznik (dobrovoljni korisnik SEF-a) može potvrditi storno fakturu samim njenim prihvatanjem na SEF-u (nije potrebno od njih pribavljati potpisano obaveštenje kao kod obveznika PDV-a).

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: