Registar pružalaca računovodstvenih usluga

Prema članu 16. stav 1. Zakona o računovodstvu (u nastavku: Zakon), vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja pravno lice, odnosno preduzetnik može poveriti ugovorom (u skladu sa zakonom) pravnom licu ili preduzetniku koji je upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga. Prema članu 18. Zakona, u Registar može biti upisano pravno lice, odnosno preduzetnik koji ima dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga, izdatu u skladu sa ovim zakonom.

Registar pružalaca računovodstvenih usluga će početi sa radom 1. januara 2021. godine; međutim, prema članu 61. Zakona, pravna lica, odnosno preduzetnici koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja ovog zakona na snagu, što je najkasnije do kraja 2022. godine.

Nesporno je da pravna lica, odnosno preduzetnici koji već imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga nisu dužni da se upišu u Registar početkom 2021. godine, kada taj registar bude počeo sa radom, već to mogu da urade najkasnije do kraja 2022. godine. Isto važi i za računovodstvene firme koje će tek biti registrovane do kraja 2020. godine.

U pogledu budućih računovodstvenih firmi, a to su pravna lica i preduzetnici koji će tek registrovati obavljanje računovodstvene delatnosti počev od 1. januara 2021. godine, suština pitanja je da li će ove firme, u prelaznom periodu do kraja 2022. godine, imati pravo da pružaju računovodstvene usluge i bez upisa u Registar, ili će pak morati da ispune propisane uslove već prilikom registracije delatnosti.

Period usklađivanja sa Zakonom (do kraja 2022. godine) važi za sve računovodstvene firme, pa tako i za one koje će tek biti registrovane tokom 2021. i 2022. godine.

Ovakav stav dobio je potvrdu donošenjem Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja (u nastavku: Pravilnik), koji je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 142/20 od 25. novembra 2020. godine. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, ali ima odloženu primenu.

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine, osim odredaba člana 21. stav 1. tačka 7), člana 26. stav 7. i člana 32. stav 4. ovog pravilnika, koje se primenjuju počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2022. godine.

Naime, Pravilnik propisuje da se finansijski izveštaj neće smatrati potpunim ako je sastavljen od lica koje nije upisano u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, u slučaju kada je vođenje poslovnih knjiga povereno drugom licu. U tom slučaju Registar finansijskih izveštaja će bez odlaganja takav izveštaj javno objaviti kao nepotpun. Konačno, propisano je da će APR na svojoj internet stranici objavljivati podatke o računovodstvenoj firmi kojoj je povereno vođenje poslovnih knjiga, a podrazumeva se da se misli na onu firmu koja je upisana u Registar.

Međutim, primena navedenih pravila je odložena, tako da će se prvi put primeniti počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2022. godine, a koji se predaju tokom 2023. godine.

Dakle, zaključak je da se tokom 2021. i 2022. godine računovodstvene firme mogu registrovati kao privredni subjekti kod APR-a i obavljati delatnost vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja bez upisa u Registar. Upis u taj registar mogu da izvrše najkasnije do 31. decembra 2022. godine.

Izvor: pktatic.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: