Saopštenje o poslovanju privrede u 2016. godini

Agencija za privredne registre objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 8. juna 2017. godine, sledeću vest:

Saopštenje o poslovanju privrede u 2016. godini

U Agenciji za privredne registre izrađeno je i objavljeno Saopštenje o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2016. godini, a danas je tim povodom održana i konferencija za novinare.

Saopštenje je izrađeno na osnovu zbirno obrađenih podataka za statističke i druge potrebe za 2016. godinu, kao i zbirno obrađenih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu koje su privredna društva, ustanove i preduzetnici dostavili Agenciji, a koji su objavljeni u Godišnjem biltenu finansijskih izveštaja za 2016. godinu.

Oživljavanje srpske ekonomije započeto u prethodnoj godini nastavljeno je i tokom 2016. godine, a u prilog tome govori i godišnji rast bruto domaćeg proizvoda od 2,7%, kao i rast industrijske proizvodnje za 4,7%. Jačanje privredne aktivnosti počivalo je prevashodno na dinamičnijoj investicionoj i kreditnoj aktivnosti, kao i priličnom rastu izvoza (11,5%). Doprinos je dala i prilično niska inflacija (1,6%), a pomenuta kretanja praćena su umerenim slabljenjem nacionalne valute (pad dinara u odnosu na evro 1,5%, a u odnosu na dolar 5,3%).

Oporavak ukupne domaće ekonomske aktivnosti afirmativno je delovao na poslovanje privrednih društava, što se ogleda kroz rast njihovih finansijskih performansi i rast zaposlenosti. Na nivou cele privrede ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 9.698.306 miliona dinara i ukupni rashodi od 9.394.453 miliona dinara, a oni su u odnosu na prethodnu godinu porasli za 5,4% odnosno 3,5%. Povećanu poslovnu aktivnost, u 2016. godini, pratio je rast broja zaposlenih, tako da je u 97.543 privredna društva bilo zaposleno ukupno 1.036.057 radnika, što ukazuje da je broj zaposlenih u privredi na godišnjem nivou veći za 45.157 radnika.

Pozitivna kretanja u ukupnom privrednom ambijentu značajno su se odrazila i na rezultate privrednih društava, tako da je pozitivan rezultat iz poslovnih aktivnosti na nivou privrede znatno povećan (28,4%) u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 515.646 miliona dinara. Visok rezultat iz primarne delatnosti omogućio je privredi da prevaziđe rizike poslovanja i teret visoke zaduženosti, usled kojih je u delu finansijskih i ostalih aktivnosti ostvaren negativan rezultat. Poslujući u uslovima relativno stabilnog deviznog tržišta, ali i uz priličan nivo duga, privredna društva u delu finansiranja beleže gubitak od 123.897 miliona, koji je za 17,0% veći od prošlogodišnjeg. Istovremeno, iz ostalih aktivnosti privredna društva su zbirno iskazala gubitak manji za 27,6% u poređenju sa prethodnom godinom, u iznosu od 80.886 miliona dinara.

Na popravljanje ukupne ekonomske slike u zemlji upućuje i rast profitabilnosti, budući da su privredna društva u 2016. godini sumarno ostvarila pozitivan neto rezultat u visini od 229.304 miliona dinara, koji je 3,4 puta veći u odnosu na dobitak iskazan u prethodnoj godini.

Najveći broj (57.160) privrednih društava je poslovao profitabilno, s tim da je ukupan neto dobitak koji su ona ostvarila, u iznosu od 534.412 miliona dinara, veći za 17,5% u poređenju sa dobitkom u prethodnoj godini. S druge strane, 27.194 privredna društva su 2016. godinu završila sa gubitkom, a ukupan neto gubitak iznosi 305.108 miliona dinara i smanjen je za 21,2% u odnosu na prethodnu godinu. Neto rezultat nije iskazalo 13.189 privrednih društava.

Javna preduzeća su, posle dugogodišnje serije negativnih rezultata, drugu godinu zaredom poslovala profitabilno. U 2016. godini, na nivou 554 javna preduzeća ostvaren je pozitivan neto rezultat u visini od 21.152 miliona dinara, koji je za 61,0% veći u poređenju sa prethodnom godinom. Pri tome, broj javnih preduzeća koja su poslovala pozitivno je porastao (48), tako da je sa neto dobitkom poslovalo ukupno 396 preduzeća.

Deo privrede koji je nosilac negativnih rezultata i najvećih gubitaka čine privredna društva u stečaju i likvidaciji. Međutim i taj segment privrede beleži nešto bolje rezultate, tako da su ukupno 5.803 privredna društva, koja su na kraju 2016. godine bila u postupku stečaja i likvidacije, iskazala negativan neto rezultat od 50.865 miliona dinara, koji je prepolovljen u odnosu na prethodnu godinu.

Profitabilnom poslovanju domaće privrede, gledano sa aspekta sektora, najviše su doprineli sektor S-Prerađivačka industrija, u kome je, posle prošlogodišnjeg gubitka, ostvaren najveći pozitivan neto rezultat (91.075 miliona dinara) i sektor G-Trgovina na veliko i malo…, čiji je ukupan dobitak (41.578 miliona dinara) nešto manji od prošlogodišnjeg. Visok pozitivan neto rezultat realizovan je i na nivou sektora J-Informisanje i komunikacije (33.399 miliona dinara), D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (29.524 miliona dinara) i M-Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti (17.925 miliona dinara).

Rast pozitivnog neto rezultata na godišnjem nivou obeležio je i poslovanje privrednih društava gledano prema veličini, uz izuzetak mikro privrednih društava. Veliki sistemi na zbirnom nivou, uz drastičan rast profitabilnosti, beleže najveći pozitivan rezultat (114.480 miliona dinara). Visok iznos ukupnog dobitka ostvarila su i mala privredna društva (88.108 miliona dinara), budući da je čak 88,2% malih društava poslovalo profitabilno, kao i društva srednje veličine (62.130 miliona dinara). Mikro privredna društva, kao najbrojniji segment privrede, sumarno su iskazala gubitak (35.414 miliona dinara) veći za 8,5% u odnosu na prethodnu godinu.

Finansijski kapaciteti srpske privrede u 2016. godini su blago ojačali, a i pored toga što je struktura poslovne imovine i izvora finansiranja nešto poboljšana, narušena finansijska ravnoteža odražavala se na zaduženost i nelikvidnost.

Na kraju 2016. godine poslovna imovina privrednih društava iskazana je u iznosu od 13.527.636 miliona dinara i povećana je za 6,0% u odnosu na prethodnu godinu. Privredna društva su za finansiranje svog poslovanja koristila kapital u vrednosti od 6.452.000 miliona dinara, što je za 6,3% više u poređenju sa prethodnom godinom, dok su u većem delu sredstva pribavila iz pozajmljenih izvora, tako da njihove ukupne obaveze iznose 8.683.845 miliona dinara i one su porasle za 4,6% na godišnjem nivou.

Ukupan gubitak privrede iskazan je u iznosu od 3.628.429 miliona dinara, a godišnji rast tog gubitka (3,3%) bio je usporeniji nego prethodnih godina, prevashodno, usled toga što je gubitak iznad visine kapitala gotovo ostao na nivou prošlogodišnjeg (1.608.209 miliona dinara). Ukupne gubitke je iskazalo 42.616 privrednih društava, a od toga 25.305 društava beleži gubitak iznad visine kapitala.

Uprkos tome što su finansijski kapaciteti ojačali, strukturne neravnoteže su i dalje ostale, ali su nešto ublažene, tako da je i u 2016. godini privreda poslovala pod teretom visoke zaduženosti i nelikvidnosti. Budući da je sopstveni kapital (4.823.954 miliona dinara) privrednih društava u odnosu na prethodnu godinu povećan za 8,7%, udeo tog kapitala u ukupnim izvorima finansiranja je blago povećan (sa 34,8% na 35,7%). Međutim, da iznos sopstvenih izvora nije bio dovoljan pokazuje stepen zaduženosti od 1,80, iako je on manji nego u prethodnoj godini (1,87). Takođe, evidentan je i manjak dugoročnog kapitala, tako da su privredna društva za finansiranje stalne imovine koristila pozajmljene izvore u iznosu od 664.509 miliona dinara, s tim da je vrednost tog negativnog neto obrtnog kapitala smanjena za četvrtinu u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno, pokazatelji likvidnosti su blago povećani, ali su još uvek ostali na prilično niskom nivou (opšti racio likvidnosti je 0,89, a racio tekuće likvidnosti 0,62).

Saopštenje o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2016. godini i prezentacija Poslovanje privrede u Republici Srbiji u 2016. godini objavljeni su u odeljku Finansijski izveštaji – Makroekonomske informacije/Makroekonomska saopštenja.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: