Samoinicijativno prijavljivanje poreskog prekršaja

Svaki poreski obveznik je dužan da plati porez. U većini slučajeva obveznik sam utvrđuje visinu poreza i istu prijavljuje Poreskoj upravi, dok se u nekim slučajevima to utvrđuje rešenjem.

Šta se dešava ukoliko poreski obveznik propusti da podnese poresku prijavu? Učinjen propust se smatra poreskim prekršajem u skladu sa članom 177. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u nastavku: Zakon) i propisane su odgovarajuće kazne.

Članom 182b Zakona je propisana mogućnost obveznika da samoinicijativno prijavi propust. Naime, pomenuta odredba Zakona kaže da se neće podnositi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, ako to lice, pre preduzimanja bilo koje radnje poreskog organa u vezi učinjene radnje ili propusta, odnosno pre otpočinjanja poreske kontrole ili podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, samoinicijativno prijavi učinjenu radnju, odnosno propust i istovremeno plati dugovani iznos poreza uvećan za obračunatu kamatu.

Za samoinicijativno prijavljivanje je propisan obrazac. U obrascu se navode podaci obveznika i detalji samoinicijativnog prijavljivanja koji će omogućiti Poreskoj upravi izračunavanje visine dugovanog poreza (izjava zašto je propust ili greška nastala, izjava o vrsti ostvarenog prihoda, period u kome je izvršeno ostvarivanje prihoda, mesto ostvarivanja prihoda, troškovi u vezi sa ostvarivanjem prihoda i eventualne dokaze o nastanku istih).

Dakle, ukoliko niste predali poresku prijavu, a trebali ste, bez odlaganja to učinite pomoću navedenog obrasca Samoinicijativno prijavljivanje.

Kod poreskih prijava koje se podnose elektronskim putem, potrebno je da odaberete vrstu poreske prijave u skladu sa članom 182b Zakona.

Zašto samoinicijativno prijaviti poreski prekršaj? Naime, Poreska uprava može u bilo kom momentu pokrenuti postupak kontrole što može imati za posledicu pokretanje prekršajnog postupka i eventualne kazne. Na primer, niste podneli poresku prijavu za PDV. Poreska uprava konstatuje da nije podneta prijava i u skladu sa tim šalje zahtev za kontrolu. Nepodnošenjem prijave je učinjen prekršaj i Poreska uprava može pokrenuti prekršajni postupak. Da ste pre otpočinjanja poreske kontrole samoinicijativno prijavili prekršaj, Poreska uprava ne bi podnela zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i bili biste pošteđeni od eventualnih kazni.

Važno je preduzeti pomenute radnje pre otpočinjanja poreske kontrole. Dakle, ukoliko Poreska uprava preduzme bilo koju radnju u cilju otpočinjanja kontrole, na primer dostavi obvezniku zahtev za obavljanje kontrole, već je kasno da se samoinicijativno podnese prijava odnosno obveznik nije zaštićen od pokretanja prekršajnog postupka.

Za kraj možemo potvrditi nepobitnu činjenicu da je u interesu obveznika da samoinicijativno prijavi poreski prekršaj. Na taj način će platiti samo poresku obavezu uvećanu za kamatu za period od dospeća do momenta podnošenja prijave i izbeći će sankcije odnosno novčane kazne koje se kreću i do 2.000.000 dinara.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: