Sadržina poslovnog imena subjekta koji se bavi ugostiteljstvom

Zakonom o turizmu je predviđeno da poslovno ime subjekta koji se bavi ugostiteljstvom ne sme da sadrži vrstu objekta, na primer, bife, caffe i slično, i dat je rok da se poslovno ime uskladi u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Da li je dovoljno iz postojećeg naziva izbaciti odrednicu vrste objekta, ili je neophodno i izvršiti proveru da li takav naziv već postoji, pa ukoliko postoji izvršiti promenu, odnosno registrovati naziv koji ne postoji?

Odredbom člana 67. stav 4. Zakona o turizmu (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – dr. zakon, 93/2012 i 84/2015 – dalje: Zakon) je propisano da poslovno ime, firma i drugi naziv, naziv ogranka, prostor van poslovnog sedišta ili odgovarajuća organizaciona jedinica kao i oznaka pružaoca ugostiteljskih usluga ne može da sadrži reči koje ukazuju na vrstu ugostiteljskog objekta.

Odredbom člana 86. stav 4. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) je propisano da poslovno ime preduzetnika mora da se razlikuje od naziva drugog preduzetnika tako da ne izaziva zabludu o identitetu sa drugim preduzetnikom, odnosno zabludu u pogledu predmeta poslovanja preduzetnika.

Iz navedenog proizilazi da, iako to eksplicitno ne piše u Zakonu (i ne treba da piše jer proizilazi iz napred navedenih odredaba), nije dovoljno iz postojećeg izbaciti odrednicu vrste objekta, već je neophodno i izvršiti proveru da li takav naziv već postoji, pa ukoliko postoji izabrati novi naziv koji će se moći registrovati.

Odnosno, ukoliko se nakon izbacivanja vrste objekta iz naziva preduzetnika (ili privrednog društva) novi naziv razlikuje od naziva drugog preduzetnika tako da ne izaziva zabludu o identitetu sa drugim preduzetnikom odnosno zabludu u pogledu predmeta poslovanja preduzetnika (ili privrednog društva), takav naziv će APR registrovati.

Izvor: paragraf.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: