Rok za usvajanje izveštaja o popisu ostaje 29. januar, u skladu sa izmenom Pravilnika o popisu

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem. Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS” broj 137/14, od 16. decembra, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja tj. 24. decembra 2014. godine.

Jedina izmena odnosi se na drugačije definisanje roka za dostavljanje, odnosno usvajanje izveštaja o popisu. Naime, prema ranije važećoj odredbi, izveštaj o popisu je trebalo dostaviti nadležnom organu pravnog lica najkasnije 30 dana pre dana sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja. S obzirom na to da je sada rok za dostavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja kraj juna, to bi značilo da je krajnji rok za usvajanje izveštaja o popisu 31. maj, što bi moglo imati i određene poreske implikacije, imajući u vidu da se momenat nastanka poreske obaveze po osnovu PDV-a na manjak, odnosno rashod utvrđen popisom vezuje za dan usvajanja izveštaja o popisu.

Prema izmenjenoj odredbi člana 13. stav 2. Pravilnika o popisu, izveštaj o popisu komisija za popis dostavlja nadležnom organu pravnog lica, internom revizoru, nadzornom odboru ili odboru revizora (ako ga ima), kao i društvu za reviziju (ako je obveznik revizije), najkasnije 30 dana pre isteka roka za dostavljanje podataka za statističke i druge potrebe.

Dakle, suština je da rok za usvajanje izveštaja o popisu ostaje isti kao prethodnih godina – 29. januar. 

Izvor: pktatic.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: