Radne verzije nacrta podzakonskih akata na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju

Na osnovu člana 3. stav 1. Zakona o ministarstvima (“Službeni glasnik RS”, br. 128/20) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Ministarstvo finansija, u cilju doprinošenja izradi nacrta podzakonskih akata koji se donose na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju (“Službeni glasnik RS”, br. 44/21) , poziva zainteresovanu javnost da, u okviru konsultativnog procesa, dostavi svoje komentare na radne tekstove sledećih akata:

Molimo da komentare dostavite na adresu elektronske pošte: elektronsko.fakturisanje@mfin.gov.rs , najkasnije do 28. juna 2021. godine do 12 časova.

Nakon razmatranja dostavljenih komentara, biće izrađeni finalni nacrti podzakonskih akata.

Izvor: Ministarstvo finansija

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: