Saopštenje u vezi sa Zakonom o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu

Zakonom o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2020. i 18/2021 – u daljem tekstu: Zakon) koji je u primeni od 12.03.2021. godine, uređuju se uslovi, način i postupak pod kojima se utvrđuje imovina i uvećanje imovine fizičkog lica i poseban porez na uvećanje imovine za koju fizičko lice ne može da dokaže da je stečeno na zakonit način, kao i organi nadležni za sprovođenje ovog zakona.

Odredbama člana 13. Zakona, definisano je da Poreska uprava utvrđuje uvećanje imovine u prethodnom postupku na osnovu podataka kojima raspolaže i podataka koje prikupi od drugih organa i organizacija, pravnih ili fizičkih lica i upoređuje ih sa prijavljenim prihodima u određenom periodu. Ukoliko se u prethodnom postupku učini verovatnim da u najviše tri kalendarske godine kod fizičkog lica postoji razlika između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda koja je veća od 150.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, Poreska uprava pokreće postupak kontrole.

Poreska uprava može pribaviti podatke i iz svih vrsta evidencija i podataka koje vode, odnosno poseduju nadležni organi i druga lica o nepokretnim i pokretnim stvarima, privrednim subjektima, finansijskim instrumentima, štednim ulozima i računima kod poslovnih banaka, kao i drugih evidencija i podatka iz kojih se može utvrditi imovina fizičkog lica, uključujući i podatke o izdacima za privatne potrebe fizičkog lica.

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona, Vlada je donela Uredbu o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti imovine i prihoda fizičkog lica i izdataka za privatne potrebe fizičkog lica.

Svi državni organi i organizacije, organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, imaoci javnih ovlašćenja, fizička i pravna lica dužni su, da na zahtev Poreske uprave, dostave podatke kojima raspolažu u roku koji ona odredi i da pruže podršku zaposlenima u Poreskoj upravi u postupku propisanom ovim zakonom. U skladu sa članom 7. Zakona, definisana je obaveza dostavljanja podataka Poreskoj upravi.

U postupcima utvrđivanja porekla imovine koje vodi, Poreska uprava u potpunosti postupa u skladu sa primenom odredbi Zakona o zaštiti podataka ličnosti (“Sl.glasnik RS”, broj 87/2018).

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: